Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 34 POZ 47

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Królestwem Maroka dotycząca udziału Królestwa Maroka w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja Althea)

Data ogłoszenia:2005-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 34 POZ 47

Strona 1 z 3
8.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/47

UMOWA między Unią Europejską a Królestwem Maroka dotycząca udziału Królestwa Maroka w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja Althea)

UNIA EUROPEJSKA (UE), z jednej strony, oraz KRÓLESTWO MAROKA z drugiej strony, zwane dalej „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC: — przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej wspólnego działania 2004/570/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie udziału w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (1), — zaproszenie Królestwa Maroka do udziału w operacji prowadzonej przez UE, — udane zakończenie procesu formowania sił zbrojnych oraz zalecenie dowódcy operacji UE oraz Komitetu Wojskowego UE dotyczące zgody na udział sił zbrojnych Królestwa Maroka w operacji prowadzonej przez UE, — decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/1/2004 z dnia 21 września 2004 r. (2) w sprawie przyjęcia wkładu Królestwa Maroka w prowadzoną przez UE operację wojskową w Bośni i Hercegowinie, — decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/3/2004 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (3), UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Udział w operacji 1. Królestwo Maroka włącza się do wspólnego działania 2004/570/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz do wszelkich wspólnych działań i decyzji, na mocy których Rada Unii Europejskiej postanawia rozszerzyć prowadzoną przez Unię Europejską wojskową operację zarządzania kryzysowego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i wszelkimi wymaganymi przepisami wykonawczymi.

3. Królestwo Maroka gwarantuje, że jego siły zbrojne i personel uczestniczący w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE wykonują swoją misję w zgodnie z:

— wspólnym działaniem 2004/570/WPZiB i ewentualnymi późniejszymi jego zmianami;

— planem operacji;

2. Wkład Królestwa Maroka w prowadzoną przez Unię Europejską wojskową operację zarządzania kryzysowego nie narusza autonomii podejmowania decyzji przez Unię Europejską.

(1) Dz.U. L 252 z 28.7.2004, str. 10. (2) Dz.U. L 324 z 27.10.2004, str. 20. (3) Dz.U. L 325 z 28.10.2004, str. 64. Decyzja zmieniona decyzją BiH/5/2004 (Dz.U. L 357 z 2.12.2004, str. 39).

— środkami wykonawczymi.

4. Siły zbrojne i personel oddelegowane do udziału w operacji przez Królestwo Maroka wykonują swoje obowiązki i postępują mając na uwadze wyłącznie interes wojskowej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE.

L 34/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.2.2005

5. Królestwo Maroka informuje w odpowiednim czasie dowódcę operacji prowadzonej przez UE o wszelkich zmianach związanych z udziałem tego państwa w operacji. Artykuł 2 Status sił zbrojnych 1. Status sił zbrojnych i personelu oddelegowanego przez Królestwo Maroka do wojskowej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE jest regulowany ustaleniami dotyczącymi statusu sił zbrojnych, jeżeli takie istnieją, uzgodnionymi między Unią Europejską a państwem przyjmującym. 2. Status sił zbrojnych i personelu oddelegowanego do kwatery głównej lub grup dowodzenia usytuowanych poza Bośnią i Hercegowiną podlega ustaleniom między kwaterą główną i odpowiednimi grupami dowodzenia a Królestwem Maroka. 3. Bez uszczerbku dla przepisów dotyczących statusu sił zbrojnych, o których mowa w ust. 1, Królestwo Maroka sprawuje jurysdykcję nad swoimi siłami zbrojnymi i personelem uczestniczącym w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE. 4. Królestwo Maroka jest odpowiedzialne za reagowanie na wszelkie roszczenia związane z udziałem w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE dotyczące lub zgłoszone przez członków jego sił zbrojnych oraz personelu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 34 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L34 - 51 z 20058.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. dotyczącego ustanowienia szczegółowych zasad zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L34 - 46 z 20058.2.2005

  Decyzja Rady 2005/109/WPZiB z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Maroka dotyczącej udziału Królestwa Maroka w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja Althea)

 • Dz. U. L34 - 43 z 20058.2.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie dalszego badania poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w niektórych środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 256) (1)

 • Dz. U. L34 - 21 z 20058.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 188) (1)

 • Dz. U. L34 - 15 z 20058.2.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/10/WE z dnia 4 lutego 2005 r. ustanawiająca metody pobierania próbek i metody analizy do celów urzędowej kontroli poziomów benzo[a]pirenu w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L34 - 6 z 20058.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 209/2005 z dnia 7 lutego 2005 r. ustanawiające wykaz wyrobów włókienniczych, dla których dowód pochodzenia nie jest wymagany przy dopuszczaniu do swobodnego obrotu we Wspólnocie

 • Dz. U. L34 - 3 z 20058.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (1)

 • Dz. U. L34 - 1 z 20058.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2005 z dnia 7 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.