Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 34 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 209/2005 z dnia 7 lutego 2005 r. ustanawiające wykaz wyrobów włókienniczych, dla których dowód pochodzenia nie jest wymagany przy dopuszczaniu do swobodnego obrotu we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2005-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 34 POZ 6

Strona 1 z 5
L 34/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.2.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 209/2005 z dnia 7 lutego 2005 r. ustanawiające wykaz wyrobów włókienniczych, dla których dowód pochodzenia nie jest wymagany przy dopuszczaniu do swobodnego obrotu we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1541/98 z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie dowodu pochodzenia niektórych wyrobów włókienniczych objętych sekcją XI Nomenklatury Scalonej i dopuszczanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie oraz w sprawie warunków przyjęcia takiego dowodu (1), w szczególności jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu wprowadzenia w życie obowiązków UE wynikających z wygaśnięcia Porozumienia WTO w sprawie wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych, w szczególności celem zapewnienia zgodności z wymaganiami jego art. 2 ust. 8 lit. c), stanowiącego, że „pierwszego dnia 121. miesiąca obowiązywania Porozumienia WTO sektor włókienniczy i odzieżowy powinien zostać włączony do GATT 1994, a wszelkie ograniczenia wynikające z tego porozumienia zniesione”, przepisy niniejszego rozporządzenia powinny zacząć obowiązywać od dnia 1 stycznia 2005 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

Wyżej wspomniane rozporządzenie stanowi, że w odniesieniu do tych wyrobów włókienniczych i odzieżowych, które nie podlegają szczególnym środkom wspólnotowej polityki handlowej oraz które są dopuszczane do swobodnego obrotu, może być przyznane zwolnienie z obowiązku przedstawiania dowodu pochodzenia, jak również, że przepisy ustanawiające zwolnienia z obowiązku przedstawiania dowodu pochodzenia powinny określać, czy deklaracja o pochodzeniu dla tych wyrobów ma być przedstawiona czy nie. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2579/98 z dnia 30 listopada 1998 r. ustanowiło wykaz wyrobów włókienniczych, dla których nie jest wymagany dowód pochodzenia przy dopuszczaniu do swobodnego obrotu we Wspólnocie (2). Wykaz ten należy obecnie zaktualizować, włączając do niego nowe kategorie wyrobów włókienniczych. W celu zapewnienia przejrzystości oraz pewności prawnej rozporządzenie (WE) nr 2579/98 powinno zostać uchylone i zastąpione przepisami niniejszego rozporządzenia.

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Dopuszczenie do swobodnego obrotu wyrobów włókienniczych wymienionych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia nie wymaga przedstawienia żadnego dowodu pochodzenia. Artykuł 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2579/98 zostaje uchylone. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lutego 2005 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 202 z 18.7.1998, str. 11. (2) Dz.U. L 322 z 1.12.1998, str. 27.

8.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/7

ZAŁĄCZNIK WYKAZ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH

Kategoria (1)

Opis – Kod CN 2005 (2)

Grupa III A 34 Tkaniny z przędzy syntetycznej otrzymane z polietylenowych lub polipropylenowych lub im podobnych pasów, o szerokości 3 m lub większej 5407 20 19 38A Dziane lub szydełkowane syntetyczne materiały zasłonowe, w tym materiały firanowe 6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10 38B Firany, inne niż dziane lub szydełkowane ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90 40 Zasłony tkane (w tym draperie, wewnętrzne rolety, zasłony i lambrekiny łóżkowe oraz inne artykuły wyposażenia wnętrz), inne niż dziane lub szydełkowane, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00 42 ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00,

Przędza z ciągłego włókna chemicznego, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej 5401 20 10 Przędza z włókien sztucznych, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej, inna niż pojedyncza przędza nieskręcona z wiskozy rayon lub przędza skręcona z nie więcej niż 250 skrętów na metr oraz pojedyncza bezfakturowa przędza z octanu celulozy 5403 10 00, 5403 20 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 20 00

43

Przędza z włókna chemicznego, przędza ze sztucznego włókna odcinkowego, przędza bawełniana, przeznaczone do sprzedaży detalicznej 5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 10 00, 5406 20 00, 5508 20 90, 5511 30 00

46

Owcza lub jagnięca wełna zgrzebna lub czesana lub inna cienka sierść zwierzęca 5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90

47

Przędza z owczej lub jagnięcej wełny zgrzebnej (przędza wełniana) lub ze zgrzebnej cienkiej sierści zwierzęcej, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej 5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90

48

Przędza z owczej lub jagnięcej wełny czesanej (przędza czesankowa) lub z czesanej cienkiej sierści zwierzęcej, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej 5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90

49

Przędza z owczej lub jagnięcej wełny lub z czesanej cienkiej sierści zwierzęcej, przeznaczona do sprzedaży detalicznej 5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90

L 34/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.2.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 34 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L34 - 51 z 20058.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. dotyczącego ustanowienia szczegółowych zasad zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L34 - 47 z 20058.2.2005

  Umowa między Unią Europejską a Królestwem Maroka dotycząca udziału Królestwa Maroka w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja Althea)

 • Dz. U. L34 - 46 z 20058.2.2005

  Decyzja Rady 2005/109/WPZiB z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Maroka dotyczącej udziału Królestwa Maroka w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja Althea)

 • Dz. U. L34 - 43 z 20058.2.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie dalszego badania poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w niektórych środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 256) (1)

 • Dz. U. L34 - 21 z 20058.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 188) (1)

 • Dz. U. L34 - 15 z 20058.2.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/10/WE z dnia 4 lutego 2005 r. ustanawiająca metody pobierania próbek i metody analizy do celów urzędowej kontroli poziomów benzo[a]pirenu w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L34 - 3 z 20058.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (1)

 • Dz. U. L34 - 1 z 20058.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2005 z dnia 7 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.