Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 344 POZ 44 - Strona 2

Tytuł:

Dyrektywa 2005/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2000/14/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (1)

Data ogłoszenia:2005-12-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 344 POZ 44 - Strona 2

Strona 2 z 2

(6)

(2)

(3)

(7)

(4)

(1) Opinia wydana dnia 27 października 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2005 r. (3) Dz.U. L 162 z 3.7.2000 r., str. 1.

(8)

(4) Dz. U. C 321 z 31.12.2003, str. 1.

27.12.2005

PL PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 344/45

Artykuł 1 W dyrektywie 2000/14/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) tabelę w art. 12 zastępuje się poniższą tabelą:

Zainstalowana moc netto P (w kW) Moc elektryczna Pel w kW (1) Masa urządzenia m w kg Szerokość cięcia L w cm

„Typ urządzenia

Dopuszczalny poziom mocy akustycznej w dB/1 pW

Etap I począwszy od dnia 3 stycznia 2002 r.

Etap II począwszy od dnia 3 stycznia 2006 r.

Maszyny do zagęszczania (walce wibracyjne, płyty wibracyjne, ubijaki wibracyjne)

P≤8 8 < P ≤ 70 P > 70 P ≤ 55 P > 55 P ≤ 55

108 109 89 + 11 lg P 106 87 + 11 lg P 104

105 (2) 106 (2) 86 + 11 lg P (2) 103 (2) 84 + 11 lg P (2) 101 (2) (3)

Spycharki gąsienicowe, ładowarki gąsienicowe, koparko-ładowarki gąsienicowe Spycharki kołowe, ładowarki kołowe, koparkoładowarki kołowe, wywrotki, równiarki, ugniatarki wysypiskowe typu ładowarkowego Wózki podnośnikowe napędzane silnikiem spalinowym z przeciwwagą, żurawie samojezdne, maszyny do zagęszczania (walce niewibracyjne), maszyny do wykańczania nawierzchni, hydraulicznie napędzane zagęszczarki Koparki, podnośniki budowlane do transportu towarów, wciągarki budowlane redlice motorowe Ręczne kruszarki do betonu i młoty mechaniczne

P > 55

85 + 11 lg P

82 + 11 lg P ( 2 ) ( 3)

P ≤ 15 P > 15 m ≤ 15 15 < m < 30 m ≥ 30

96 83 + 11 lg P 107 94 + 11 lg m 96 + 11 lg m 98 + lg P 97 + lg Pel 98 + lg Pel 97 + lg Pel 99 97 + 2 lg P 96 100 100 105

93 80 + 11 lg P 105 92 + 11 lg m (2) 94 + 11 lg m 96 + lg P 95 + lg Pel 96 + lg Pel 95 + lg Pel 97 95 + 2 lg P 94 (2) 98 98 (2) 103 (2)

Żurawie wieżowe Prądnice spawalnicze i agregaty prądotwórcze Pel ≤ 2 2 < Pel ≤ 10 10 > Pel Sprężarki Kosiarki gazonowe Przycinarki do trawnika/ przycinarki krawędziowe do trawnika P ≤ 15 P > 15 L ≤50 50 < L ≤ 70 70 < L ≤ 120 L > 120

1

( ) Pel dla prądnic spawalniczych: umowny prąd spawania pomnożony razy napięcie obciążające dla najniższej wartości współczynnika bezpieczeństwa podanego przez producenta. Pel dla agregatów prądotwórczych: moc podstawowa zgodnie z ISO 8528-1:1993, pkt 13.3.2. (2) Dane liczbowe dla etapu II są jedynie orientacyjne dla następujących typów urządzeń: — walce wibracyjne prowadzone, — płyty wibracyjne (>3kW), — ubijaki wibracyjne, — spycharki (gąsienicowe), — ładowarki (gąsienicowe > 55 kW), — wózki podnośnikowe z przeciwwagą napędzane silnikiem spalinowym, — wykańczarki do nawierzchni wyposażone w listwę do zagęszczania, — ręczne kruszarki do betonu napędzane silnikiem spalinowym i młoty mechaniczne (15

Dopuszczalny poziom mocy akustycznej będzie zaokrąglany w górę lub w dół do najbliższej liczby całkowitej (jeżeli jest to mniej niż 0,5, to liczbę tę należy zaokrąglić w dół; jeśli jest to 0,5 lub więcej, to liczbę tę należy zaokrąglić w górę).”

L 344/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2005

2) w art. 20 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 1 zdanie pierwsze, słowa „Najpóźniej do dnia 3 stycznia 2005 r.” zastępuje się słowami „W terminie do dnia 3 stycznia 2007 r.”; skreśla się ust. 3. Artykuł 2 1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie do dnia 31 grudnia 2005 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie informują o tym Komisję. Państwa Członkowskie stosują te przepisy od dnia 3 stycznia 2006 r. Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposoby dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

b)

Sporządzono w Strasburgu, dnia 14 grudnia 2005 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BORRELL FONTELLES

W imieniu Rady

C. CLARKE

Przewodniczący

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 344 POZ 44 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L344 - 52 z 200527.12.2005

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie (Dz.U. L 255 z 30.9.2005)

 • Dz. U. L344 - 47 z 200527.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 169,4-169,8125 MHz we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5503) (1)

 • Dz. U. L344 - 40 z 200527.12.2005

  Dyrektywa 2005/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (ftalany w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci)

 • Dz. U. L344 - 38 z 200527.12.2005

  Dyrektywa 2005/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. uchylająca dyrektywę 90/544/EWG Rady w sprawie pasm częstotliwości wyznaczonych dla skoordynowanego wprowadzenia paneuropejskiego naziemnego publicznego radiowego systemu przywoławczego we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L344 - 34 z 200527.12.2005

  Decyzja nr 2113/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję nr 2256/2003/WE celem przedłużenia na rok 2006 programu rozpowszechniania dobrych praktyk i monitorowania wdrażania technologii teleinformatycznych (ICT) (1)

 • Dz. U. L344 - 23 z 200527.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2112/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie dostępu do pomocy zagranicznej Wspólnoty

 • Dz. U. L344 - 15 z 200527.12.2005

  Rozporządzenie (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/WE (1)

 • Dz. U. L344 - 1 z 200527.12.2005

  Rozporządzenie (WE) nr 2110/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie dostępu do pomocy zagranicznej Wspólnoty

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.