Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 344 POZ 47 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 169,4-169,8125 MHz we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5503) (1)

Data ogłoszenia:2005-12-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 344 POZ 47 - Strona 3

Strona 3 z 4

(8)

Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszej decyzji:

(9)

a)

„aparat słuchowy” oznacza system łączności radiowej, który zwykle obejmuje jeden lub więcej nadajników radiowych i jeden lub więcej odbiorników radiowych pozwalający osobom cierpiącym na upośledzenie słuchu zwiększyć ich zdolność słyszenia; „system alarmowy pomocy socjalnej” oznacza niezawodny system i sieć łączności radiowej obejmujące sprzęt przenośny, który umożliwia osobie znajdującej się w niebezpieczeństwie w ograniczonej przestrzeni uruchomienie wezwania pomocy za pomocą prostej czynności; „system odczytu liczników” oznacza system, który pozwala na zdalną kontrolę stanu, pomiary i serwisowanie przy użyciu urządzeń łączności radiowej; „system śledzenia i odszukiwania mienia” oznacza system, który umożliwia śledzenie i odszukiwanie towarów, prowadząc do ich odzyskania, składający się zwykle z nadajnika radiowego umieszczonego na przedmiocie, który ma być chroniony oraz odbiornika; może on także obejmować alarm; „system przywoławczy” oznacza system umożliwiający łączność radiową w jedną stronę pomiędzy nadawcą i odbiorcą, wykorzystujący stację bazową i odbiornik ruchomy;

(10)

b)

c)

d)

(1) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 21. (2) Dz.U. L 91 z 7.4.1999, str. 10. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

e)

27.12.2005 f)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej b)

L 344/49

„prywatna radiowa łączność ruchoma (PMR)” oznacza usługę naziemnej łączności ruchomej wykorzystującą na poziomie urządzenia końcowego tryb pracy simpleks, pół-dupleks lub pełny dupleks, zapewniającą łączność zamkniętej grupie użytkowników. Artykuł 3 Zastosowania zharmonizowane

urządzenia śledzące, przywoławcze, do zastosowań tymczasowych lub prywatna radiowa łączność ruchoma na szczeblu krajowym, w części zakresu dla dużej mocy.

5. Maksymalną moc promieniowywaną w części zakresu 169,4 – 169,8125 MHz dla małej mocy ogranicza się do 0,5 W skutecznej mocy promieniowywania (e.r.p.). Maksymalną aktywność nadajnika dla systemów odczytu liczników oraz śledzenia w części zakresu 169,4 – 169,8125 MHz dla małej mocy ustala się na odpowiednio < 10 % i < 1 %. 6. Wykorzystanie zakresu 169,4 – 169,8125 MHz przez systemy przywoławcze i prywatną radiową łączność ruchomą, na które wydano licencje obowiązujące w dniu notyfikowania niniejszej decyzji i które nie są zgodne z art. 3 ust. 1 do 5, może być kontynuowane do czasu utraty ważności przez wspomniane wyżej licencje. Artykuł 4 Wejście w życie art. 3 Artykuł 3 wchodzi w życie z dniem 27 grudnia 2005 r. Artykuł 5 Przeglądy Państwa Członkowskie dokonują stałych przeglądów wykorzystania zakresu 169,4 – 169,8125 MHz w celu zapewnienia jego efektywnego wykorzystania i informują Komisję o wynikach. Artykuł 6 Adresaci Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

1. Zakres 169,4 – 169,8125 MHz dzieli się na część dla małej mocy i część dla dużej mocy. Plan częstotliwości i plan aranżacji kanałów zakresu jest określony w Załączniku do niniejszej decyzji. 2. Część zakresu 169,4 – 169,8125 MHz dla małej mocy przeznacza się dla następujących preferowanych zastosowań: a) b) c) d) wyłączne użytkowanie aparatów słuchowych; wyłączne użytkowanie systemów alarmowych pomocy socjalnej; użytkowanie bez wyłączności systemów odczytu liczników; użytkowanie bez wyłączności nadajników małej mocy wykorzystywanych w systemach śledzenia i odszukiwania mienia.

3. Część zakresu 169,4 – 169,8125 MHz dla wysokiej mocy przeznacza się dla następujących preferowanych zastosowań: a) b) nadajników dużej mocy wykorzystywanych w systemach śledzenia; istniejących systemów przywoławczych lub systemów przywoławczych przenoszonych z innych kanałów zakresu częstotliwości.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 344 POZ 47 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L344 - 52 z 200527.12.2005

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie (Dz.U. L 255 z 30.9.2005)

 • Dz. U. L344 - 44 z 200527.12.2005

  Dyrektywa 2005/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2000/14/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (1)

 • Dz. U. L344 - 40 z 200527.12.2005

  Dyrektywa 2005/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (ftalany w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci)

 • Dz. U. L344 - 38 z 200527.12.2005

  Dyrektywa 2005/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. uchylająca dyrektywę 90/544/EWG Rady w sprawie pasm częstotliwości wyznaczonych dla skoordynowanego wprowadzenia paneuropejskiego naziemnego publicznego radiowego systemu przywoławczego we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L344 - 34 z 200527.12.2005

  Decyzja nr 2113/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję nr 2256/2003/WE celem przedłużenia na rok 2006 programu rozpowszechniania dobrych praktyk i monitorowania wdrażania technologii teleinformatycznych (ICT) (1)

 • Dz. U. L344 - 23 z 200527.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2112/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie dostępu do pomocy zagranicznej Wspólnoty

 • Dz. U. L344 - 15 z 200527.12.2005

  Rozporządzenie (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/WE (1)

 • Dz. U. L344 - 1 z 200527.12.2005

  Rozporządzenie (WE) nr 2110/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie dostępu do pomocy zagranicznej Wspólnoty

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.