Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 345 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2165/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina

Data ogłoszenia:2005-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 345 POZ 1

Strona 1 z 3
28.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2165/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

wiednio zmieniony poprzez wprowadzenie nowych oznaczeń obszarów obsadzonych winoroślą.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 27 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 (1) zakazuje nadmiernego tłoczenia winogron oraz tłoczenia drożdżowego osadu winiarskiego, aby nie dopuścić do złej jakości wina, i przewiduje w tym celu obowiązkową destylację wytłoków gronowych i drożdżowego osadu winiarskiego. Zważywszy, że struktury produkcji i rynku w strefach uprawy winorośli w Słowacji i w Słowenii zapewniają realizację celów określonych w tym przepisie, w odniesieniu do producentów z tych regionów należy zastąpić obowiązek destylacji produktów ubocznych pochodzących z produkcji wina obowiązkiem wycofania tych produktów ubocznych pod kontrolą. Na mocy art. 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 decyzja o tym, czy zaklasyfikować Polskę jako strefę A uprawy winorośli w załączniku III do wspomnianego rozporządzenia, który dotyczy klasyfikacji obszarów obsadzonych winoroślą w Państwach Członkowskich na strefy upraw winorośli, zapadnie z chwilą przystąpienia Polski do UE. Władze polskie przekazały Komisji informacje dotyczące obszarów obsadzonych winoroślą w Polsce i ich położenia geograficznego. Informacje te wskazują, że obszary obsadzone winoroślą mogą zostać zaklasyfikowane do strefy A uprawy winorośli. W związku z niedawnym uproszczeniem rozgraniczenia obszarów obsadzonych winoroślą w Republice Czeskiej, które są zaklasyfikowane do strefy A i B powyższego załącznika III, załącznik ten powinien zostać odpo-

Załącznik IV rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 ustanawia listę procesów i praktyk enologicznych dozwolonych przy produkcji wina. W niektórych Państwach Członkowskich, na zasadzie eksperymentu, zezwolono na kilka procesów i praktyk enologicznych nieprzewidzianych w tym załączniku, na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1622/2000 z dnia 24 lipca 2000 r. ustanawiającym niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych (2). Uzyskane wyniki wskazują, że te praktyki i procesy mogą wpłynąć na poprawę produkcji i trwałości wina, nie stanowiąc zarazem zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Te eksperymentalne praktyki są już uznane w Państwach Członkowskich i dopuszczone przez Międzynarodowe Biuro ds. Winorośli i Wina. Należy więc ostatecznie zezwolić na te praktyki i procesy na poziomie wspólnotowym. Zgodnie z załącznikiem VI pkt D.1 do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 wina gatunkowe produkowane w określonych regionach (por) mogą być otrzymywane lub produkowane tylko z owoców (gron) winorośli znajdujących się na liście Państwa Członkowskiego producenta, które zostały zebrane w określonym regionie. Jednakże zgodnie z pkt D.2 tego załącznika, w przypadku tradycyjnej praktyki produkcyjnej określonej specjalnymi przepisami Państwa Członkowskiego producenta, to Państwo Członkowskie może pod pewnymi warunkami zezwolić do dnia 31 sierpnia 2005 r. wydając wyraźne upoważnienie i pod stosowną kontrolą, aby gatunkowe wino musujące produkowane w określonych regionach (por) było otrzymywane przez dodanie do produktu podstawowego tego wina, jednego lub kilku produktów sektora wina niepochodzących z określonego regionu, którego nazwę nosi to wino. Włochy zastosowały to odstępstwo przy produkcji gatunkowych win musujących por „Conegliano-Valdobbiadene” i „Montello e Colli Asolani”. W celu dostosowania aspektów strukturalnych do tradycyjnej praktyki produkcji takich win, należy przedłużyć to odstępstwo do dnia 31 grudnia 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 345 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L345 - 35 z 200528.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego stosowanego do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 357 z 31.12.2002)

 • Dz. U. L345 - 33 z 200528.12.2005

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/1 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących aktywów rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2005/15)

 • Dz. U. L345 - 30 z 200528.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do przedłużenia terminu zakończenia planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w niektórych regionach krajów związkowych Nadrenii Północnej-Westfalii i Nadrenii-Palatynatu (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5621)

 • Dz. U. L345 - 28 z 200528.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2006 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i sadzonek Prunus domestica i Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. i Rubus idaeus L. na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG, rozpoczętych w 2002, 2003 i 2004 r.

 • Dz. U. L345 - 23 z 200528.12.2005

  Umowa w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniająca Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L345 - 21 z 200528.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniającej Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Bułgarii w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L345 - 19 z 200528.12.2005

  Dyrektywa Rady 2005/92/WE z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do okresu stosowania minimalnej stawki standardowej VAT

 • Dz. U. L345 - 15 z 200528.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2168/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1831/94 dotyczące nieprawidłowości i zwrotu niesłusznie wypłaconych kwot w ramach finansowania z Funduszu Spójności oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie

 • Dz. U. L345 - 11 z 200528.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2167/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1467/2004 nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L345 - 5 z 200528.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2166/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiające środki służące odnowieniu zasobów morszczuka nowozelandzkiego i homarca w Morzu Kantabryjskim i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.