Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 345 POZ 11 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2167/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1467/2004 nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2005-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 345 POZ 11 - Strona 3

Strona 3 z 3

(18)

W związku z tym, zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, wartość normalną oparto na cenach, zapłaconych lub należnych, na rynku krajowym ChRL.

Cena eksportowa

(19)

— prawo upadłościowe i prawo własności gwarantują stabilność i pewność prawną, — przeliczanie walut odbywa się po kursie rynkowym.

Produkt objęty postępowaniem był wywożony i sprzedawany niezależnym klientom we Wspólnocie. Z tego względu cenę eksportową ustalono zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego, czyli na podstawie faktycznie zapłaconej lub należnej ceny eksportowej.

Porównanie

(13)

Komisja poszukiwała wszelkich niezbędnych informacji i zweryfikowała wszelkie informacje dostarczone we wnioskach MET w siedzibie zainteresowanego przedsiębiorstwa. Dochodzenie wykazało, że wnioskodawca spełnił wszystkie pięć kryteriów określonych w art. 2 ust. 7 lit. c) podstawowego rozporządzenia. Zatem uznano, że wnioskodawcy należy przyznać MET.

(20)

(14)

Porównania wartości normalnej i cen eksportowych dokonano na bazie ex-works. W celu zapewnienia sprawiedliwego porównania między wartością normalną i ceną eksportową uwzględniono w formie dostosowania różnice mające wpływ na porównywalność cen zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego. Odpowiednie dostosowanie przyznano we wszystkich przypadkach, w których uznano je za rozsądne, prawidłowe i poparte potwierdzonymi dowodami.

28.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/13

Margines dumpingu

(21)

F. ZAWIADOMIENIE (27)

Zgodnie z art. 2 ust. 11 podstawowego rozporządzenia średnią ważoną wartości normalnej porównano ze średnią ważoną ceny eksportowej rozpatrywanego produktu.

Zainteresowane strony poinformowano o wszelkich zasadniczych faktach i okolicznościach, na podstawie których planowano nałożyć na przywóz PET od wnioskodawcy zmienione ostateczne cło antydumpingowe oraz nałożyć to cło z mocą wsteczną na przywóz podlegający rejestracji. Uwagi zainteresowanych stron rozważono i uwzględniono tam, gdzie było to stosowne.

(22)

Porównanie wykazało istnienie dumpingu. Ten margines dumpingu, wyrażony jako procent ceny netto na granicy Wspólnoty przed ocleniem dla przedsiębiorstwa Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd wynosi 5,6 %.

(28)

Niniejszy przegląd nie zmienia daty wygaśnięcia środków nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/2004 zgodnie z art. 11 ust. 2 podstawowego rozporządzenia,

D. ZMIANA ŚRODKÓW PODDANYCH PRZEGLĄDOWI (23)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W świetle wyników dochodzenia uznaje się, że na wnioskodawcę należy nałożyć ostateczne cło antydumpingowe na poziomie ustalonego marginesu dumpingu.

Artykuł 1 1. Do tabeli w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/2004 wprowadza się zmiany poprzez dodanie poniższych informacji:

(24)

Ze względu na formę środka uznano, że zmienione cło antydumpingowe powinno mieć taką samą formę, jak cła nałożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1467/2004. Ustalono, że ceny PET mogą się wahać zgodnie z wahaniami cen ropy naftowej. Dlatego też uznano za właściwe nałożenie ceł w formie określonej kwoty za tonę. Następnie nałożono na przywóz PET od przedsiębiorstwa Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd. cło antydumpingowe, obliczone na podstawie marginesu dumpingu obliczonego jako procent, w wysokości 45 EUR za tonę.

„Kraj

Przedsiębiorstwo

Stawka celna

Kod dodatkowy TARIC

Chińska Republika Ludowa

Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd

45 EUR/t

A510”

(25)

Margines ten, ustalony dla okresu objętego dochodzeniem, wynoszący 5,6 %, jest niższy od ogólnokrajowego poziomu usuwającego szkodę, wynoszącego 27,3 %, ustalonego dla ChRL w dochodzeniu pierwotnym. Dlatego też wnioskuje się nałożenie cła w wysokości 45 EUR za tonę, opartego na marginesie dumpingu wynoszącym 5,6 %, oraz odpowiednią zmianę rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/2004.

2. Niniejszym nałożone cło nakłada się również z mocą wsteczną na przywóz rozpatrywanego produktu, rejestrowany zgodnie z art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 523/2005.

Niniejszym poleca się władzom celnym zaprzestanie rejestracji przywozu rozpatrywanego produktu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i wytwarzanego przez Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd.

E. WSTECZNE ZASTOSOWANIE CŁA ANTYDUMPINGOWEGO (26)

3. O ile nie określono inaczej, stosowane są obowiązujące przepisy celne.

W świetle powyższych ustaleń, cło antydumpingowe mające zastosowanie do wnioskodawcy nakłada się z mocą wsteczną na przywóz rozpatrywanego produktu, który poddano obowiązkowi rejestracji zgodnie z art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 523/2005.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 345/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2005

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2005 r. W imieniu Rady

B. BRADSHAW

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 345 POZ 11 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L345 - 35 z 200528.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego stosowanego do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 357 z 31.12.2002)

 • Dz. U. L345 - 33 z 200528.12.2005

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/1 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących aktywów rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2005/15)

 • Dz. U. L345 - 30 z 200528.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do przedłużenia terminu zakończenia planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w niektórych regionach krajów związkowych Nadrenii Północnej-Westfalii i Nadrenii-Palatynatu (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5621)

 • Dz. U. L345 - 28 z 200528.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2006 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i sadzonek Prunus domestica i Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. i Rubus idaeus L. na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG, rozpoczętych w 2002, 2003 i 2004 r.

 • Dz. U. L345 - 23 z 200528.12.2005

  Umowa w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniająca Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L345 - 21 z 200528.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniającej Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Bułgarii w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L345 - 19 z 200528.12.2005

  Dyrektywa Rady 2005/92/WE z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do okresu stosowania minimalnej stawki standardowej VAT

 • Dz. U. L345 - 15 z 200528.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2168/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1831/94 dotyczące nieprawidłowości i zwrotu niesłusznie wypłaconych kwot w ramach finansowania z Funduszu Spójności oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie

 • Dz. U. L345 - 5 z 200528.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2166/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiające środki służące odnowieniu zasobów morszczuka nowozelandzkiego i homarca w Morzu Kantabryjskim i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich

 • Dz. U. L345 - 1 z 200528.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2165/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.