Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 345 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2167/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1467/2004 nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2005-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 345 POZ 11

Strona 1 z 3
28.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/11

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2167/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1467/2004 nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 4,

(4)

rozpoczęcia przeglądu zgodnie z przepisami art. 11 ust. 4 podstawowego rozporządzenia. Po konsultacji z Komitetem Doradczym oraz po umożliwieniu przedstawienia uwag przez odpowiedni przemysł wspólnotowy, Komisja wszczęła, na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 523/2005 (3), przegląd rozporządzenia (WE) nr 1467/2004 w odniesieniu do wnioskodawcy i rozpoczęła swoje dochodzenie.

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. ISTNIEJĄCE ŚRODKI (1)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji wszczynającym przegląd zniesiono cło antydumpingowe wynoszące 184 EUR/t nałożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1467/2004 na przywóz PET produkowanego przez wnioskodawcę. Równocześnie, zgodnie z art. 14 ust. 5 podstawowego rozporządzenia, władzom celnym polecono podjęcie odpowiednich kroków celem zarejestrowania tego rodzaju przywozu.

Obecnie obowiązującymi środkami w stosunku do przywozu do Wspólnoty politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego między innymi z Chińskiej Republiki są ostateczne cła antydumpingowe nałożone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/2004 (2). Zgodnie z tym samym rozporządzeniem cło antydumpingowe nałożono również na przywóz PET pochodzącego z Australii.

B. BIEŻĄCE DOCHODZENIE

3. Produkt rozpatrywany

(5)

Produkt objęty obecnym przeglądem jest taki sam jak podczas dochodzenia, które doprowadziło do nałożenia obowiązujących środków na przywóz PET pochodzącego z ChRL („dochodzenie pierwotne”), tzn. PET o współczynniku lepkości 78 ml/g lub wyższym, zgodnie z normą ISO 1628-5, zwykle zgłaszany w ramach kodu CN 3907 60 20.

1. Wniosek o dokonanie przeglądu

(2)

Po nałożeniu ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz PET pochodzącego z ChRL, Komisja otrzymała wniosek od przedsiębiorstwa Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd. („wnioskodawca”) o wszczęcie przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1467/2004 pod kątem „nowego eksportera” zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Wnioskodawca twierdził, że nie jest powiązany z żadnym z producentów eksportujących w ChRL poddanych środkom antydumpingowym obowiązującym na PET. Ponadto twierdził, że nie prowadził wywozu PET do Wspólnoty w czasie pierwotnego okresu objętego dochodzeniem („pierwotny okres dochodzenia”, tzn. okres od dnia 1 kwietnia 2002 r. do dnia 31 marca 2003 r.), ale zaczął prowadzić wywóz PET do Wspólnoty po tym okresie. 2. Wszczęcie przeglądu pod kątem „nowego eksportera”

4. Zainteresowane strony

(6)

Komisja oficjalnie powiadomiła wnioskodawcę oraz przedstawicieli kraju wywozu o wszczęciu przeglądu. Zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie swoich uwag na piśmie oraz złożenie ustnych wyjaśnień.

(7)

Komisja przesłała również wnioskodawcy formularz wniosku o przyznanie statusu podmiotu traktowanego na zasadach rynkowych („MET”) oraz kwestionariusz. Komisja otrzymała odpowiedzi w wyznaczonych w tym celu terminach. Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie informacje uznane za niezbędne dla celów określenia dumpingu, łącznie z formularzem MET, oraz przeprowadziła wizytę weryfikacyjną na terenie przedsiębiorstwa wnioskodawcy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 345 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L345 - 35 z 200528.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego stosowanego do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 357 z 31.12.2002)

 • Dz. U. L345 - 33 z 200528.12.2005

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/1 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących aktywów rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2005/15)

 • Dz. U. L345 - 30 z 200528.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do przedłużenia terminu zakończenia planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w niektórych regionach krajów związkowych Nadrenii Północnej-Westfalii i Nadrenii-Palatynatu (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5621)

 • Dz. U. L345 - 28 z 200528.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2006 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i sadzonek Prunus domestica i Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. i Rubus idaeus L. na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG, rozpoczętych w 2002, 2003 i 2004 r.

 • Dz. U. L345 - 23 z 200528.12.2005

  Umowa w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniająca Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L345 - 21 z 200528.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniającej Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Bułgarii w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L345 - 19 z 200528.12.2005

  Dyrektywa Rady 2005/92/WE z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do okresu stosowania minimalnej stawki standardowej VAT

 • Dz. U. L345 - 15 z 200528.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2168/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1831/94 dotyczące nieprawidłowości i zwrotu niesłusznie wypłaconych kwot w ramach finansowania z Funduszu Spójności oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie

 • Dz. U. L345 - 5 z 200528.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2166/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiające środki służące odnowieniu zasobów morszczuka nowozelandzkiego i homarca w Morzu Kantabryjskim i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich

 • Dz. U. L345 - 1 z 200528.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2165/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.