Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 345 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2168/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1831/94 dotyczące nieprawidłowości i zwrotu niesłusznie wypłaconych kwot w ramach finansowania z Funduszu Spójności oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie

Data ogłoszenia:2005-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 345 POZ 15

Strona 1 z 4
28.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2168/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1831/94 dotyczące nieprawidłowości i zwrotu niesłusznie wypłaconych kwot w ramach finansowania z Funduszu Spójności oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

Należy również zdefiniować pojęcie „upadłości” oraz pojęcie „podmiotu gospodarczego”.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(7)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1164/94 z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiające Fundusz Spójności (1), w szczególności jego art. 12 ust. 4,

(8)

W celu podniesienia wartości dodanej systemu zgłaszania należy dokładnie określić obowiązek zgłaszania przypadków podejrzenia nadużycia finansowego dla celów analizy ryzyka, i z tego tytułu należy zapewnić wysoką jakość przekazywanych informacji.

a także mając na uwadze, co następuje:

Należy określić, że rozporządzenie (WE) nr 1831/94 nadal stosuje się do przypadków już zgłoszonych w odniesieniu do nieprawidłowości o kwocie niższej od 10 000 EUR.

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1831/94 (2) stosuje się do wszelkich dopuszczalnych działań określonych w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1164/94.

(9)

Należy określić informacje oceniane jako niezbędne w celu umożliwienia rozpatrywania przypadków, w których nie można odzyskać całkowitej kwoty albo nie można oczekiwać jej całkowitego odzyskania.

(2)

Należy uaktualnić rozporządzenie (WE) nr 1831/94 w celu poprawy skuteczności systemu zgłaszania nieprawidłowości.

(10)

(3)

Należy uściślić, że definicja nieprawidłowości przyjęta dla celów rozporządzenia (WE) nr 1831/94 pochodzi z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (3).

(11)

W celu zmniejszenia obciążeń Państw Członkowskich związanych ze zgłaszaniem nieprawidłowości i dążąc do poprawy skuteczności należy podnieść minimalny próg, powyżej którego Państwa Członkowskie mają obowiązek zgłaszać nieprawidłowości, i należy dokładnie określić wyjątki od obowiązku zgłaszania.

(4)

Konieczne jest dokładne określenie pojęcia „podejrzenia nadużycia finansowego” przy uwzględnieniu definicji „nadużycia finansowego” zawartej w konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (4).

(12)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/94 należy stosować bez uszczerbku dla art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1386/2002 z dnia 29 lipca 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 w zakresie systemów zarządzania i kontroli pomocy przyznanej z Funduszu Spójności i procedury dokonywania korekt finansowych (6).

(5)

Należy uzgodnić definicję „wstępnego dochodzenia administracyjnego lub sądowego” z definicją podaną w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1681/94 z dnia 11 lipca 1994 r. dotyczącym nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacją systemu informacji w tej dziedzinie (5).

(1) Dz.U. L 130 z 25.5.1994, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 191 z 27.7.2004, str. 9. (3) Dz.U. L 312 z 23.12.1995, str. 1. (4) Dz.U. C 316 z 27.11.1995, str. 49. (5) Dz.U. L 178 z 12.7.1994, str. 43. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2035/2005 (Dz.U. L 328 z 15.12.2005, str. 8).

Należy uwzględnić zobowiązania wynikające z rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (7) oraz z dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (8).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 345 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L345 - 35 z 200528.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego stosowanego do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 357 z 31.12.2002)

 • Dz. U. L345 - 33 z 200528.12.2005

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/1 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących aktywów rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2005/15)

 • Dz. U. L345 - 30 z 200528.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do przedłużenia terminu zakończenia planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w niektórych regionach krajów związkowych Nadrenii Północnej-Westfalii i Nadrenii-Palatynatu (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5621)

 • Dz. U. L345 - 28 z 200528.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2006 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i sadzonek Prunus domestica i Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. i Rubus idaeus L. na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG, rozpoczętych w 2002, 2003 i 2004 r.

 • Dz. U. L345 - 23 z 200528.12.2005

  Umowa w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniająca Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L345 - 21 z 200528.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniającej Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Bułgarii w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L345 - 19 z 200528.12.2005

  Dyrektywa Rady 2005/92/WE z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do okresu stosowania minimalnej stawki standardowej VAT

 • Dz. U. L345 - 11 z 200528.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2167/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1467/2004 nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L345 - 5 z 200528.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2166/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiające środki służące odnowieniu zasobów morszczuka nowozelandzkiego i homarca w Morzu Kantabryjskim i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich

 • Dz. U. L345 - 1 z 200528.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2165/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.