Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 345 POZ 23 - Strona 2

Tytuł:

Umowa w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniająca Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

Data ogłoszenia:2005-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 345 POZ 23 - Strona 2

Strona 2 z 2

Dodatek 2

„ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU C

Kategoria Jednostka Od 1.1.2006

4 5 6 7 8 12 13 15 16 21 24 26/27 29 73 83 74

1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk tony 1 000 sztuk

5 055 7 047 9 398 7 054 2 402 4 749 744 4 120 839 2 741 706 3 434 1 392 5 337 709 931”

28.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/27

List od Rządu Republiki Białorusi Szanowny Panie, Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie Pańskiego pisma z dnia …, o następującym brzmieniu: „1. Mam zaszczyt odnieść się do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi parafowanej w dniu 1 kwietnia 1993 r., ostatnio zmienionej i przedłużonej Umową w formie wymiany listów parafowaną w dniu 29 listopada 2004 r. (dalej zwaną »Umową«). 2. W świetle wygaśnięcia Umowy w dniu 31 grudnia 2005 r. i stosownie do art. 19 ust. 1 Umowy, Wspólnota Europejska i Republika Białorusi zgadzają się przedłużyć czas obowiązywania Umowy o okres kolejnego jednego roku, z zastrzeżeniem następujących zmian i warunków:

2.1. Artykuł 19 Umowy ust. 1, drugie i trzecie zdanie otrzymuje brzmienie: »Ma zastosowanie do dnia 31 grudnia 2006 r.«. 2.2. Załącznik II, ustanawiający ograniczenia ilościowe dla wywozu z Republiki Białorusi do Wspólnoty Europejskiej, zastępuje się dodatkiem 1 do niniejszego listu. 2.3. Załącznik do Protokołu C, ustanawiający ograniczenia ilościowe dla wywozu z Republiki Białorusi do Wspólnoty Europejskiej po działaniach OPT w Republice Białorusi, zastępuje się na okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. dodatkiem 2 do niniejszego listu. 2.4. W roku 2006 przywozy do Białorusi wyrobów włókienniczych i odzieżowych pochodzących z Wspólnoty Europejskiej podlegają opłatom celnym nieprzekraczającym opłat dla roku 2003, zawartych w załączniku 4 do Umowy w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi parafowanej w dniu 11 listopada 1999 r. W przypadku niezastosowania takich stawek, Wspólnota będzie mieć prawo do ponownego wprowadzenia, przez okres pozostający do wygaśnięcia umowy, na podstawie pro rata poziomów ograniczeń ilościowych stosowanych dla roku 2005, zgodnie z Umową w formie wymiany listów parafowaną w dniu 29 listopada 2004 r. 3. Jeżeli Republika Białorusi zostanie Członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO) przed dniem wygaśnięcia Umowy, od dnia przystąpienia Republiki Białorusi do WTO należy stosować umowy i zasady WTO. Będę zobowiązany za potwierdzienie przyjęcia powyższych zasad przez Pański Rząd. Jeśli tak się stanie, niniejsza Umowa w formie wymiany listów będzie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Strony nawzajem powiadomią się o zakończeniu stosownych procedur prawnych. Do tego czasu będzie ona stosowana tymczasowo od dnia 1 stycznia 2006 r. na warunkach wzajemności.”.

4.

Mam zaszczyt potwierdzić, że mój Rząd zgadza się z treścią Pańskiego listu. Proszę przyjąć wyrazy mojego najwyższego szacunku. W imieniu Rządu Republiki Białorusi

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 345 POZ 23 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L345 - 35 z 200528.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego stosowanego do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 357 z 31.12.2002)

 • Dz. U. L345 - 33 z 200528.12.2005

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/1 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących aktywów rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2005/15)

 • Dz. U. L345 - 30 z 200528.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do przedłużenia terminu zakończenia planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w niektórych regionach krajów związkowych Nadrenii Północnej-Westfalii i Nadrenii-Palatynatu (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5621)

 • Dz. U. L345 - 28 z 200528.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2006 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i sadzonek Prunus domestica i Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. i Rubus idaeus L. na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG, rozpoczętych w 2002, 2003 i 2004 r.

 • Dz. U. L345 - 21 z 200528.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniającej Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Bułgarii w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L345 - 19 z 200528.12.2005

  Dyrektywa Rady 2005/92/WE z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do okresu stosowania minimalnej stawki standardowej VAT

 • Dz. U. L345 - 15 z 200528.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2168/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1831/94 dotyczące nieprawidłowości i zwrotu niesłusznie wypłaconych kwot w ramach finansowania z Funduszu Spójności oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie

 • Dz. U. L345 - 11 z 200528.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2167/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1467/2004 nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L345 - 5 z 200528.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2166/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiające środki służące odnowieniu zasobów morszczuka nowozelandzkiego i homarca w Morzu Kantabryjskim i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich

 • Dz. U. L345 - 1 z 200528.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2165/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.