Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 345 POZ 23

Tytuł:

Umowa w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniająca Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

Data ogłoszenia:2005-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 345 POZ 23

Strona 1 z 2
28.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/23

UMOWA W FORMIE WYMIANY LISTÓW pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniająca Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi List Rady Unii Europejskiej Szanowny Panie,

1.

Mam zaszczyt odnieść się do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi parafowanej w dniu 1 kwietnia 1993 r., ostatnio zmienionej i przedłużonej Umową w formie wymiany listów parafowaną w dniu 29 listopada 2004 r. (dalej zwaną „Umową”).

2.

W świetle wygaśnięcia Umowy w dniu 31 grudnia 2005 r. i stosownie do art. 19 ust. 1 Umowy Wspólnota Europejska i Republika Białorusi zgadzają się przedłużyć czas obowiązywania Umowy o okres kolejnego jednego roku, z zastrzeżeniem następujących zmian i warunków:

2.1. Artykuł 19 Umowy ust. 1 drugie i trzecie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Ma zastosowanie do dnia 31 grudnia 2006 r.”.

2.2. Załącznik II, ustanawiający ograniczenia ilościowe dla wywozu z Republiki Białorusi do Wspólnoty Europejskiej, zastępuje się dodatkiem 1 do niniejszego listu.

2.3. Załącznik do Protokołu C, ustanawiający ograniczenia ilościowe dla wywozu z Republiki Białorusi do Wspólnoty Europejskiej po działaniach OPT w Republice Białorusi, zastępuje się na okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. dodatkiem 2 do niniejszego listu.

2.4. W roku 2006 przywozy do Białorusi wyrobów włókienniczych i odzieżowych pochodzących z Wspólnoty Europejskiej podlegają opłatom celnym nieprzekraczającym opłat dla roku 2003, zawartych w załączniku 4 do Umowy w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi parafowanej w dniu 11 listopada 1999 r.

W przypadku niezastosowania takich stawek Wspólnota będzie mieć prawo do ponownego wprowadzenia, przez okres pozostający do wygaśnięcia umowy, na podstawie pro rata poziomów ograniczeń ilościowych stosowanych dla roku 2005, zgodnie z Umową w formie wymiany listów parafowaną w dniu 29 listopada 2004 r.

3.

Jeżeli Republika Białorusi zostanie Członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO) przed dniem wygaśnięcia Umowy, od dnia przystąpienia Republiki Białorusi do WTO należy stosować umowy i zasady WTO.

L 345/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2005

4.

Będę zobowiązany za potwierdzienie przyjęcia powyższych zasad przez Pański Rząd. Jeśli tak się stanie, niniejsza Umowa w formie wymiany listów będzie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Strony nawzajem powiadomią się o zakończeniu stosownych procedur prawnych. Do tego czasu będzie ona stosowana tymczasowo od dnia 1 stycznia 2006 r. na warunkach wzajemności.

Proszę przyjąć wyrazy mojego najwyższego szacunku. W imieniu Rady Unii Europejskiej

28.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/25

Dodatek 1

„ZAŁĄCZNIK II

Białoruś Kategoria Jednostka Kontyngent od dnia 1 stycznia 2006 r.

Grupa IA

1 2 3

tony tony tony tys. szt. tys. szt. tys. szt. tys. szt. tys. szt. tony tony tony tony tony tys. szt. tys. szt. tys. szt. tys. szt. tys. szt. tys. szt. tys. szt. tys. szt. tys. szt. tony tony tony tony tony tony tys. szt. tony tony tony tony

1 585 6 000 242 1 672 1 105 1 550 1 252 1 160 363 329 524 255 241 5 959 2 651 1 569 186 930 844 1 117 468 329 184 387 1 309 463 207 356 377 208 95 2 100 471

Grupa IB

4 5 6 7 8

Grupa IIA

9 20 22 23 39

Grupa IIB

12 13 15 16 21 24 26/27 29 73 83

Group IIIA

33 36 37 50

Group IIIB

67 74 90

Group IV

115 117 118

tys. szt.: tysiąc sztuk”

L 345/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 345 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L345 - 35 z 200528.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego stosowanego do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 357 z 31.12.2002)

 • Dz. U. L345 - 33 z 200528.12.2005

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/1 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących aktywów rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2005/15)

 • Dz. U. L345 - 30 z 200528.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do przedłużenia terminu zakończenia planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w niektórych regionach krajów związkowych Nadrenii Północnej-Westfalii i Nadrenii-Palatynatu (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5621)

 • Dz. U. L345 - 28 z 200528.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2006 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i sadzonek Prunus domestica i Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. i Rubus idaeus L. na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG, rozpoczętych w 2002, 2003 i 2004 r.

 • Dz. U. L345 - 21 z 200528.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniającej Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Bułgarii w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L345 - 19 z 200528.12.2005

  Dyrektywa Rady 2005/92/WE z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do okresu stosowania minimalnej stawki standardowej VAT

 • Dz. U. L345 - 15 z 200528.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2168/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1831/94 dotyczące nieprawidłowości i zwrotu niesłusznie wypłaconych kwot w ramach finansowania z Funduszu Spójności oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie

 • Dz. U. L345 - 11 z 200528.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2167/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1467/2004 nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L345 - 5 z 200528.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2166/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiające środki służące odnowieniu zasobów morszczuka nowozelandzkiego i homarca w Morzu Kantabryjskim i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich

 • Dz. U. L345 - 1 z 200528.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2165/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.