Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 345 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2006 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i sadzonek Prunus domestica i Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. i Rubus idaeus L. na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG, rozpoczętych w 2002, 2003 i 2004 r.

Data ogłoszenia:2005-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 345 POZ 28

L 345/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2005

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2006 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i sadzonek Prunus domestica i Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. i Rubus idaeus L. na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG, rozpoczętych w 2002, 2003 i 2004 r. (2005/949/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

dyrektywy 92/34/EWG w odniesieniu do Prunus domestica od 2002 do 2006 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając dyrektywę Rady 92/34/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin owocowych oraz roślinami owocowymi przeznaczonymi do produkcji owoców (1),

Analizy i próby przeprowadzone od 2002 do 2005 r. powinny być kontynuowane w 2006 r.

(3)

uwzględniając decyzję Komisji 2001/896/WE z dnia 12 grudnia 2001 r. określającą warunki wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i sadzonek roślin sadowniczych na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG (2), w szczególności jej art. 2,

Decyzja 2002/745/WE określa warunki porównawczych prób i analiz, jakie mają zostać przeprowadzone na mocy dyrektywy 92/34/EWG w odniesieniu do Prunus domestica od 2003 do 2007 r.

(4)

Próby i analizy przeprowadzone od 2003 do 2005 r. powinny być kontynuowane w 2006 r.

uwzględniając decyzję Komisji 2002/745/WE z dnia 5 września 2002 r. określającą warunki wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i sadzonek roślin sadowniczych na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG (3), w szczególności jej art. 3,

(5)

Decyzja 2003/894/WE określa warunki porównawczych prób i analiz, jakie mają zostać przeprowadzone na mocy dyrektywy 92/34/EWG w odniesieniu do Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. i Rubus idaeus L. od 2004 do 2008 r.

uwzględniając decyzję Komisji 2003/894/WE z dnia 11 grudnia 2003 r. określającą warunki wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i sadzonek Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. i Rubus idaeus L. na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG (4), w szczególności jej art. 3,

(6)

Próby i analizy przeprowadzone w 2004 i 2005 r. powinny być kontynuowane w 2006 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

STANOWI, CO NASTĘPUJE: (1)

Decyzja 2001/896/WE określa warunki porównawczych prób i analiz, jakie mają zostać przeprowadzone na mocy

Artykuł Rozpoczęte w 2002 i 2003 r. porównawcze wspólnotowe próby i analizy materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego Prunus domestica są nadal prowadzone w 2006 r. zgodnie z decyzją, odpowiednio, 2001/896/WE i 2002/745/WE.

Dz.U. L 157 z 10.6.1992, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2005/54/WE (Dz.U. L 22 z 26.1.2005, str. 16). (2) Dz.U. L 331 z 15.12.2001, str. 95. (3) Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 65. (4) Dz.U. L 333 z 20.12.2003, str. 88.

(1)

28.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/29

Rozpoczęte w 2004 r. porównawcze wspólnotowe próby i analizy materiału rozmnożeniowego i sadzonek Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. i Rubus idaeus L. są nadal prowadzone w 2006 r., zgodnie z decyzją 2003/894/WE.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 grudnia 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 345 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L345 - 35 z 200528.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego stosowanego do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 357 z 31.12.2002)

 • Dz. U. L345 - 33 z 200528.12.2005

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/1 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących aktywów rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2005/15)

 • Dz. U. L345 - 30 z 200528.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do przedłużenia terminu zakończenia planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w niektórych regionach krajów związkowych Nadrenii Północnej-Westfalii i Nadrenii-Palatynatu (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5621)

 • Dz. U. L345 - 23 z 200528.12.2005

  Umowa w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniająca Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L345 - 21 z 200528.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniającej Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Bułgarii w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L345 - 19 z 200528.12.2005

  Dyrektywa Rady 2005/92/WE z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do okresu stosowania minimalnej stawki standardowej VAT

 • Dz. U. L345 - 15 z 200528.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2168/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1831/94 dotyczące nieprawidłowości i zwrotu niesłusznie wypłaconych kwot w ramach finansowania z Funduszu Spójności oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie

 • Dz. U. L345 - 11 z 200528.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2167/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1467/2004 nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L345 - 5 z 200528.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2166/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiające środki służące odnowieniu zasobów morszczuka nowozelandzkiego i homarca w Morzu Kantabryjskim i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich

 • Dz. U. L345 - 1 z 200528.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2165/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.