Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 345 POZ 33

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/1 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących aktywów rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2005/15)

Data ogłoszenia:2005-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 345 POZ 33

Strona 1 z 2
28.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/33

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/1 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących aktywów rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2005/15) (2005/951/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 105 ust. 2 tiret trzecie, uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 3 ust. 1 tiret trzecie oraz art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3 i art. 30 ust. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

i) dla wszystkich dokonywanych poza rynkiem regulowanym operacji na instrumentach pochodnych obejmujących aktywa rezerwy walutowej EBC, przeprowadzanych ze wskazanymi stronami; oraz ii) dla dokumentowania umów o wkłady obejmujące aktywa rezerwy walutowej EBC, zawierane ze stronami kwalifikowanymi do przyjmowania wkładów oraz do uczestnictwa w transakcjach odwracalnych lub dotyczących środków dewizowych. Wytyczne EBC/2000/1 powinny w związku z tym zostać zmienione w taki sposób, aby przewidywały one stosowanie Umowy ramowej dla transakcji finansowych FBE (wersji 2004) dla dokonywanych poza rynkiem regulowanym operacji na instrumentach pochodnych oraz dla wkładów, w przypadku gdy druga strona została utworzona na podstawie prawa szwedzkiego, uwzględniając tym samym podjętą przez EBC decyzję o zaprzestaniu stosowania Ramowej umowy kompensacyjnej EBC (ECB Master Netting Agreement) w stosunkach z takimi stronami. Zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 3 Statutu, wytyczne EBC stanowią integralną część prawa wspólnotowego,

Wytyczne EBC/2000/1 z dnia 3 lutego 2000 r. w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących aktywów rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego (1) określają, między innymi, jakiego rodzaju dokumentacja prawna powinna być stosowana dla takich operacji.

(5)

(2)

Wytyczne EBC/2000/1 zostały po raz ostatni zmienione dnia 11 marca 2005 r. w celu uwzględnienia decyzji EBC o stosowaniu Umowy ramowej dla transakcji finansowych (wersji 2004) (Master Agreement for Financial Transactions, Edition 2004) opracowanej przez Federację Bankową Unii Europejskiej (Fédération Bancaire Européenne, FBE) dla zabezpieczonych lub dokonywanych poza rynkiem regulowanym operacji na instrumentach pochodnych obejmujących aktywa rezerwy walutowej EBC, w przypadkach gdy druga strona operacji została utworzona zgodnie z systemem prawnym określonych jurysdykcji europejskich. W odniesieniu do stron utworzonych zgodnie z prawem szwedzkim EBC uznaje obecnie za wskazane stosować Umowę ramową dla transakcji finansowych FBE (wersję 2004):

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1 W wytycznych EBC/2000/1 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ramowa umowa kompensacyjna w jednej z form przewidzianych w załączniku 2 do niniejszych wytycznych jest zawierana z wszystkimi kontrahentami, z wyjątkiem stron, z którymi EBC zawarł Umowę ramową FBE dla transakcji finansowych (wersję 2004) oraz które zostały utworzone na podstawie prawa jednego z następujących państw: Austria. Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Luksemburg, Niderlandy, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania (wyłącznie Anglia i Walia) lub Szwajcaria.”;

(3)

(1) Dz.U. L 207 z 17.8.2000, str. 24. Wytyczne ostatnio zmienione wytycznymi EBC/2005/6 (Dz.U. L 109 z 29.4.2005, str. 107).

L 345/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 345 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L345 - 35 z 200528.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego stosowanego do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 357 z 31.12.2002)

 • Dz. U. L345 - 30 z 200528.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do przedłużenia terminu zakończenia planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w niektórych regionach krajów związkowych Nadrenii Północnej-Westfalii i Nadrenii-Palatynatu (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5621)

 • Dz. U. L345 - 28 z 200528.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2006 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i sadzonek Prunus domestica i Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. i Rubus idaeus L. na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG, rozpoczętych w 2002, 2003 i 2004 r.

 • Dz. U. L345 - 23 z 200528.12.2005

  Umowa w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniająca Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L345 - 21 z 200528.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniającej Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Bułgarii w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L345 - 19 z 200528.12.2005

  Dyrektywa Rady 2005/92/WE z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do okresu stosowania minimalnej stawki standardowej VAT

 • Dz. U. L345 - 15 z 200528.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2168/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1831/94 dotyczące nieprawidłowości i zwrotu niesłusznie wypłaconych kwot w ramach finansowania z Funduszu Spójności oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie

 • Dz. U. L345 - 11 z 200528.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2167/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1467/2004 nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L345 - 5 z 200528.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2166/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiające środki służące odnowieniu zasobów morszczuka nowozelandzkiego i homarca w Morzu Kantabryjskim i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich

 • Dz. U. L345 - 1 z 200528.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2165/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.