Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 345 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2166/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiające środki służące odnowieniu zasobów morszczuka nowozelandzkiego i homarca w Morzu Kantabryjskim i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich

Data ogłoszenia:2005-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 345 POZ 5

Strona 1 z 5
28.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/5

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2166/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiające środki służące odnowieniu zasobów morszczuka nowozelandzkiego i homarca w Morzu Kantabryjskim i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

liczebność omawianych zasobów w bezpiecznych granicach biologicznych.

mieści

się

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

(5)

uwzględniając wniosek Komisji,

Aby cel ten został osiągnięty, poziom śmiertelności połowowej ryb powinien być kontrolowany, tak by istniało duże prawdopodobieństwo, że jej wskaźniki będą się zmniejszać z roku na rok.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Najnowsze informacje naukowe pochodzące od Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) wskazują na to, że zasoby morszczuka nowozelandzkiego i homarca w strefach ICES VIIIc oraz IXa zostały dotknięte śmiertelnością połowową w takim stopniu, że liczebność dorosłych osobników w morzu spadła do poziomu, w którym zasoby mogą nie być w stanie odnowić się przez rozmnażanie i w związku z tym grozi im wyczerpanie.

Kontrolę wskaźników śmiertelności połowowej ryb można osiągnąć poprzez opracowanie odpowiedniej metody ustalania poziomu ogólnego dopuszczalnego połowu (TAC) dla omawianych zasobów oraz opracowanie systemu obejmującego obszary zamknięte i ograniczenia kilowatodni, na mocy którego nakład połowowy dla tych zasobów będzie ograniczony do poziomu uniemożliwiającego przekroczenie TAC.

(7)

Po odnowieniu zasobów Rada powinna podjąć decyzję w sprawie wniosku Komisji dotyczącego dalszych środków, zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

(2)

Powinny zostać przedsięwzięte środki w celu ustanowienia wieloletnich planów odnowy tych zasobów, zgodnie z art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (2).

(8)

Poza środkami określonymi w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiającym system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (3) powinny zostać włączone dodatkowe środki kontroli w celu zapewnienia zgodności ze środkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

(3)

Celem powyższych planów powinna być odbudowa tych zasobów do bezpiecznych granic biologicznych w ciągu dziesięciu lat.

(9)

(4)

Cel będzie można uznać za osiągnięty, jeśli w świetle najnowszych informacji dostarczonych przez ICES, ocena sporządzona przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) wykaże, że

Odnowienie zasobów homarca wymaga ochrony niektórych obszarów rozmnażania tego gatunku przed połowami. W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 850/98 (4),

zmie128 zmie252

(1) Opinia z dnia 14 kwietnia 2005 r. (Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(3) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 768/2005 (Dz.U. L z 21.5.2005, str. 1). (4) Dz.U. L 125 z 27.4.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1568/2005 (Dz.U. L z 28.9.2005, str. 2).

L 345/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2005

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT I CEL

oznak odnowy, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, decyduje na wniosek Komisji o dodatkowych lub alternatywnych środkach, które należy podjąć, by zapewnić odnowę omawianych zasobów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 345 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L345 - 35 z 200528.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego stosowanego do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 357 z 31.12.2002)

 • Dz. U. L345 - 33 z 200528.12.2005

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/1 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących aktywów rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2005/15)

 • Dz. U. L345 - 30 z 200528.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do przedłużenia terminu zakończenia planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w niektórych regionach krajów związkowych Nadrenii Północnej-Westfalii i Nadrenii-Palatynatu (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5621)

 • Dz. U. L345 - 28 z 200528.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2006 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i sadzonek Prunus domestica i Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. i Rubus idaeus L. na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG, rozpoczętych w 2002, 2003 i 2004 r.

 • Dz. U. L345 - 23 z 200528.12.2005

  Umowa w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniająca Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L345 - 21 z 200528.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniającej Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Bułgarii w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L345 - 19 z 200528.12.2005

  Dyrektywa Rady 2005/92/WE z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do okresu stosowania minimalnej stawki standardowej VAT

 • Dz. U. L345 - 15 z 200528.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2168/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1831/94 dotyczące nieprawidłowości i zwrotu niesłusznie wypłaconych kwot w ramach finansowania z Funduszu Spójności oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie

 • Dz. U. L345 - 11 z 200528.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2167/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1467/2004 nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L345 - 1 z 200528.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2165/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.