Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 346 POZ 16

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2005/93/WE z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 69/169/EWG w zakresie tymczasowych ograniczeń ilościowych w przywozie piwa do Finlandii

Data ogłoszenia:2005-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 346 POZ 16

L 346/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2005

DYREKTYWA RADY 2005/93/WE z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 69/169/EWG w zakresie tymczasowych w przywozie piwa do Finlandii

(4)

ograniczeń

ilościowych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Obniżenie stawek podatkowych na alkohol doprowadziło nie tylko do znaczącej utraty wpływów z podatku akcyzowego, ale również do zwiększenia problemów w zakresie polityki wobec alkoholu oraz polityki społecznej i zdrowotnej. Ponadto pojawiły się problemy związane z porządkiem publicznym i wzrostem przestępczości powiązanej z alkoholem.

Finlandia wnioskowała o odstępstwo od art. 4 ust. 1 dyrektywy 69/169/EWG polegające na stosowaniu maksymalnego limitu na przywóz przez podróżnych piwa z państw trzecich w wysokości nie mniejszej niż 16 litrów na osobę.

(6)

Artykuł 4 oraz 5 dyrektywy Rady 69/169/EWG z dnia 28 maja 1969 r. w sprawie harmonizacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do zwolnienia z podatku obrotowego i podatku akcyzowego towarów przywożonych w międzynarodowym ruchu pasażerskim (3) przewidują zwolnienia podatkowe w odniesieniu do wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, przewożonych w bagażu podróżnych przybywających z państw trzecich, pod warunkiem że przywóz taki nie ma charakteru handlowego. Na mocy dyrektywy 69/169/EWG, w związku z poważnymi trudnościami gospodarczymi fińskich sprzedawców detalicznych w regionie przygranicznym oraz znaczną stratą wpływów z powodu zwiększonego przywozu piwa z państw trzecich, Finlandia jest uprawniona w okresie do 31 grudnia 2005 r. do ograniczenia przywozu piwa w ilości nieprzekraczającej 6 litrów na osobę. Finlandia zastosowała to zwolnienie tylko w ograniczonym stopniu i zezwoliła na przywóz piwa w ilości nieprzekraczjącej 16 litrów na osobę. Przystąpienie nowych Państw Członkowskich otworzyło nowe możliwości osobom podróżującym z jednego z Państw Członkowskich, w szczególności z Estonii, które chcą przywieźć piwo do Finlandii. Finlandia zareagowała na tę sytuację obniżając średnio o 33 % stawki podatkowe mające zastosowanie do napojów alkoholowych, co stanowi najbardziej znaczącą zmianę w tej dziedzinie w ostatnich 40 latach.

Należy uwzględnić położenie geograficzne Finlandii, trudności gospodarcze fińskich sprzedawców detalicznych prowadzących działalność w regionach przygranicznych oraz znaczne straty wpływów spowodowane zwiększonym przywozem piwa z państw trzecich.

(7)

Z powyższych powodów i w świetle aktualnych rozważań nad ogólnym przeglądem wartości i ilości towarów określonych w dyrektywie 69/169/EWG, właściwe jest upoważnienie Finlandii do stosowania odstępstwa, którego dotyczy wniosek, przez kolejny okres trwający do dnia 31 grudnia 2007 r.,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 Artykuł 5 ust. 9 dyrektywy 69/169/EWG otrzymuje brzmienie:

(3)

„9. W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 upoważnia się Finlandię na okres do dnia 31 grudnia 2007 r. do stosowania limitu ilościowego w wysokości nie mniejszej niż 16 litrów w przywozie piwa z państw trzecich.”.

Artykuł 2 1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie do dnia 31 grudnia 2005 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji teksty takich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych wraz z tabelą korelacji pomiędzy wymienionymi przepisami i niniejszą dyrektywą.

(1) Opinia wydana dnia 13 grudnia 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia wydana dnia 14 grudnia 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Dz.U. L 133 z 4.6.1969, str. 6. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2000/47/WE (Dz.U. L 193 z 29.7.2000, str. 73).

29.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/17

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie. 2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty najważniejszych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2005 r. W imieniu Rady

B. BRADSHAW

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 346 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L346 - 47 z 200529.12.2005

  Sprostowanie do informacji dotyczącej daty wejścia w życie protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych (Niniejszy tekst unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w  Dzienniku Urzędowym L 208 z dnia 11 sierpnia 2005 r.)

 • Dz. U. L346 - 46 z 200529.12.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPAT/1/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. dotycząca mianowania Szefa Policyjnego Zespołu Doradczego UE (EUPAT) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L346 - 44 z 200529.12.2005

  Decyzja nr 4/2005 Komitetu Mieszanego ds. Rolnictwa z dnia 19 grudnia 2005 r. dotycząca zmiany dodatku 1 do załącznika 9 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L346 - 33 z 200529.12.2005

  Decyzja nr 3/2005 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 19 grudnia 2005 r. dotycząca dostosowania, w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej, załączników 1 i 2

 • Dz. U. L346 - 31 z 200529.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), umożliwiającej Bankowi finansowanie operacji w Mongolii

 • Dz. U. L346 - 30 z 200529.12.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji Rady 2005/953/WE w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią zgodnie z art. XXVIII GATT 1994 w sprawie zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

 • Dz. U. L346 - 26 z 200529.12.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994 dotyczące zmiany koncesji odnoszących się do ryżu przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

 • Dz. U. L346 - 24 z 200529.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994 dotyczącego zmiany koncesji odnoszących się do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

 • Dz. U. L346 - 18 z 200529.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/264/WE w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa

 • Dz. U. L346 - 10 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2172/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, przewidzianego w Umowie między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L346 - 7 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2171/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L346 - 6 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2170/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu półbielonego lub bielonego począwszy od dnia 1 września 2005 r.

 • Dz. U. L346 - 1 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2169/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.