Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 346 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/264/WE w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa

Data ogłoszenia:2005-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 346 POZ 18

Strona 1 z 4
L 346/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/264/WE w sprawie przyjęcia bezpieczeństwa (2005/952/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

przepisów

Rady

dotyczących

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 207 ust. 3, uwzględniając decyzję Rady 2004/338/WE, Euratom z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady (1), w szczególności jej art. 24, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Konieczne jest zatem włączenie szczególnych wspólnych minimalnych norm w tym zakresie do decyzji 2001/264/WE. Również Państwa Członkowskie powinny stosować wspomniane wspólne minimalne normy w odniesieniu do stosowanych środków, zgodnie z rozwiązaniami krajowymi, w przypadku powierzania, na podstawie umowy, zadań obejmujących informacje niejawne UE, wiążących się z takimi informacjami lub je zawierających, podmiotom zewnętrznym, o których mowa w art. 2 ust. 2 decyzji 2001/264/WE. Te wspólne minimalne normy powinny mieć zastosowanie bez uszczerbku dla odpowiednich aktów prawnych, w szczególności dyrektywy 2004/18/WE (3), rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 (4) i szczegółowych zasad jego wykonania oraz porozumienia WTO w sprawie zamówień publicznych (GPA),

(5)

Artykuł 2 ust. 1 decyzji 2001/264/WE (2) stanowi, że Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel zastosuje właściwe środki w celu zagwarantowania, że podczas korzystania z informacji niejawnych UE przepisy Rady dotyczące bezpieczeństwa są przestrzegane w ramach Sekretariatu Generalnego Rady (SGR) oraz, między innymi, przez wykonawców zewnętrznych SGR. Artykuł 2 ust. 2 decyzji 2001/264/WE stanowi, że Państwa Członkowskie zastosują właściwe środki, zgodnie z rozwiązaniami krajowymi, w celu zagwarantowania, że podczas korzystania z informacji niejawnych UE przepisy Rady dotyczące bezpieczeństwa są przestrzegane w ramach ich służb i siedzib, między innymi przez wykonawców zewnętrznych Państw Członkowskich. Decyzja 2001/264/WE w chwili obecnej nie mówi nic o sposobie stosowania jej podstawowych zasad i minimalnych norm, w przypadku gdy SGR na podstawie umowy powierza podmiotom zewnętrznym zadania obejmujące informacje niejawne UE, wiążące się z takimi informacjami lub je zawierające.

(6)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(2)

Artykuł 1 Do pkt 8 części I Załącznika do decyzji 2001/264/WE dodaje się następujące zdanie: „Takie minimalne normy obejmują również minimalne normy, które mają zastosowanie, w przypadku gdy SGR na podstawie umowy powierza zadania obejmujące informacje niejawne UE, wiążące się z takimi informacjami lub je zawierające podmiotom prowadzącym działalność przemysłową lub inną: takie wspólne minimalne normy zawarte są w sekcji XIII części II.”.

(3) Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114). 4) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 ( czerwca 2002 r. sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1).

(3)

(1) Dz.U. L 106 z 15.4.2004, str. 22. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/701/WE, Euratom (Dz.U. L 319 z 20.10.2004, str. 15). (2) Dz.U. L 101 z 11.4.2001, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/571/WE (Dz.U. L 193 z 23.7.2005, str. 31).

29.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/19

Artykuł 2 Tekst zawarty w Załączniku do niniejszej decyzji dodaje się jako sekcję XIII części II Załącznika do decyzji Rady 2001/264/WE. Artykuł 3 Niniejszą decyzję stosuje się z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 346 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L346 - 47 z 200529.12.2005

  Sprostowanie do informacji dotyczącej daty wejścia w życie protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych (Niniejszy tekst unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w  Dzienniku Urzędowym L 208 z dnia 11 sierpnia 2005 r.)

 • Dz. U. L346 - 46 z 200529.12.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPAT/1/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. dotycząca mianowania Szefa Policyjnego Zespołu Doradczego UE (EUPAT) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L346 - 44 z 200529.12.2005

  Decyzja nr 4/2005 Komitetu Mieszanego ds. Rolnictwa z dnia 19 grudnia 2005 r. dotycząca zmiany dodatku 1 do załącznika 9 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L346 - 33 z 200529.12.2005

  Decyzja nr 3/2005 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 19 grudnia 2005 r. dotycząca dostosowania, w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej, załączników 1 i 2

 • Dz. U. L346 - 31 z 200529.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), umożliwiającej Bankowi finansowanie operacji w Mongolii

 • Dz. U. L346 - 30 z 200529.12.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji Rady 2005/953/WE w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią zgodnie z art. XXVIII GATT 1994 w sprawie zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

 • Dz. U. L346 - 26 z 200529.12.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994 dotyczące zmiany koncesji odnoszących się do ryżu przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

 • Dz. U. L346 - 24 z 200529.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994 dotyczącego zmiany koncesji odnoszących się do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

 • Dz. U. L346 - 16 z 200529.12.2005

  Dyrektywa Rady 2005/93/WE z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 69/169/EWG w zakresie tymczasowych ograniczeń ilościowych w przywozie piwa do Finlandii

 • Dz. U. L346 - 10 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2172/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, przewidzianego w Umowie między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L346 - 7 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2171/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L346 - 6 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2170/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu półbielonego lub bielonego począwszy od dnia 1 września 2005 r.

 • Dz. U. L346 - 1 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2169/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.