Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 346 POZ 26

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994 dotyczące zmiany koncesji odnoszących się do ryżu przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

Data ogłoszenia:2005-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 346 POZ 26

Strona 1 z 3
L 346/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2005

POROZUMIENIE W FORMIE WYMIANY LISTÓW między Wspólnotą Europejską a Tajlandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994 dotyczące zmiany koncesji odnoszących się do ryżu przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994 A. List od Wspólnoty Europejskiej Bruksela, dnia 20 grudnia 2005 r. Szanowny Panie, W wyniku negocjacji między Wspólnotą Europejską (WE) a Królestwem Tajlandii (Tajlandią) na podstawie art. XXVIII GATT 1994 dotyczących zmiany koncesji odnoszących się do ryżu przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT 1994), WE zgadza się na przyjęcie konkluzji przedstawionych poniżej. 1. Związane stawki celne dla ryżu łuskanego (podpozycja HS 1006 20), dla ryżu półbielonego i bielonego (podpozycja HS 1006 30) oraz dla ryżu łamanego (podpozycja HS 1006 40) wynoszą odpowiednio 65 EUR/t, 175 EUR/t oraz 128 EUR/t. 2. WE stosuje stawkę celną dla ryżu półbielonego i bielonego (podpozycja HS 1006 30) zgodnie z ust. 3–6. 3. Referencyjny poziom rocznego przywozu jest obliczany jako średnia wielkość całkowitego przywozu ryżu półbielonego i bielonego do WE-25 ze wszystkich miejsc pochodzenia w latach gospodarczych (od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia) 2001/02–2003/04, powiększona o 10 % (tj. 337 168 ton). 4. Referencyjny poziom przywozu sześciomiesięcznego: w każdym roku gospodarczym oblicza się referencyjny poziom przywozu sześciomiesięcznego jako 47 % referencyjnego poziomu rocznego przywozu, obliczonego zgodnie z ust. 3 (tj. 158 469 ton). 5. Śródroczna korekta stosowanej stawki celnej: w ciągu 10 dni od końca pierwszych sześciu miesięcy każdego roku gospodarczego WE dokonuje przeglądu oraz, w razie potrzeby, koryguje stosowaną stawkę celną w następujący sposób: a) WE stosuje stawkę celną w wysokości 175 EUR/t, jeżeli rzeczywisty przywóz ryżu półbielonego i bielonego dla właśnie zakończonego okresu sześciomiesięcznego wynosi więcej niż 15 % powyżej referencyjnego poziomu przywozu sześciomiesięcznego dla tego okresu, obliczonego zgodnie z ust. 4 powyżej (tj. więcej niż 182 239 ton); b) WE stosuje stawkę celną w wysokości 145 EUR/t, jeżeli rzeczywisty przywóz ryżu półbielonego i bielonego dla właśnie zakończonego okresu sześciomiesięcznego nie przekracza powiększonego o 15 % referencyjnego poziomu przywozu sześciomiesięcznego dla tego okresu, obliczonego zgodnie z ust. 4 powyżej (tj. mniejszy lub równy 182 239 ton). Do celów lit. a) i b) powyżej rzeczywisty przywóz ryżu półbielonego i bielonego oznacza całkowity przywóz ryżu półbielonego i bielonego do WE-25 z wszystkich miejsc pochodzenia w ramach podpozycji HS 1006 30. 6. Korekta stosowanej stawki celnej na koniec roku: w ciągu 10 dni od końca roku gospodarczego, WE dokonuje przeglądu oraz, w razie potrzeby, koryguje stosowaną stawkę celną w następujący sposób: a) WE stosuje stawkę celną w wysokości 175 EUR/t, jeżeli rzeczywisty przywóz ryżu półbielonego i bielonego dla właśnie zakończonego roku gospodarczego wynosi więcej niż 15 % powyżej referencyjnego rocznego poziomu przywozu dla tego dwunastomiesięcznego okresu, obliczonego zgodnie z ust. 3 powyżej (tj. więcej niż 387 743 tony);

29.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/27

b) WE stosuje stawkę celną w wysokości 145 EUR/t, jeżeli rzeczywisty przywóz ryżu półbielonego i bielonego dla właśnie zakończonego roku gospodarczego nie przekracza powiększonego o 15 % referencyjnego rocznego poziomu przywozu dla tego dwunastomiesięcznego okresu, obliczonego zgodnie z ust. 3 powyżej (tj. jest mniejszy lub równy 387 743 tonom). Do celów lit. a) i b) powyżej rzeczywisty przywóz ryżu półbielonego i bielonego oznacza całkowity przywóz ryżu półbielonego i bielonego do WE-25 z wszystkich miejsc pochodzenia w ramach podpozycji HS 1006 30.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 346 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L346 - 47 z 200529.12.2005

  Sprostowanie do informacji dotyczącej daty wejścia w życie protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych (Niniejszy tekst unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w  Dzienniku Urzędowym L 208 z dnia 11 sierpnia 2005 r.)

 • Dz. U. L346 - 46 z 200529.12.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPAT/1/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. dotycząca mianowania Szefa Policyjnego Zespołu Doradczego UE (EUPAT) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L346 - 44 z 200529.12.2005

  Decyzja nr 4/2005 Komitetu Mieszanego ds. Rolnictwa z dnia 19 grudnia 2005 r. dotycząca zmiany dodatku 1 do załącznika 9 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L346 - 33 z 200529.12.2005

  Decyzja nr 3/2005 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 19 grudnia 2005 r. dotycząca dostosowania, w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej, załączników 1 i 2

 • Dz. U. L346 - 31 z 200529.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), umożliwiającej Bankowi finansowanie operacji w Mongolii

 • Dz. U. L346 - 30 z 200529.12.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji Rady 2005/953/WE w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią zgodnie z art. XXVIII GATT 1994 w sprawie zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

 • Dz. U. L346 - 24 z 200529.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994 dotyczącego zmiany koncesji odnoszących się do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

 • Dz. U. L346 - 18 z 200529.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/264/WE w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa

 • Dz. U. L346 - 16 z 200529.12.2005

  Dyrektywa Rady 2005/93/WE z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 69/169/EWG w zakresie tymczasowych ograniczeń ilościowych w przywozie piwa do Finlandii

 • Dz. U. L346 - 10 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2172/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, przewidzianego w Umowie między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L346 - 7 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2171/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L346 - 6 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2170/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu półbielonego lub bielonego począwszy od dnia 1 września 2005 r.

 • Dz. U. L346 - 1 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2169/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.