Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 346 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), umożliwiającej Bankowi finansowanie operacji w Mongolii

Data ogłoszenia:2005-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 346 POZ 31

29.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/31

DECYZJA RADY z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), umożliwiającej Bankowi finansowanie operacji w Mongolii (2005/954/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

wszystkie kraje i instytucje będące członkami Banku, w tym także przez Wspólnotę Europejską.

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 181a, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zaakceptowanie powyższej zmiany przez Wspólnotę Europejską jest konieczne do osiągnięcia celów wspólnotowych w zakresie współpracy ekonomicznej, finansowej i technicznej z krajami trzecimi,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty zmianę Umowy o utworzeniu EBOR, konieczną do umożliwienia Bankowi finansowania operacji w Mongolii. Treść zmiany jest załączona do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Gubernator EBOR reprezentujący Wspólnotę Europejską przekaże EBOR oświadczenie o akceptacji powyższej zmiany Umowy.

Mimo iż od 2000 r. Mongolia jest członkiem EBOR, nie jest ona obecnie krajem, w którym Bank jest upoważniony do przeprowadzania operacji z własnych zasobów. W odpowiedzi na wniosek premiera Mongolii Rada Dyrektorów EBOR wyraziła jednogłośne poparcie dla nadania Mongolii statusu kraju, w którym EBOR prowadzi operacje. W uchwale z dnia 30 stycznia 2004 r. Rada Gubernatorów EBOR opowiedziała się za dokonaniem niezbędnej zmiany Umowy o utworzeniu Banku, umożliwiając mu w ten sposób finansowanie operacji w Mongolii. Wszyscy Gubernatorzy Banku głosowali za przyjęciem zmiany, włączając tu Gubernatora reprezentującego Wspólnotę Europejską. Jednak ze względu na fakt, iż zmiana dotyczy celu i funkcji Banku, musi ona zostać zaakceptowana przez

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2005 r. W imieniu Rady

B. BRADSHAW

(4)

Przewodniczący

(1) Opinia z dnia 15 listopada 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

L 346/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2005

Zmiana do Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Artykuł 1 Umowy otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 Cel Przyczyniając się do postępu gospodarczego i odbudowy, Bank będzie popierał przechodzenie w kierunku otwartej gospodarki rynkowej oraz promował prywatną i przedsiębiorczą inicjatywę krajów Europy Środkowej i Wschodniej, które przyjęły na siebie zobowiązania i stosują zasady wielopartyjnej demokracji, pluralizmu i gospodarki rynkowej. Cel Banku może być realizowany również w Mongolii przy spełnieniu tych samych warunków. Zawarte w niniejszej Umowie i w załącznikach do niej odniesienie do »krajów Europy Środkowej i Wschodniej«, »krajów z Europy Środkowej i Wschodniej«, »kraju-odbiorcy (krajów-odbiorców)« lub »członka-odbiorcy (członków-odbiorców lub członków-beneficjentów)« odnosi się w związku z tym również do Mongolii.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 346 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L346 - 47 z 200529.12.2005

  Sprostowanie do informacji dotyczącej daty wejścia w życie protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych (Niniejszy tekst unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w  Dzienniku Urzędowym L 208 z dnia 11 sierpnia 2005 r.)

 • Dz. U. L346 - 46 z 200529.12.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPAT/1/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. dotycząca mianowania Szefa Policyjnego Zespołu Doradczego UE (EUPAT) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L346 - 44 z 200529.12.2005

  Decyzja nr 4/2005 Komitetu Mieszanego ds. Rolnictwa z dnia 19 grudnia 2005 r. dotycząca zmiany dodatku 1 do załącznika 9 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L346 - 33 z 200529.12.2005

  Decyzja nr 3/2005 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 19 grudnia 2005 r. dotycząca dostosowania, w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej, załączników 1 i 2

 • Dz. U. L346 - 30 z 200529.12.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji Rady 2005/953/WE w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią zgodnie z art. XXVIII GATT 1994 w sprawie zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

 • Dz. U. L346 - 26 z 200529.12.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994 dotyczące zmiany koncesji odnoszących się do ryżu przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

 • Dz. U. L346 - 24 z 200529.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994 dotyczącego zmiany koncesji odnoszących się do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

 • Dz. U. L346 - 18 z 200529.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/264/WE w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa

 • Dz. U. L346 - 16 z 200529.12.2005

  Dyrektywa Rady 2005/93/WE z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 69/169/EWG w zakresie tymczasowych ograniczeń ilościowych w przywozie piwa do Finlandii

 • Dz. U. L346 - 10 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2172/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, przewidzianego w Umowie między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L346 - 7 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2171/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L346 - 6 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2170/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu półbielonego lub bielonego począwszy od dnia 1 września 2005 r.

 • Dz. U. L346 - 1 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2169/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.