Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 346 POZ 33

Tytuł:

Decyzja nr 3/2005 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 19 grudnia 2005 r. dotycząca dostosowania, w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej, załączników 1 i 2

Data ogłoszenia:2005-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 346 POZ 33

Strona 1 z 6
29.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/33

KOMISJA

DECYZJA NR 3/2005 WSPÓLNEGO KOMITETU DS. ROLNICTWA USTANOWIONEGO NA MOCY UMOWY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ I KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ W SPRAWIE HANDLU PRODUKTAMI ROLNYMI z dnia 19 grudnia 2005 r. dotycząca dostosowania, w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej, załączników 1 i 2 (2005/955/WE)

WSPÓLNY KOMITET DS. ROLNICTWA, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską (zwaną dalej „WE”), z jednej strony, i Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie handlu produktami rolnymi (zwaną dalej „Umową”), w szczególności jej art. 11, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Załącznik 1 i załącznik 2 do Umowy zastępuje się odpowiednio załącznikami 1 i 2 do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Konfederacja Szwajcarska niniejszym potwierdza, że szwajcarski wywóz bydła do Wspólnoty Europejskiej będzie przebiegał zgodnie z systemem identyfikacji i rejestracji przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (1). Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Umowa weszła w życie z dniem 1 czerwca 2002 r.; zawiera ona między innymi załączniki 1 i 2 dotyczące dwustronnych koncesji handlowych przyznanych przez strony. W dniu 1 maja 2004 r. nastąpiło rozszerzenie Unii Europejskiej w drodze przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej. Podczas szczytu UE–Szwajcaria, który odbył się dnia 19 maja 2004 r., strony zgodziły się dostosować dwustronne koncesje handlowe, uzasadniając to potrzebą ogólnego utrzymania po rozszerzeniu UE obrotów handlowych, zgodnie z preferencyjnymi warunkami udzielonymi na mocy umów dwustronnych między nowymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej i Szwajcarią. Strony przyjęły autonomiczne i przejściowe środki pozwalające zagwarantować ciągłość obrotów handlowych od dnia 1 maja 2004 r.,

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2005 r. W imieniu Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa Szef delegacji Wspólnoty Europejskiej

Aldo LONGO

Szef delegacji szwajcarskiej

Christian HÄBERLI

(4)

Sekretarz Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa

Remigi WINZAP

(1) Dz.U. L 204 z 11.8.2000, str. 1. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

L 346/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2005

ZAŁĄCZNIK I Koncesje Szwajcarii Na produkty pochodzące ze Wspólnoty i podane poniżej Szwajcaria udziela następujących koncesji taryfowych w poszczególnych przypadkach w ramach ustalonej ilości rocznej:

Cło mające zastosowanie (CHF/100 kg brutto)

Pozycja taryfowa Szwajcarii

Wyszczególnienie towarów

Roczna ilość (waga netto w tonach)

0101 90 95

Konie żywe (z wyjątkiem reproduktorów czystej rasy i zwierząt mięsnych) (w ilości pogłowia) Piersi koguta i kur gatunków domowych, zamrożone Kawałki i podroby jadalne z koguta i z kur gatunków domowych, w tym wątroby (z wyjątkiem piersi), zamrożone Piersi indyków i indyczek gatunków domowych, zamrożone Kawałki i podroby jadalne z indyków i indyczek gatunków domowych, w tym wątroby (z wyjątkiem piersi), zamrożone Kaczki gatunków domowych, niecięte na kawałki, zamrożone Wątróbki kacze, gęsie lub perlicze gatunków domowych, świeże lub schłodzone Kawałki i podroby jadalne z kaczek, gęsi lub perliczek gatunków domowych, zamrożone (z wyjątkiem wątróbek) Mięso i podroby jadalne z królików lub zajęcy, świeże, schłodzone lub zamrożone Mięso i podroby jadalne z dziczyzny, świeże, schłodzone lub zamrożone (z wyjątkiem tych z zajęcy i dzików) Szynki i ich kawałki, z kością, wieprzowe (inne niż z dzika), solone lub w solankach, suszone lub wędzone Szynki i ich kawałki, bez kości, wieprzowe (inne niż z dzika), solone lub w solankach, suszone lub wędzone Suszone mięsa wołowe Jaja ptasie, w skorupkach, świeże, konserwowane albo gotowane Naturalny miód z akacji Inny miód naturalny (oprócz akacji) Nieukorzenione sadzonki i zrazy

0

100 szt. pogłowia 2 000 1 200

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 346 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L346 - 47 z 200529.12.2005

  Sprostowanie do informacji dotyczącej daty wejścia w życie protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych (Niniejszy tekst unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w  Dzienniku Urzędowym L 208 z dnia 11 sierpnia 2005 r.)

 • Dz. U. L346 - 46 z 200529.12.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPAT/1/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. dotycząca mianowania Szefa Policyjnego Zespołu Doradczego UE (EUPAT) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L346 - 44 z 200529.12.2005

  Decyzja nr 4/2005 Komitetu Mieszanego ds. Rolnictwa z dnia 19 grudnia 2005 r. dotycząca zmiany dodatku 1 do załącznika 9 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L346 - 31 z 200529.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), umożliwiającej Bankowi finansowanie operacji w Mongolii

 • Dz. U. L346 - 30 z 200529.12.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji Rady 2005/953/WE w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią zgodnie z art. XXVIII GATT 1994 w sprawie zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

 • Dz. U. L346 - 26 z 200529.12.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994 dotyczące zmiany koncesji odnoszących się do ryżu przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

 • Dz. U. L346 - 24 z 200529.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994 dotyczącego zmiany koncesji odnoszących się do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

 • Dz. U. L346 - 18 z 200529.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/264/WE w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa

 • Dz. U. L346 - 16 z 200529.12.2005

  Dyrektywa Rady 2005/93/WE z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 69/169/EWG w zakresie tymczasowych ograniczeń ilościowych w przywozie piwa do Finlandii

 • Dz. U. L346 - 10 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2172/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, przewidzianego w Umowie między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L346 - 7 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2171/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L346 - 6 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2170/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu półbielonego lub bielonego począwszy od dnia 1 września 2005 r.

 • Dz. U. L346 - 1 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2169/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.