Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 346 POZ 44

Tytuł:

Decyzja nr 4/2005 Komitetu Mieszanego ds. Rolnictwa z dnia 19 grudnia 2005 r. dotycząca zmiany dodatku 1 do załącznika 9 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

Data ogłoszenia:2005-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 346 POZ 44

L 346/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2005

DECYZJA NR 4/2005 KOMITETU MIESZANEGO DS. ROLNICTWA z dnia 19 grudnia 2005 r. dotycząca zmiany dodatku 1 do załącznika 9 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi (2005/956/WE)

KOMITET MIESZANY DS. ROLNICTWA, (5)

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi, w szczególności jej art. 11, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy dostosować dodatek 1 do załącznika 9 do Umowy tak, aby brał pod uwagę zmiany w przepisach wykonawczych we Wspólnocie i w Szwajcarii,

STANOWI CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Dodatek 1 do załącznika 9 do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi zastępuje się tekstem załączonym do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca handlu produktami rolnymi (zwana dalej „Umową”) weszła w życie dnia 1 czerwca 2002 r. Załącznik 9 do Umowy ma na celu wspieranie handlu produktami rolnymi i środkami spożywczymi uzyskanymi w produkcji ekologicznej i pochodzącymi ze Wspólnoty i Szwajcarii. Zgodnie z art. 8 ust. 2 załącznika 9 do Umowy, grupa robocza bada zmiany w wewnętrznych przepisach ustawowych i wykonawczych stron, a w szczególności formułuje wnioski przedstawiane Komitetowi Mieszanemu ds. Rolnictwa w celu dostosowania i zaktualizowania odpowiednich dodatków. Dodatek 1 do załącznika 9 do Umowy dotyczy przepisów wykonawczych stosowanych przy wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych i środków spożywczych uzyskanych w produkcji ekologicznej we Wspólnocie i w Szwajcarii.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2005 r.. W imieniu Komitetu Mieszanego ds. Rolnictwa Szef delegacji Wspólnoty Europejskiej

Aldo LONGO

(4)

Szef delegacji szwajcarskiej

Christian HÄBERLI

Sekretarz Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa

Remigi WINZAP

29.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/45

ZAŁĄCZNIK „DODATEK 1 Przepisy wykonawcze mające zastosowanie we Wspólnocie Europejskiej Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz oznakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2254/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. (Dz.U. L 385 z 29.12.2004, str. 20). Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 94/92 z dnia 14 stycznia 1992 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie uzgodnień dotyczących przywozu z państw trzecich przewidzianych w rozporządzeniu (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 11 z 17.1.1992, str. 14), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 746/2004 (Dz.U. L 122 z 26.4.2004, str. 10). Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 207/93 z dnia 29 stycznia 1993 r. określające treść załącznika VI do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych oraz ustanawiające szczegółowe zasady w celu wykonania przepisów art. 5 ust. 4 tego rozporządzenia (Dz.U. L 25 z 2.2.1993, str. 5), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2020/2000 (Dz.U. L 241 z 26.9.2000, str. 39). Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1788/2001 z dnia 7 września 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania przepisów dotyczących świadectwa kontroli w odniesieniu do przywozu z państw trzecich, na podstawie art. 11 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 243 z 13.9.2001, str. 3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 746/2004 (Dz.U. L 122 z 26.4.2004, str. 10). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 223/2003 z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie wymogów w zakresie etykietowania związanych z metodą ekologiczną produkcji pasz, mieszanek paszowych i materiałów paszowych, zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. L 31 z 6.2.2003, str. 3). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1452/2003 z dnia 14 sierpnia 2003 r. utrzymujące odstępstwo przewidziane w art. 6 ust. 3 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w odniesieniu do niektórych gatunków nasion i nasiennego materiału rozmnożeniowego oraz ustanawiające zasady proceduralne i kryteria dotyczące tego odstępstwa (Dz.U. L 206 z 15.8.2003, str. 17).

Przepisy mające zastosowanie w Szwajcarii Rozporządzenie z dnia 22 września 1997 r. dotyczące rolnictwa ekologicznego i oznakowania biologicznych produktów oraz środków spożywczych (Rozporządzenie o rolnictwie ekologicznym), ostatnio zmienione dnia 10 listopada 2004 r. (RO 2004 4891). Rozporządzenie Federalnego Departamentu Ekonomii z dnia 22 września 1997 r. o rolnictwie ekologicznym, ostatnio zmienione dnia 10 listopada 2004 r. (RO 2004 4895).

Wykluczenie z systemu równoważności Produkty szwajcarskie powstałe na bazie składników wyprodukowanych w ramach przechodzenia na rolnictwo ekologiczne. Produkty pochodzące ze szwajcarskiej produkcji mięsa koziego, jeśli zwierzęta objęte były odstępstwem przewidzianym w art. 39d rozporządzenia 910.18 o rolnictwie ekologicznym i oznakowaniu ekologicznych produktów i środków spożywczych.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 346 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L346 - 47 z 200529.12.2005

  Sprostowanie do informacji dotyczącej daty wejścia w życie protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych (Niniejszy tekst unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w  Dzienniku Urzędowym L 208 z dnia 11 sierpnia 2005 r.)

 • Dz. U. L346 - 46 z 200529.12.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPAT/1/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. dotycząca mianowania Szefa Policyjnego Zespołu Doradczego UE (EUPAT) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L346 - 33 z 200529.12.2005

  Decyzja nr 3/2005 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 19 grudnia 2005 r. dotycząca dostosowania, w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej, załączników 1 i 2

 • Dz. U. L346 - 31 z 200529.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), umożliwiającej Bankowi finansowanie operacji w Mongolii

 • Dz. U. L346 - 30 z 200529.12.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji Rady 2005/953/WE w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią zgodnie z art. XXVIII GATT 1994 w sprawie zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

 • Dz. U. L346 - 26 z 200529.12.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994 dotyczące zmiany koncesji odnoszących się do ryżu przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

 • Dz. U. L346 - 24 z 200529.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994 dotyczącego zmiany koncesji odnoszących się do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

 • Dz. U. L346 - 18 z 200529.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/264/WE w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa

 • Dz. U. L346 - 16 z 200529.12.2005

  Dyrektywa Rady 2005/93/WE z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 69/169/EWG w zakresie tymczasowych ograniczeń ilościowych w przywozie piwa do Finlandii

 • Dz. U. L346 - 10 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2172/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, przewidzianego w Umowie między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L346 - 7 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2171/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L346 - 6 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2170/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu półbielonego lub bielonego począwszy od dnia 1 września 2005 r.

 • Dz. U. L346 - 1 z 200529.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2169/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.