Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 347 POZ 83

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniająca wewnętrzny regulamin Komisji

Data ogłoszenia:2005-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 347 POZ 83

Strona 1 z 5
30.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 347/83

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniająca wewnętrzny regulamin Komisji (2005/960/WE, Euratom)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 218 ust. 2, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 131, uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 41 ust. 1,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Artykuły 1 do 28 wewnętrznego regulaminu Komisji (1) zastępuje się tekstem zamieszczonym w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 listopada 2005 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 308 z 8.12.2000, str. 26. Regulamin Komisji ostatnio zmieniony decyzją 2004/563/WE, Euratom (Dz.U. L 251 z 27.7.2004, str. 9).

L 347/84

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2005

ZAŁĄCZNIK „ROZDZIAŁ I KOMISJA SEKCJA 1 Przepisy ogólne Artykuł 1 Zasada odpowiedzialności zbiorowej Komisja działa na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej zgodnie z niniejszym regulaminem i politycznymi wytycznymi ustanowionymi przez jej przewodniczącego. Artykuł 2 Priorytety i program prac W poszanowaniu politycznych wytycznych ustanowionych przez jej przewodniczącego, Komisja określa swoje priorytety, na podstawie których co roku przyjmuje plan pracy, a także wstępny projekt budżetu na rok następny. Artykuł 3 Przewodniczący 1. Przewodniczący może wyznaczyć członkom Komisji konkretne dziedziny działalności, w odniesieniu do których są oni szczególnie odpowiedzialni za przygotowanie pracy Komisji i wykonanie jej decyzji. Przewodniczący może w każdej chwili zmienić ten przydział kompetencji. 2. Przewodniczący może powoływać grupy robocze, stałe lub ad hoc, złożone z członków Komisji, wyznaczać ich skład oraz mianować ich przewodniczących. Określa również uprawnienia powołanych grup i zatwierdza tryb ich pracy. 3. Przewodniczący reprezentuje Komisję. Wyznacza członków Komisji, którzy pomagają mu w wykonywaniu jego zadań. Artykuł 4 Procedury decyzyjne Decyzje Komisji podejmowane są: a) ustnie, na posiedzeniach; lub b) pisemnie, zgodnie z art. 12 niniejszego regulaminu; lub c) w trybie uprawnienia, zgodnie z art. 13 niniejszego regulaminu; lub d) w trybie delegacji uprawnień, zgodnie z art. 14 niniejszego regulaminu.

SEKCJA 2 Posiedzenia Komisji Artykuł 5 Zwoływanie posiedzeń 1. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

2. Komisja obraduje zasadniczo co najmniej raz w tygodniu. W razie konieczności zbiera się na posiedzeniach dodatkowych.

30.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 347/85

3. Członkowie Komisji zobowiązani są uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach. Do przewodniczącego należy ocena okoliczności mogących stanowić przeszkodę w spełnieniu tego obowiązku. Artykuł 6 Porządek dzienny obrad Komisji 1. Przewodniczący przyjmuje porządek dzienny każdego posiedzenia.

2. Bez uszczerbku dla prerogatywy przewodniczącego do przyjęcia porządku dziennego, jakikolwiek wniosek wymagający znaczących nakładów musi zostać przedstawiony w uzgodnieniu z członkiem Komisji odpowiedzialnym za budżet. 3. W przypadku gdy członek Komisji proponuje włączenie do porządku dziennego nowej pozycji, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie przewodniczącego na warunkach określonych w przepisach zawartych w art. 28, zwanych dalej „przepisami wykonawczymi”. 4. Porządek dzienny wraz z niezbędną dokumentacją podawany jest do wiadomości członków na zasadach ustalonych przez Komisję w przepisach wykonawczych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 347 POZ 83 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L347 - 99 z 200530.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2163/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. przewidującego odrzucenie wniosków o pozwolenia na wywóz w odniesieniu do wołowiny i cielęciny (  Dz.U. L 342 z 24.12.2005)

 • Dz. U. L347 - 97 z 200530.12.2005

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L347 - 93 z 200530.12.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany dodatku 6 do załącznika 11 do Umowy

 • Dz. U. L347 - 91 z 200530.12.2005

  Decyzja nr 2/2005 Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca Załącznik do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L347 - 80 z 200530.12.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczące zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L347 - 78 z 200530.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L347 - 75 z 200530.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Japonią zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994

 • Dz. U. L347 - 74 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2186/2005 z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole

 • Dz. U. L347 - 70 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2185/2005 z dnia 27 grudnia 2005 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2006 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

 • Dz. U. L347 - 61 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2184/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 796/2004 i (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L347 - 56 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2183/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L347 - 31 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2182/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

 • Dz. U. L347 - 28 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2181/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustalające kwoty standardowe stosowane przy obliczaniu finansowej rekompensaty i zaliczki z nią związanej w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2006

 • Dz. U. L347 - 27 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2180/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2006

 • Dz. U. L347 - 25 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2179/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2006

 • Dz. U. L347 - 21 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2178/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2006

 • Dz. U. L347 - 19 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2177/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2006

 • Dz. U. L347 - 11 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2176/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2006

 • Dz. U. L347 - 9 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2175/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. dotyczące wprowadzenia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej, uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L347 - 7 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2174/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. dotyczące wprowadzenia w życie porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Japonią zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994

 • Dz. U. L347 - 1 z 200530.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.