Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 348 POZ 26

Tytuł:

2005/938/WE:Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie Międzynarodowego programu ochrony delfinów

Data ogłoszenia:2005-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 348 POZ 26

L 348/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA RADY z dnia 8 grudnia 2005 r.

30.12.2005

w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie Międzynarodowego programu ochrony delfinów (2005/938/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

(6)

Obecnie Umawiającymi się Stronami Porozumienia jest 15 państw: Boliwia, Ekwador, Gwatemala, Hiszpania, Honduras, Kolumbia, Kostaryka, Meksyk, Nikaragua, Panama, Peru, Salwador, Stany Zjednoczone, Vanuatu i Wenezuela.

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

Cele Porozumienia obejmują postępujące zmniejszenie przypadkowej śmiertelności delfinów w związku z połowami tuńczyków okrężnicami we wschodniej części Oceanu Spokojnego do poziomu zbliżonego do zera, poprzez określanie limitów rocznych oraz długoterminowe trwałe zachowanie stad tuńczyków na obszarze objętym Porozumieniem.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

(1)

Wspólnota jest uprawniona do przyjmowania środków w zakresie ochrony zasobów połowowych i zarządzania nimi, a także do zawierania umów z państwami trzecimi oraz organizacjami międzynarodowymi.

Wspólnota uznaje znaczenie Porozumienia w zakresie ochrony zrównoważonego rybołówstwa jako sposobu zagwarantowania ekologicznego zachowania innych gatunków, w szczególności delfinów.

(8)

Rybacy Wspólnoty poławiają tuńczyki na obszarze objętym Porozumieniem i w interesie Wspólnoty leży odgrywanie efektywnej roli w realizacji Porozumienia.

(2)

Wspólnota jest Umawiającą się Stroną Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, która wymaga od wszystkich członków społeczności międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony i gospodarowania zasobami biologicznymi mórz.

(9)

(3)

Wspólnota jest Umawiającą się Stroną Porozumienia w sprawie implementacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszącego się do ochrony i zarządzania osiadłymi i daleko migrującymi stadami ryb.

W tym celu Wspólnota podpisała (2) Porozumienie i zdecydowała o jego tymczasowym stosowaniu (3) do czasu zakończenia wymaganych procedur związanych z jej oficjalnym przystąpieniem do Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego (IATTC).

(10) Na mocy art. XIV Porozumienia, IATTC pełni istotną rolę

w koordynowaniu realizacji Porozumienia i w tym celu zostanie przyjętych wiele środków w ramach IATTC.

(4)

W lutym 1998 r., na 35. konferencji międzyrządowej w sprawie ochrony tuńczyków i delfinów we wschodniej części Oceanu Spokojnego, przyjęto Porozumienie w sprawie Międzynarodowego programu ochrony delfinów (zwane dalej „Porozumieniem”). Porozumienie to zostało podpisane w Waszyngtonie w dniu 21 maja 1998 r. i weszło w życie 15 lutego 1999 r.

(11) Równocześnie Królestwo Hiszpanii zostało upoważnione

do tymczasowego przystąpienia (4) do Konwencji ustanawiającej IATTC.

()

1

Opinia z dnia 9 czerwca 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) (3) (4)

Dz.U. L 132 z 27.5.1999, str. 1. Dz.U. L 147 z 12.6.1999, str. 23. Dz.U. L 155 z 22.6.1999, str. 37.

30.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

L 348/27

(12) Królestwo Hiszpanii przystąpiło do IATTC w czerwcu

2003 r.

(13) Oficjalne przystąpienie Wspólnoty do IATTC nastąpi po

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Porozumienie w sprawie Międzynarodowego programu ochrony delfinów. Tekst Porozumienia zostaje załączony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do złożenia dokumentu zatwierdzającego Rządowi Stanów Zjednoczonych jako depozytariuszowi Porozumienia, zgodnie z jego art. XXXII. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 grudnia 2005 r.

wejściu w życie Konwencji dotyczącej wzmocnienia IATTC ustanowionej w 1949 r. poprzez Konwencję zawartą pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Republiką Kostaryki (Konwencja z Antigui), której sygnatariuszem jest Wspólnota (1).

(14) Do momentu wejścia w życie Konwencji z Antigui,

efektywny udział Wspólnoty w pracach IATTC oraz w działalności i środkach podjętych na mocy Porozumienia jest zapewniony poprzez to, iż członkiem IATTC jest w imieniu Wspólnoty Królestwo Hiszpanii.

(15) Obecnie Wspólnota jest gotowa do zatwierdzenia

Porozumienia oraz do przyjęcia pełnej odpowiedzialności i obowiązków wynikających zarówno z Porozumienia jak i Konwencji ustanawiającej IATTC,

W imieniu Rady Przewodniczący J. HUTTON

(1)

Dz.U. L 15 z 19.1.2005, str. 9.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 348 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 54 z 200530.12.2005

  2005/939/WE:Decyzja nr 9/2005 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie Regulaminu pracowniczego Centrum Rozwoju Przedsiębiorstw (CRP)

 • Dz. U. L348 - 28 z 200530.12.2005

  Porozumienie w sprawie Międzynarodowego programu ochrony delfinów

 • Dz. U. L348 - 4 z 200530.12.2005

  Protokół ustalający, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

 • Dz. U. L348 - 3 z 200530.12.2005

  Umowa w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

 • Dz. U. L348 - 1 z 200530.12.2005

  2005/937/WE:Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.