Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 348 POZ 28

Tytuł:

Porozumienie w sprawie Międzynarodowego programu ochrony delfinów

Data ogłoszenia:2005-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 348 POZ 28

Strona 1 z 19
L 348/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

TŁUMACZENIE

30.12.2005

POROZUMIENIE w sprawie Międzynarodowego programu ochrony delfinów

PREAMBUŁA

STRONY NINIEJSZEGO POROZUMIENIA,

ŚWIADOME FAKTU, że zgodnie z odnośnymi przepisami prawa międzynarodowego, zawartymi

w Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (UNCLOS) z 1982 roku, wszystkie państwa mają obowiązek podejmowania takich środków lub współpracy z innymi państwami w ich podejmowaniu, jeśli okażą się konieczne dla zachowania i zarządzania żywymi zasobami mórz;

ZAINSPIROWANE zasadami zawartymi w Deklaracji z Rio w sprawie środowiska i rozwoju z 1992 roku,

jak również chęcią realizacji zasad i standardów Kodeksu postępowania dotyczącego odpowiedzialnego rybołówstwa przyjętego przez konferencję FAO w 1995 roku;

PODKREŚLAJĄC polityczną wolę społeczności międzynarodowej przyczynienia się do wzrostu

skuteczności środków ochrony i zarządzania zasobami rybołówstwa poprzez Porozumienie wspierające przestrzeganie międzynarodowych środków ochrony i gospodarowania przez statki rybackie na otwartych morzach, przyjęte przez Konferencję FAO w 1993 roku;

UWZGLĘDNIAJĄC, że 50. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, na mocy rezolucji A/RES/50/

24, przyjęło Porozumienie w sprawie wdrożenia przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza z dnia 10 grudnia 1982 roku, odnoszące się do osiadłych i masowo migrujących stad ryb (zwane dalej „Porozumieniem Narodów Zjednoczonych w sprawie osiadłych i masowo migrujących stad ryb”);

POTWIERDZAJĄC zobowiązania ustalone w Porozumieniu z La Jolla z 1992 roku i deklaracji z Panamy

z 1995 roku;

PODKREŚLAJĄC cele polegające na wyeliminowaniu śmiertelności delfinów w połowach tuńczyków za pomocą okrężnic oraz na poszukiwaniu prawidłowych, z punktu widzenia ekologii, sposobów połowu dużych tuńczyków żółtopłetwych nie w połączeniu z delfinami;

UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie połowów tuńczyka, jako źródła pokarmu i dochodów ludności państw Stron oraz fakt, że środki ochrony i zarządzania muszą uwzględniać te potrzeby jak również liczyć się z ich gospodarczym i społecznym wpływem;

UZNAJĄC za istotne zmniejszenie śmiertelności delfinów osiągnięte poprzez Porozumienie z La Jolla;

PRZEKONANE, że dowody naukowe wykazują, iż technika połowu tuńczyków w połączeniu z delfinami,

zgodnie z procedurami i uregulowaniami ustalonymi w Porozumieniu z La Jolla i zawartymi w deklaracji z Panamy, stworzyła skuteczną metodę ochrony delfinów i racjonalnego wykorzystywania zasobów tuńczyków we wschodniej części Oceanu Spokojnego;

POTWIERDZAJĄC, że współpraca wielostronna stanowi najskuteczniejszy środek osiągania celu ochrony i zrównoważonego wykorzystywania żywych zasobów morza;

30.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/29

ZAANGAŻOWANE w działania na rzecz zapewnienia stabilności zasobów tuńczyka we wschodniej części

Oceanu Spokojnego i na rzecz stopniowego ograniczania przypadkowej śmiertelności delfinów w połowach tuńczyka w tej części Oceanu Spokojnego do poziomu bliskiego zeru; na rzecz unikania, zmniejszania i minimalizowania przypadkowego łowienia i wyrzucania młodych tuńczyków oraz przypadkowego łowienia innych gatunków, niebędących celem połowu, przy uwzględnieniu zależności między gatunkami w ekosystemie,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł I Definicje Do celów niniejszego Porozumienia: 1) „tuńczyk” oznacza gatunek z podrzędu Scombroidei (Klawe, 1980), z wyjątkiem rodzaju Scomber; „delfiny” oznaczają gatunki z rodziny Delphinidae związane z połowami tuńczyków żółtopłetwych na obszarze objętym Porozumieniem; „statek” oznacza statek poławiający tuńczyka za pomocą okrężnicy; „Strony” oznaczają państwa lub regionalne organizacje integracji gospodarczej, które zgodziły się na przyjęcie zobowiązań w ramach niniejszego Porozumienia i dla których niniejsze Porozumienie ma moc obowiązującą; „regionalna organizacja integracji gospodarczej” oznacza regionalną organizację integracji gospodarczej, której państwa członkowskie przekazały uprawnienia w sprawach objętych niniejszym Porozumieniem, w tym prawo do podejmowania decyzji wiążących państwa członkowskie w zakresie tych spraw; „IATTC” oznacza Międzyamerykańską Komisję ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 348 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 54 z 200530.12.2005

  2005/939/WE:Decyzja nr 9/2005 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie Regulaminu pracowniczego Centrum Rozwoju Przedsiębiorstw (CRP)

 • Dz. U. L348 - 26 z 200530.12.2005

  2005/938/WE:Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie Międzynarodowego programu ochrony delfinów

 • Dz. U. L348 - 4 z 200530.12.2005

  Protokół ustalający, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

 • Dz. U. L348 - 3 z 200530.12.2005

  Umowa w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

 • Dz. U. L348 - 1 z 200530.12.2005

  2005/937/WE:Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.