Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 348 POZ 54

Tytuł:

2005/939/WE:Decyzja nr 9/2005 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie Regulaminu pracowniczego Centrum Rozwoju Przedsiębiorstw (CRP)

Data ogłoszenia:2005-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 348 POZ 54

Strona 1 z 19
L 348/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA nr 9/2005 KOMITETU AMBASADORÓW AKP-WE z dnia 27 lipca 2005 r.

30.12.2005

w sprawie Regulaminu pracowniczego Centrum Rozwoju Przedsiębiorstw (CRP) (2005/939/WE)

KOMITET AMBASADORÓW AKP-WE,

Uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 roku (1), zwaną dalej „Umową z Kotonu”, w szczególności art. 2 ust. 6 załącznika III do Umowy,

2. Zarząd Centrum, zwany dalej Zarządem, może w granicach określonych w niniejszym Regulaminie przyjmować projekty przepisów wewnętrznych lub ich zmian przedstawione przez Dyrektora Centrum, zwanego dalej Dyrektorem, mające na celu rozwinięcie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w przypadkach wyraźnie w nim przewidzianych.

uwzględniając Umowę wewnętrzną z dnia 12 września 2000 r. między przedstawicielami rządów Państw Członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania i zarządzania pomocą wspólnotową na mocy Protokołu Finansowego do Umowy z Kotonu,

3. Zarząd notyfikuje Komitetowi Ambasadorów AKP-WE, zwanemu dalej Komitetem, oraz Komisji, przyjęte projekty przepisów wewnętrznych lub ich zmian w możliwie najkrótszym terminie i nie później niż w terminie 30 dni roboczych od daty przyjęcia.

uwzględniając wniosek Komisji opracowany w porozumieniu z Centrum Rozwoju Przedsiębiorstw, W przypadkach, w których uzna to za niezbędne, Zarząd może tymczasowo i warunkowo stosować projekty przepisów wewnętrznych lub ich zmian, które przyjął. Przepisy te nie mogą mieć zastosowania ze skutkiem przed datą ich przyjęcia przez Zarząd.

a także mając na uwadze, że Komitet Ambasadorów po podpisaniu Umowy z Kotonu powinien ustanowić Regulamin Centrum Rozwoju Przedsiębiorstw,

PRZYJĄŁ NASTĘPUJĄCY REGULAMIN PRACOWNICZY CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW:

TYTUŁ I

W terminie trzech miesięcy od daty notyfikacji Komitet zatwierdza notyfikowane przepisy wewnętrzne lub wprowadza do nich zmiany.

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

1. Niniejszym ustanawia się Regulamin pracowniczy, zwany dalej Regulaminem, uwzględniając międzynarodowy i publiczny charakter działalności Centrum Rozwoju Przedsiębiorstw, zwanego dalej Centrum. Reguluje on w szczególności prawa i obowiązki pracowników, warunki dotyczące zatrudnienia, zaszeregowania i zakończenia służby, warunki pracy, wynagrodzenia i świadczeń socjalnych oraz procedury dyscyplinarne i odwoławcze.

4. Umowa z Kotonu, Umowa w sprawie siedziby pomiędzy Belgią a Centrum, Statut i Regulamin Centrum, niniejszy Regulamin i załączniki do niego, stanowiące jego integralną część, rozporządzenie finansowe Centrum, przepisy wewnętrzne zatwierdzone zgodnie z ust. 2 i 3 niniejszego artykułu po wejściu w życie niniejszego Regulaminu, przepisy wewnętrzne ustanowione przez Dyrektora oraz wszelkie szczególne warunki uzgodnione w formie pisemnej przy podjęciu zatrudnienia lub później, w obu przypadkach za zgodą Zarządu, stanowią łącznie ramy prawne mające zastosowanie wobec Dyrektora, Zastępcy Dyrektora i pracowników Centrum w rozumieniu art. 2.

(1)

Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3. Umowa zmieniona decyzją nr 1/2003 Rady Ministrów AKP-UE (Dz.U. L 141 z 7.6.2003, str. 25).

5. Pracownicy uprawnieni do świadczeń i ulg podatkowych na podstawie regulaminu pracowniczego obowiązującego przy poprzednich umowach zachowują swoje uprawnienia.

30.12.2005

PL Artykuł 2

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4 1. Ustanawia się: — Komitet Pracowniczy, Komitet ds. Naboru/Awansów

L 348/55

1. Niniejszy Regulamin ustanawia warunki mające zastosowanie wobec:

Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Centrum,

pracowników Centrum,

pełniące funkcje powierzone im w niniejszym Regulaminie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 348 POZ 54 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 28 z 200530.12.2005

  Porozumienie w sprawie Międzynarodowego programu ochrony delfinów

 • Dz. U. L348 - 26 z 200530.12.2005

  2005/938/WE:Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie Międzynarodowego programu ochrony delfinów

 • Dz. U. L348 - 4 z 200530.12.2005

  Protokół ustalający, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

 • Dz. U. L348 - 3 z 200530.12.2005

  Umowa w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

 • Dz. U. L348 - 1 z 200530.12.2005

  2005/937/WE:Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.