Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 349 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 88/98

Data ogłoszenia:2005-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 349 POZ 1

Strona 1 z 14
31.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 349/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 88/98

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji (1), uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Rosyjską, przepisy wspólnotowe nie powinny ściśle wypełniać tych zaleceń, ale raczej tworzyć kompletny i spójny system środków technicznych na wodach wspólnotowych, w oparciu o obecne przepisy. Istnieją możliwości uproszczenia dotychczasowych przepisów w pewnych przypadkach, w których obecne przepisy są niepotrzebnie zbyt szczegółowe lub też nie mogą być uzasadnione potrzebą zachowania zasobów. Rozporządzenie (WE) nr 88/98 (5) ustanowiło niektóre środki techniczne dla zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund. Stosowanie rozporządzenia (WE) nr 88/98 ujawniło pewne niedociągnięcia w tym rozporządzeniu, które stwarzają problemy podczas stosowania i wykonywania jego przepisów, i które powinny zostać usunięte, zwłaszcza poprzez określenie gatunków docelowych oraz wymaganych udziałów procentowych w połowach mających zastosowanie do różnych zakresów rozmiarów oczek sieci i obszarów geograficznych podczas połowów przy użyciu niektórych narzędzi. Należy określić sposób wyliczania udziałów procentowych gatunków docelowych oraz innych gatunków. Minimalny rozmiar każdego gatunku powinien zostać określony przy uwzględnieniu selektywności rozmiaru oczek narzędzi połowowych, które mogą być stosowane wobec tego gatunku. Dane naukowe wskazują, że mają miejsce duże przyłowy młodych dorszy przy połowach węgorzy z zastosowaniem włoków. Połowy węgorzy z zastosowaniem narzędzi aktywnych powinny być zatem zabronione. Zatoka Ryska jest unikalnym ekosystemem morskim o znacznej wrażliwości, wymagającym specjalnych środków w celu zapewnienia zrównoważonej eksploatacji jego zasobów i zminimalizowania wpływu działalności połowowej. Artykuł 21 Aktu Przystąpienia z 2003 r. nakłada w związku z powyższym na Radę obowiązek zmiany rozporządzenia (WE) nr 88/98 przed datą przystąpienia, w celu przyjęcia niezbędnych środków ochronnych w Zatoce Ryskiej.

Zgodnie z art. 2 i 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (3), Rada przyjmuje, uwzględniając dostępne zalecenia naukowe, techniczne i ekonomiczne, środki wspólnotowe niezbędne do eksploatacji żywych zasobów wodnych zapewniające zrównoważone warunki ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. W tym celu Rada może przyjąć środki techniczne służące ograniczeniu śmiertelności połowowej oraz ograniczeniu wpływu połowów na środowisko naturalne. Przystąpienie Wspólnoty do Konwencji o połowach i zachowaniu żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i w cieśninach Bełt, zmienionej protokołem z Konferencji przedstawicieli Państw – Stron Konwencji (zwanej dalej „konwencją gdańską”), zostało zatwierdzone decyzją 83/414/EWG (4). Od chwili ustanowienia przez konwencję gdańską, Międzynarodowa Komisja Rybołówstwa Morza Bałtyckiego (International Baltic Sea Fishery Commission – IBSFC) przyjęła szereg środków dotyczących ochrony i zarządzania zasobami połowowymi w Morzu Bałtyckim. Przekazała ona Umawiającym się Stronom pewne zalecenia w celu zmiany tych środków technicznych. Właściwe jest, aby Wspólnota wprowadziła w życie powyższe zalecenia. Zważywszy, że IBSFC może zostać zastąpiona przez współpracę dwustronną z Federacją

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 349 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L349 - 35 z 200531.12.2005

  Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2005/825/WPZiB z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniającego mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (Dz.U. L 307 z 25.11.2005)

 • Dz. U. L349 - 31 z 200531.12.2005

  Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L349 - 30 z 200531.12.2005

  Decyzja Rady 2005/966/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L349 - 27 z 200531.12.2005

  Decyzja nr 203 z dnia 26 maja 2005 r. zmieniająca decyzję nr 170 z dnia 11 czerwca 1998 r. dotyczącą sporządzania wykazów przewidzianych w art. 94 ust. 4 oraz w art. 95 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 (2)

 • Dz. U. L349 - 25 z 200531.12.2005

  Tłumaczenie Umowa o bezcłowym traktowaniu wielokostkowych układów scalonych (MCP) (1)

 • Dz. U. L349 - 24 z 200531.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Umowy o bezcłowym traktowaniu wielokostkowych układów scalonych (MCP) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.