Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 349 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Umowy o bezcłowym traktowaniu wielokostkowych układów scalonych (MCP) (1)

Data ogłoszenia:2005-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 349 POZ 24

L 349/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Umowy o bezcłowym traktowaniu wielokostkowych układów scalonych (MCP)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/964/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze, uwzględniając wniosek Komisji (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Strony, które przyjęły Umowę, uzgadniają datę jej wejścia w życie. Stosowne jest upoważnienie Komisji, jako przedstawiciela Wspólnoty w GAMS, do uzgodnienia z pozostałymi Stronami Umowy daty jej wejścia w życie,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym zawiera się w imieniu Wspólnoty Umowę o bezcłowym traktowaniu wielokostkowych układów scalonych (MCP). Tekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Komisja jest upoważniona do uzgodnienia z innymi Stronami Umowy daty jej wejścia w życie. Data ta zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 3 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób uprawnionych do zdeponowania, w imieniu Wspólnoty, dokumentu przyjęcia Umowy zgodnie z jej ust. 7 lit. b).

Wielokostkowe układy scalone (MCP) są nową formą półprzewodników, która nie istniała w czasie rokowań w sprawie Porozumienia o handlu produktami informatycznymi (ITA) w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO). Gdyby istniały one w tym czasie, zostałyby prawdopodobnie włączone do Porozumienia i objęte zerową stawką celną. Handel w zakresie tej istotnej technologii powinien zostać ułatwiony. Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty Umowę o bezcłowym traktowaniu wielokostkowych układów scalonych (MCP) (zwaną dalej „Umową”), w ramach spotkania rządów/władz w sprawie półprzewodników (GAMS). Umowa znosi cła i opłaty mające zastosowanie do MCP, pozostawiając związane stawki ustalone przez WTO na niezmienionym poziomie. Umowa została uwierzytelniona przez Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej jako depozytariusza w dniu 28 listopada 2005 r. Umowa powinna zostać zawarta w imieniu Wspólnoty. Ustęp 7 lit. a) Umowy przewiduje, że po otrzymaniu przez depozytariusza czterech dokumentów przyjęcia,

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2005 r. W imieniu Rady

B. BRADSHAW

(5) (6)

Przewodniczący

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 349 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L349 - 35 z 200531.12.2005

  Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2005/825/WPZiB z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniającego mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (Dz.U. L 307 z 25.11.2005)

 • Dz. U. L349 - 31 z 200531.12.2005

  Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L349 - 30 z 200531.12.2005

  Decyzja Rady 2005/966/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L349 - 27 z 200531.12.2005

  Decyzja nr 203 z dnia 26 maja 2005 r. zmieniająca decyzję nr 170 z dnia 11 czerwca 1998 r. dotyczącą sporządzania wykazów przewidzianych w art. 94 ust. 4 oraz w art. 95 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 (2)

 • Dz. U. L349 - 25 z 200531.12.2005

  Tłumaczenie Umowa o bezcłowym traktowaniu wielokostkowych układów scalonych (MCP) (1)

 • Dz. U. L349 - 1 z 200531.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 88/98

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.