Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 349 POZ 27

Tytuł:

Decyzja nr 203 z dnia 26 maja 2005 r. zmieniająca decyzję nr 170 z dnia 11 czerwca 1998 r. dotyczącą sporządzania wykazów przewidzianych w art. 94 ust. 4 oraz w art. 95 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 (2)

Data ogłoszenia:2005-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 349 POZ 27

Strona 1 z 2
31.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 349/27

KOMISJA

KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH DECYZJA NR 203 z dnia 26 maja 2005 r. zmieniająca decyzję nr 170 z dnia 11 czerwca 1998 r. dotyczącą sporządzania wykazów przewidzianych w art. 94 ust. 4 oraz w art. 95 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72

(Tekst mający znaczenie dla EOG oraz Umowy między UE a Szwajcarią)

(2005/965/WE)

KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH,

uwzględniając art. 81 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (1), na mocy którego obowiązkiem Komisji Administracyjnej jest rozpatrywanie wszelkich spraw administracyjnych wynikających z przepisów rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i rozporządzeń późniejszych, uwzględniając art. 36 ust. 2 wymienionego rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, uwzględniając art. 17 ust. 1–4, art. 29 ust. 1–3, art. 30 ust. 1 i 3, art. 94 ust. 4 i 5, art. 95 ust. 4 i 5 oraz art. 102 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 (2), uwzględniając decyzję nr 170 (3), zmienioną decyzją nr 185 (4), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wprowadzenie Europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, której okres ważności może być znacznie dłuższy niż okres ważności dawnego formularza E 111, utrudnia sporządzanie, zgodnie z przepisami decyzji nr 170, wykazów przewidzianych w art. 94 ust. 4 i art. 95 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 574/72. W celu zapewnienia, aby członkowie rodziny pracownika (najemnego lub prowadzącego działalność na własny rachunek) lub emeryt/rencista oraz/lub członkowie jego rodziny mogli w pełni korzystać z uprawnień, przysługujących im na podstawie rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w przypadku zmiany miejsca zamieszkania na inne Państwo Członkowskie niż państwo właściwe, data określona na formularzach E 109 i E 121 powinna automatycznie mieć pierwszeństwo przed datą wygaśnięcia uprawnień, określoną na formularzach E 106, E 112, Europejskiej karcie ubezpieczenia zdrowotnego lub formularzu E 111 (nowy wzór) oraz formularzu E 128, które zostały im wydane.

(2)

(1) Dz.U. L 149 z 5.7.1971, str. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 647/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 1). (2) Dz.U. L 74 z 27.3.1972, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 647/2005. (3) Dz.U. L 275 z 10.10.1998, str. 40. (4) Dz.U. L 55 z 1.3.2003, str. 74.

L 349/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2005

(3)

Aby uniknąć podwójnych płatności przez instytucję właściwą (kwoty ryczałtowe i koszty rzeczywiste), należy wprowadzić procedury uniemożliwiające członkom rodziny pracownika (najemnego lub prowadzącego działalność na własny rachunek), emerytowi/renciście i/lub członkom jego rodziny, którzy przenieśli swoje miejsce zamieszkania do innego Państwa Członkowskiego, dalsze posługiwanie się Europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego wydaną przez instytucję właściwą, po upływie daty początkowej, od której kwoty ryczałtowe nie są już naliczane.

(4)

Należy wprowadzić także procedury pozwalające uniknąć sytuacji, gdy członkowie rodziny pracownika (najemnego lub prowadzącego działalność na własny rachunek) lub emeryt/rencista oraz/lub członkowie jego rodziny, którzy przenoszą swoje miejsce zamieszkania do państwa właściwego lub do Państwa Członkowskiego innego niż państwo zamieszkania, w dalszym ciągu posługują się Europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego, wydaną przez instytucję miejsca zamieszkania, po dacie, od której kwoty ryczałtowe nie są już naliczane,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W art. 1 decyzji nr 170 wprowadza się następujące zmiany:

a) w pkt I. 2 skreśla się lit. c);

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 349 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L349 - 35 z 200531.12.2005

  Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2005/825/WPZiB z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniającego mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (Dz.U. L 307 z 25.11.2005)

 • Dz. U. L349 - 31 z 200531.12.2005

  Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L349 - 30 z 200531.12.2005

  Decyzja Rady 2005/966/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L349 - 25 z 200531.12.2005

  Tłumaczenie Umowa o bezcłowym traktowaniu wielokostkowych układów scalonych (MCP) (1)

 • Dz. U. L349 - 24 z 200531.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Umowy o bezcłowym traktowaniu wielokostkowych układów scalonych (MCP) (1)

 • Dz. U. L349 - 1 z 200531.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 88/98

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.