Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 35 POZ 23

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich

Data ogłoszenia:2005-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 35 POZ 23

Strona 1 z 21
8.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/23

ROZPORZĄDZENIE (WE) Nr 184/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (5) (ESA 95) zawiera zalecany zestaw wspólnych standardów, definicji, klasyfikacji i zasad rachunkowości dotyczących sporządzania sprawozdań przez Państwa Członkowskie na potrzeby statystyczne Wspólnoty, umożliwiające uzyskanie porównywalnych wyników między poszczególnymi Państwami Członkowskimi.

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego, wydaną zgodnie z art. 105 ust. 4 Traktatu (1),

(5)

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

Plan działań w zakresie wymagań statystycznych unii gospodarczej i walutowej przedstawiony Radzie we wrześniu 2000 r. oraz trzecie, czwarte i piąte sprawozdania okresowe, popierane również przez Radę, przewidują kwartalne sprawozdania europejskie w podziale na sektory instytucjonalne w terminie 90 dni. Terminowe przekazywanie danych kwartalnych bilansu płatniczego jest warunkiem sporządzania wspomnianych kwartalnych sprawozdań europejskich.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Traktat wymaga, aby Komisja przedstawiała Radzie sprawozdania w celu umożliwienia Radzie nadzorowania rozwoju sytuacji gospodarczej w każdym z Państw Członkowskich i we Wspólnocie, jak również zgodności polityk gospodarczych z określonymi ogólnymi kierunkami.

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (6), określiło wspólne zasady dla zbierania, opracowywania, przekazywania oraz oceny statystyki Wspólnoty dotyczącej struktury, działalności, konkurencyjności oraz funkcjonowania przedsiębiorstw we Wspólnocie i określa dane, jakie powinny być gromadzone w tym zakresie.

(2)

Zgodnie z postanowieniami Traktatu, Komisja powinna przekazywać Radzie propozycje dotyczące realizacji wspólnej polityki handlowej, a Rada powinna upoważnić Komisję do rozpoczęcia koniecznych negocjacji.

(7)

(3)

Realizacja i zmiany umów handlowych, obejmujących Układ ogólny w sprawie handlu usługami (GATS) (3) i Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPs) (4) oraz bieżące i przyszłe negocjacje dotyczące dalszych umów wymagają udostępnienia odpowiednich informacji statystycznych.

Rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie płatności transgranicznych w euro (7) wywarło bezpośredni wpływ na gromadzenie danych statystycznych; podniesienie progu przewidzianego w tym rozporządzeniu wywarłoby istotny wpływ na obciążenia przedsiębiorstw związane ze sprawozdawczością oraz na jakość statystyk bilansu płatniczego Państw Członkowskich, szczególnie w Państwach Członkowskich, w których istnieje system gromadzenia danych oparty na rozliczeniach.

(1) Dz.U. C 296 z 6.12.2003, str. 5. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 30 marca 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 13 grudnia 2004 r. (3) Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 191. (4) Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 214.

(5) Dz.U. L 310 z 30.11.1996, str.1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1267/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 180 z 18.7.2003, str. 1). (6) Dz.U. L 14 z 17.1.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (7) Dz.U. L 344 z 28.12.2001, str. 13.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 35 POZ 23 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20058.2.2005

    Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.