Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 36 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2005 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego Hosta Tratt. na mocy dyrektywy Rady 98/56/WE rozpoczętych w 2004 r.

Data ogłoszenia:2005-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 36 POZ 10

L 36/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2005 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego Hosta Tratt. na mocy dyrektywy Rady 98/56/WE rozpoczętych w 2004 r. (2005/116/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wadzone na mocy dyrektywy 98/56/WE w odniesieniu do Hosta Tratt. w latach 2004–2005.

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 98/56/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin ozdobnych (1), uwzględniając decyzję Komisji nr 2003/865/WE z dnia 11 grudnia 2003 r. określającą warunki wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego Pelargonium l'Hérit. i Hosta Tratt., Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch i Rosa L. na mocy dyrektywy Rady 98/56/WE (2), w szczególności jej art. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Próby i analizy przeprowadzone w 2004 r. powinny być kontynuowane w 2005 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł Wspólnotowe porównawcze próby i analizy materiału rozmnożeniowego Hosta Tratt., rozpoczęte w 2004 r., są kontynuowane w 2005 r. zgodnie z decyzją 2003/865/WE. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lutego 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Decyzja 2003/865/WE określa warunki dotyczące porównawczych prób i analiz, które mają być przepro-

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 226 z 13.8.1998, str. 16. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/61/WE (Dz.U. L 165 z 3.7.2003, str. 23). (2) Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 62.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 36 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 11 z 20059.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2005 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego Prunus domestica na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG rozpoczętych w 2003 r.

 • Dz. U. L36 - 9 z 20059.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2005 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego niektórych gatunków roślin owocowych na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG rozpoczętych w 2004 r.

 • Dz. U. L36 - 8 z 20059.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2005 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz nasion i materiału rozmnożeniowego Gramineae, Medicago sativa L. i Beta na mocy dyrektyw Rady 66/401/EWG i 2002/54/WE rozpoczętych w 2004 r.

 • Dz. U. L36 - 7 z 20059.2.2005

  Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich obradujących w ramach Rady z dnia 27 stycznia 2005 r. udzielająca absolutorium Sekretarzowi Generalnemu Konwentu w sprawie przyszłości Unii Europejskiej z tytułu wykonania budżetu funduszu ustanowionego w celu finansowania Konwentu za rok finansowy 2003

 • Dz. U. L36 - 6 z 20059.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 31 stycznia 2005 r. dotyczącej mianowania przedstawiciela Hiszpanii zastępcą członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L36 - 4 z 20059.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie mianowania członka oraz trzech zastępców członków Komitetu Regionów z Węgier

 • Dz. U. L36 - 3 z 20059.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 31 stycznia 2005 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Danii członkiem Komitetu Regionów

 • Dz. U. L36 - 1 z 20059.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 210/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.