Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 36 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2005 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego Prunus domestica na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG rozpoczętych w 2003 r.

Data ogłoszenia:2005-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 36 POZ 11

9.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/11

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2005 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego Prunus domestica na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG rozpoczętych w 2003 r. (2005/117/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

Analizy i próby przeprowadzone w latach 2003 i 2004 powinny być kontynuowane w 2005 r.,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 92/34/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin owocowych oraz roślinami owocowymi przeznaczonymi do produkcji owoców (1), uwzględniając decyzję Komisji 2002/745/WE z dnia 5 września 2002 r. określającą warunki wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i sadzonek roślin sadowniczych na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG (2), w szczególności jej art. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Wspólnotowe porównawcze próby i analizy sadzonek i materiału rozmnożeniowego Prunus domestica, rozpoczęte w 2003 r., są kontynuowane w 2005 r. zgodnie z decyzją 2002/745/WE.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lutego 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Decyzja 2002/745/WE określa warunki porównawczych prób i analiz, które mają zostać przeprowadzone na mocy dyrektywy 92/34/EWG w odniesieniu do Prunus domestica w latach 2003–2007.

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 157 z 10.6.1992, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2003/111/WE (Dz.U. L 311 z 27.11.2003, str. 12). (2) Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 65.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 36 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 10 z 20059.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2005 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego Hosta Tratt. na mocy dyrektywy Rady 98/56/WE rozpoczętych w 2004 r.

 • Dz. U. L36 - 9 z 20059.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2005 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego niektórych gatunków roślin owocowych na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG rozpoczętych w 2004 r.

 • Dz. U. L36 - 8 z 20059.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2005 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz nasion i materiału rozmnożeniowego Gramineae, Medicago sativa L. i Beta na mocy dyrektyw Rady 66/401/EWG i 2002/54/WE rozpoczętych w 2004 r.

 • Dz. U. L36 - 7 z 20059.2.2005

  Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich obradujących w ramach Rady z dnia 27 stycznia 2005 r. udzielająca absolutorium Sekretarzowi Generalnemu Konwentu w sprawie przyszłości Unii Europejskiej z tytułu wykonania budżetu funduszu ustanowionego w celu finansowania Konwentu za rok finansowy 2003

 • Dz. U. L36 - 6 z 20059.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 31 stycznia 2005 r. dotyczącej mianowania przedstawiciela Hiszpanii zastępcą członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L36 - 4 z 20059.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie mianowania członka oraz trzech zastępców członków Komitetu Regionów z Węgier

 • Dz. U. L36 - 3 z 20059.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 31 stycznia 2005 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Danii członkiem Komitetu Regionów

 • Dz. U. L36 - 1 z 20059.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 210/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.