Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 36 POZ 4

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie mianowania członka oraz trzech zastępców członków Komitetu Regionów z Węgier

Data ogłoszenia:2005-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 36 POZ 4

L 36/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2005

DECYZJA RADY z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie mianowania członka oraz trzech zastępców członków Komitetu Regionów z Węgier (2005/111/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263,

uwzględniając wniosek rządu Węgier,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 22 stycznia 2002 r. Rada przyjęła decyzję 2002/60/WE dotyczącą mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów (1),

(2)

Jedno stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z rezygnacją Gabora DEMSZKYEGO, o czym Rada została poinformowana w dniu 10 sierpnia 2004 r., dwa stanowiska zastępców członków Komitetu Regionów zwolniły się w związku z rezygnacją Kláry KOVÁCSNÉ HORVÁTH, o czym Rada została poinformowana w dniu 7 lipca 2004 r. i Jánosa LÁZÁRA, o czym Rada została poinformowana dniu 21 września 2004 r. i jedno stanowisko zastępcy członka zwolniło się w związku z zaproponowaniem kandydatury Gábora BIHARYEGO na członka Komitetu Regionów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł Niniejszym następujące osoby zostają mianowane:

a) członkiem Komitetu Regionów: Gábor BIHARY Member of the General Assembly of the Capital, president of the European Integration and Foreign Affairs Committee of the General Assembly of the Capital (członek zgromadzenia ogólnego stolicy, przewodniczący komitetu zgromadzenia ogólnego stolicy odpowiedzialny za integrację europejską i sprawy zagraniczne) na miejsce Gábora DEMSZKYEGO

b) zastępcą członka Komitetu Regionów: Béla CSÉCSEI Mayor of district VIII. of Budapest (mer VIII dzielnicy Budapesztu) na miejsce Gábora BIHARYEGO

Nándor LITTER Mayor of Nagykanizsa (mer Nagykanizsa) na miejsce Jánosa LÁZÁRA

(1) Dz.U. L 24 z 26.1.2002, str. 38.

9.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/5

Zoltán NAGY Member of local government, City Government of Komárom (radny miejski, administracja miejska Komárom) na miejsce Kláry KOVÁCSNÉ HORVÁTH na czas pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2006 r. Sporządzono w Brukseli, dnia 31 stycznia 2005 r. W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 36 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 11 z 20059.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2005 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego Prunus domestica na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG rozpoczętych w 2003 r.

 • Dz. U. L36 - 10 z 20059.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2005 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego Hosta Tratt. na mocy dyrektywy Rady 98/56/WE rozpoczętych w 2004 r.

 • Dz. U. L36 - 9 z 20059.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2005 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego niektórych gatunków roślin owocowych na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG rozpoczętych w 2004 r.

 • Dz. U. L36 - 8 z 20059.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2005 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz nasion i materiału rozmnożeniowego Gramineae, Medicago sativa L. i Beta na mocy dyrektyw Rady 66/401/EWG i 2002/54/WE rozpoczętych w 2004 r.

 • Dz. U. L36 - 7 z 20059.2.2005

  Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich obradujących w ramach Rady z dnia 27 stycznia 2005 r. udzielająca absolutorium Sekretarzowi Generalnemu Konwentu w sprawie przyszłości Unii Europejskiej z tytułu wykonania budżetu funduszu ustanowionego w celu finansowania Konwentu za rok finansowy 2003

 • Dz. U. L36 - 6 z 20059.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 31 stycznia 2005 r. dotyczącej mianowania przedstawiciela Hiszpanii zastępcą członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L36 - 3 z 20059.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 31 stycznia 2005 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Danii członkiem Komitetu Regionów

 • Dz. U. L36 - 1 z 20059.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 210/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.