Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 36 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich obradujących w ramach Rady z dnia 27 stycznia 2005 r. udzielająca absolutorium Sekretarzowi Generalnemu Konwentu w sprawie przyszłości Unii Europejskiej z tytułu wykonania budżetu funduszu ustanowionego w celu finansowania Konwentu za rok finansowy 2003

Data ogłoszenia:2005-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 36 POZ 7

9.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/7

KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH OBRADUJĄCYCH W RAMACH RADY z dnia 27 stycznia 2005 r. udzielająca absolutorium Sekretarzowi Generalnemu Konwentu w sprawie przyszłości Unii Europejskiej z tytułu wykonania budżetu funduszu ustanowionego w celu finansowania Konwentu za rok finansowy 2003 (2005/113/UE)

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH OBRADUJĄCYCH W RAMACH RADY UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając decyzję przedstawicieli rządów Państw Członkowskich obradujących w ramach Rady nr 2002/176/UE z 21 lutego 2002 r. ustanawiającą fundusz w celu finansowania Konwentu w sprawie przyszłości Unii Europejskiej oraz określającą zasady finansowe dotyczące zarządzania nim (1), w szczególności jej art. 20, uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Generalnemu Konwentu w sprawie przyszłości Unii Europejskiej z tytułu wykonania budżetu funduszu ustanowionego w celu finansowania Konwentu za rok finansowy 2003, uwzględniając zgodę Rady z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Generalnemu Konwentu w sprawie przyszłości Unii Europejskiej z tytułu wykonania budżetu funduszu ustanowionego w celu finansowania Konwentu za rok finansowy 2003, uwzględniając zgodę Komisji z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Generalnemu Konwentu w sprawie przyszłości Unii Europejskiej z tytułu wykonania budżetu funduszu ustanowionego w celu finansowania Konwentu za rok finansowy 2003, po zbadaniu rachunku przychodów i wydatków, bilansu oraz sprawozdania Trybunału Obrachunkowego za rok finansowy 2003 (2), jakie zostały im przedstawione, a także mając na uwadze, co następuje: zgodnie z rachunkiem przychodów i wydatków za rok 2002: — przychody wyniosły EUR 4 088 524 — wydatki poniesione z wyasygnowanych środków wyniosły EUR 3 968 149,

rachunki dały łączny wynik 120 375 EUR, która to kwota ma być podzielona między uczestniczącymi instytucjami, biorąc pod uwagę fakt, że kwota 655 368 EUR odnosząca się do przewidywanych kosztów tłumaczenia i publikacji została przekazana do Sekretariatu Generalnego Rady, który podjął się rozliczenia tych kosztów, Trybunał Obrachunkowy przeprowadzi dodatkowe badanie wykorzystania kwot przekazanych Sekretariatowi Generalnemu Rady oraz ich wpływ na końcowy wynik w czasie prowadzenia badania rachunków Rady za rok finansowy 2004, w swoim sprawozdaniu Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że jego badanie umożliwiło mu uzyskanie uzasadnionego zapewnienia, że rachunki za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2003 r. są rzetelne oraz że przedstawione w nich transakcje są, ogółem biorąc, zgodne z prawem i prawidłowe, Sekretarz Generalny Konwentu w sprawie przyszłości Unii Europejskiej nie zgłosił żadnych uwag do sprawozdania Trybunału,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym udziela się absolutorium Sekretarzowi Generalnemu Konwentu w sprawie przyszłości Unii Europejskiej z tytułu wykonania budżetu funduszu ustanowionego w celu finansowania Konwentu za rok finansowy 2003. Sporządzono w Brukseli, dnia 27 stycznia 2005 r.

M. SCHOMMER

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 60 z 1.3.2002, str. 56. (2) Dz.U. C 157 z 14.6.2004, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 36 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 11 z 20059.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2005 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego Prunus domestica na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG rozpoczętych w 2003 r.

 • Dz. U. L36 - 10 z 20059.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2005 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego Hosta Tratt. na mocy dyrektywy Rady 98/56/WE rozpoczętych w 2004 r.

 • Dz. U. L36 - 9 z 20059.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2005 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego niektórych gatunków roślin owocowych na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG rozpoczętych w 2004 r.

 • Dz. U. L36 - 8 z 20059.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2005 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz nasion i materiału rozmnożeniowego Gramineae, Medicago sativa L. i Beta na mocy dyrektyw Rady 66/401/EWG i 2002/54/WE rozpoczętych w 2004 r.

 • Dz. U. L36 - 6 z 20059.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 31 stycznia 2005 r. dotyczącej mianowania przedstawiciela Hiszpanii zastępcą członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L36 - 4 z 20059.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie mianowania członka oraz trzech zastępców członków Komitetu Regionów z Węgier

 • Dz. U. L36 - 3 z 20059.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 31 stycznia 2005 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Danii członkiem Komitetu Regionów

 • Dz. U. L36 - 1 z 20059.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 210/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.