Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 38 POZ 1

Tytuł:

2005/106/WE:Decyzja rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protoko?u dodatkowego do Uk?adu ustanawiaj?cego stowarzyszenie mi?dzy Wspólnot? Europejsk? i jej Pa?stwami Cz?onkowskimi, z jednej strony, a Republik? Chile, z drugiej strony, w celu uwzgl?dnienia przyst?pienia Republiki Czeskiej, Republiki Esto?skiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki ?otewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki W?gierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki S?owenii i Republiki S?owackiej do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2005-02-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 38 POZ 1

10.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (2005/106/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdania pierwsze i drugie, uwzględniając Akt Przystąpienia z 2003 r., w szczególności jego art. 6 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje: (1) W dniu 22 grudnia 2003 r. Rada upoważniła Komisję, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich, do negocjacji z Chile Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia nowych Państw Członkowskich do Unii Europejskiej. (2) Te negocjacje zostały zakończone, a Protokół dodatkowy parafowany w dniu 30 kwietnia 2004 r. (3) Z zastrzeżeniem późniejszego zawarcia, Protokół dodatkowy powinien zostać podpisany w imieniu Wspólnoty i Państw Członkowskich, a tymczasowe stosowanie niektórych jego postanowień powinno zostać zatwierdzone,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1. Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby (osób) umocowanej(ych) do podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich, Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej. Tekst Protokołu dodatkowego jest załączony do niniejszej decyzji.

L 38/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.2.2005

2. Artykuły 2, 3, 4, 5, 6, 11 i 12 Protokołu dodatkowego stosuje się tymczasowo do czasu wejścia w życie. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 listopada 2004 r. W imieniu Rady B. R. BOT Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 38 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L38 - 3 z 200510.2.2005

    Protokó? Dodatkowy Do uk?adu ustanawiaj?cego stowarzyszenie mi?dzy wspólnot? Europejsk? i jej pa?stwami Cz?onkowskimi, z jednej strony, a Republik? Chile, z drugiej strony, w celu uwzgl?dnienia przyst?pienia Republiki Czeskiej, Republiki Esto?skiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Lotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki W?gierskiej, Republiki Malty, rzeczypospolitej Polskiej, Republiki S?owenii i Republiki S?owackiej do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.