Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 38 POZ 3

Tytuł:

Protokó? Dodatkowy Do uk?adu ustanawiaj?cego stowarzyszenie mi?dzy wspólnot? Europejsk? i jej pa?stwami Cz?onkowskimi, z jednej strony, a Republik? Chile, z drugiej strony, w celu uwzgl?dnienia przyst?pienia Republiki Czeskiej, Republiki Esto?skiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Lotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki W?gierskiej, Republiki Malty, rzeczypospolitej Polskiej, Republiki S?owenii i Republiki S?owackiej do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2005-02-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 38 POZ 3

Strona 1 z 127
10.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/3

PROTOKÓŁ DODATKOWY

Do układu ustanawiającego stowarzyszenie między wspólnotą Europejską i jej państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Lotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, REPUBLIKA GRECKA, KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA WŁOSKA, REPUBLIKA CYPRYJSKA, REPUBLIKA ŁOTEWSKA, REPUBLIKA LITEWSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, REPUBLIKA WĘGIERSKA, REPUBLIKA MALTY, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, RZECZPOSPOLITA POLSKA, REPUBLIKA PORTUGALSKA, REPUBLIKA SŁOWENII, REPUBLIKA SŁOWACKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, zwane dalej „Państwami Członkowskimi”,

L 38/4

PL

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, i

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.2.2005

REPUBLIKA CHILE, zwana dalej „Chile”,

UWZGLĘDNIAJĄC, że Układ ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Chile, z drugiej strony, zwany dalej „Układem”, został podpisany w Brukseli w dniu 18 listopada 2002 r. i że niektóre jego postanowienia są stosowane na mocy artykułu 198 ustęp 3, począwszy od dnia 1 lutego 2003 r., UWZGLĘDNIAJĄC, że Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki

Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (zwane dalej „nowymi Państwami Członkowskimi”) do Unii Europejskiej (zwany dalej „Traktatem o Przystąpieniu”) został podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. i wszedł w życie w dniu 1 maja 2004 r.;

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

SECKJA I

Artykuł 4 Dodatek III załącznika III do Układu zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszego protokołu. Artykuł 5 Dodatek IV załącznika III do Układu zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku IV do niniejszego protokołu. Artykuł 6 1. Postanowienia Układu stosują się do towarów spełniających wymagania określone w załączniku III do Układu, wywożonych albo z Chile do jednego z nowych Państw Członkowskich, albo z jednego z nowych Państw Członkowskich do Chile, oraz do tych towarów, które w dniu przystąpienia były albo w drodze, albo składowane czasowo w magazynie celnym, albo znajdowały się w strefie wolnocłowej w Chile lub tego nowego Państwa Członkowskiego. 2. W takich wypadkach przyznaje się preferencyjne traktowanie, pod warunkiem przedłożenia władzom celnym kraju przywozu, w ciągu czterech miesięcy od daty przystąpienia, dowodu pochodzenia wystawionego z mocą wsteczną przez władze celne lub właściwe władze rządowe kraju wywozu.

SECKJA IV

UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY

Artykuł 1 Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska, Republika Węgierska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii i Republika Słowacka niniejszym stają się Umawiającymi się Stronami Układu.

SECKJA II

HANDEL TOWARAMI

Artykuł 2 Załącznik I do Układu zostaje niniejszym zmieniony zgodnie z postanowieniami załącznika I do niniejszego protokołu w celu dodania kontyngentów taryfowych wymienionych w sekcji 1 załącznika I do Układu.

SECKJA III

REGUŁY POCHODZENIA HANDEL USŁUGAMI I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Artykuł 3 Artykuł 7 Artykuł 17 ustęp 4 i artykuł 18 ustęp 2 załącznika III do Układu zostają niniejszym zmienione zgodnie z postanowieniami załącznika II do niniejszego protokołu. Część A załącznika VII do Układu zastępuje się postanowieniami załącznika V do niniejszego protokołu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 38 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L38 - 1 z 200510.2.2005

    2005/106/WE:Decyzja rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protoko?u dodatkowego do Uk?adu ustanawiaj?cego stowarzyszenie mi?dzy Wspólnot? Europejsk? i jej Pa?stwami Cz?onkowskimi, z jednej strony, a Republik? Chile, z drugiej strony, w celu uwzgl?dnienia przyst?pienia Republiki Czeskiej, Republiki Esto?skiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki ?otewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki W?gierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki S?owenii i Republiki S?owackiej do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.