Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 39 POZ 48

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2004 r. dotycząca pomocy państwa, którą Niderlandy zamierzają świadczyć na rzecz czterech stoczni dla potrzeb realizacji sześciu kontraktów na budowę statków (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2213) (1)

Data ogłoszenia:2005-02-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 39 POZ 48

Strona 1 z 5
L 39/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.2.2005

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 czerwca 2004 r. dotycząca pomocy państwa, którą Niderlandy zamierzają świadczyć na rzecz czterech stoczni dla potrzeb realizacji sześciu kontraktów na budowę statków (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2213)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/122/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

2003 r., 16 maja 2003 r., 16 lipca 2003 r. i 16 września 2003 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(2)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

Pismem z dnia 11 listopada 2003 r. Komisja powiadomiła Niderlandy o swojej decyzji o wszczęciu procedury, o której mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu WE, w odniesieniu do tej pomocy. Niderlandy udzieliły odpowiedzi w pismach z dnia 28 listopada 2003 r. i 12 grudnia 2003 r.

(3)

uwzględniając Zasady Ramowe Komisji dotyczące pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego (1),

Decyzja Komisji o wszczęciu procedury została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o zgłoszenie uwag na temat omawianych środków pomocowych.

po wezwaniu zainteresowanych stron, zgodnie z powyższymi przepisami, do zgłoszenia uwag (2) oraz uwzględniając te uwagi,

(4)

Komisja otrzymała uwagi od zainteresowanych stron. Przesłała je Niderlandom, które mogły się do nich ustosunkować; Komisja otrzymała uwagi od Niderlandów w piśmie z dnia 23 marca 2004 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS POMOCY I. PROCEDURA (1) (5)

Pismem z dnia 9 września 2002 r. Niderlandy powiadomiły Komisję o pomocy. Dodatkowe informacje zostały przedstawione Komisji w pismach z dnia 30 stycznia

(1) Dz.U. C 317 z 30.12.2003, str. 11. (2) Dz.U. C 11 z 15.1.2004, str. 5.

Zgłoszenia dotyczą propozycji pomocy w formie subwencji o łącznej wysokości 21,6 milionów EUR, w celu wsparcia sześciu umów na budowę statków w czterech niderlandzkich stoczniach: Bodewes Scheepswerven BV, Bodewes Scheepswerven Volharding Foxhol, Scheepswerf Visser i Scheepswerf de Merwede. Pomoc została zaoferowana stoczniom z zastrzeżeniem, że podlega ona zatwierdzeniu przez Komisję.

11.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 39/49

(6)

Celem zgłoszonej pomocy jest wyrównanie domniemanej pomocy zaoferowanej przez Hiszpanię pewnym prywatnym hiszpańskim stoczniom, które ubiegały się o powyższe kontrakty. Zdaniem Niderlandów domniemana pomoc hiszpańska wiązała się z obniżeniem ceny o 9 do 13 %. Stocznie niderlandzkie otrzymały wszystkie omawiane zlecenia, a statki są aktualnie budowane bądź zostały już dostarczone. Szczegóły dotyczące zgłoszonej pomocy niderlandzkiej zostały ujęte w poniższej tabeli 1.

a) Komisja jest zdania, że udzielanie pomocy w celu równoważenia niezgodnej z prawem domniemanej pomocy innego Państwa Członkowskiego WE jest sprzeczne z Traktatem WE, i miała też wątpliwości co do tego, czy zgłoszona pomoc jest zgodna z przepisami. W związku z tym Komisja miała wątpliwości co do tego, czy zatwierdzenie niderlandzkiego systemu pomocy obejmowało prawo do równoważenia pomocy udzielonej przez inne Państwo Członkowskie UE; b) nawet jeżeli system zezwalałby na równoważenie w ramach UE, Komisja wątpi w to, że spełnione zostały procedury celem stwierdzenia istnienia niezgodnej z prawem pomocy, w przypadku której ma być mowa o równoważeniu; c) Komisja wątpi ponadto w to, aby pomoc mogła zostać zatwierdzona na podstawie art. 3 ust. 4 rozporządzenia stoczniowego (3), zważywszy iż w artykule tym chodzi o kredyty eksportowe dla właścicieli statków, podczas gdy Niderlandy zgłosiły subwencje dla stoczni.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 39 POZ 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L39 - 57 z 200511.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2185/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. ustanawiającego kontyngent taryfowy na 2005 r. stosowany przy przywozie do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93 (Dz.U. L 373 z 21.12.2004)

 • Dz. U. L39 - 55 z 200511.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2005 r. zezwalająca niektórym Państwom Członkowskim na zastosowanie informacji uzyskanych ze źródeł innych niż badania statystyczne do badania na rok 2005 na temat struktury gospodarstw rolnych (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 284)

 • Dz. U. L39 - 53 z 200511.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/292/WE w sprawie wprowadzenia systemu TRACES i zmieniająca decyzję 92/486/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 279) (1)

 • Dz. U. L39 - 47 z 200511.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 31 stycznia 2005 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Regionów oraz dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Portugalii

 • Dz. U. L39 - 46 z 200511.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 31 stycznia 2005 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec zastępcą członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L39 - 45 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 237/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2276/2004

 • Dz. U. L39 - 44 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 236/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L39 - 43 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 235/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

 • Dz. U. L39 - 42 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 234/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L39 - 41 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 233/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L39 - 40 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 232/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L39 - 38 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 231/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L39 - 37 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 230/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L39 - 36 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 229/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L39 - 35 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 228/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 115/2005 ogłaszającego przetarg na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L39 - 31 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 227/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L39 - 30 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 226/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L39 - 28 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 225/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L39 - 20 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 224/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L39 - 18 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 223/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L39 - 17 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 222/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1943/2003 w odniesieniu do kursu walutowego stosowanego przy wdrażaniu pomocy dla organizacji producentów, którym udzielono wstępnie uznania w sektorze owoców i warzyw

 • Dz. U. L39 - 15 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 221/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. ustalające ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidziane do przywozu na mocy Protokołu AKP i Umowy z Indiami na okres dostaw 2004/2005

 • Dz. U. L39 - 11 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 220/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznym kontyngentem taryfowym na grzyby konserwowane od dnia 1 stycznia 2005 r.

 • Dz. U. L39 - 9 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 219/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 919/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 w zakresie organizacji producentów bananów

 • Dz. U. L39 - 5 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 218/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. otwierające i ustanawiające sposób zarządzania autonomicznym kontyngentem taryfowym na czosnek od dnia 1 stycznia 2005 r.

 • Dz. U. L39 - 3 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 217/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L39 - 1 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 216/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.