Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 39 POZ 55

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2005 r. zezwalająca niektórym Państwom Członkowskim na zastosowanie informacji uzyskanych ze źródeł innych niż badania statystyczne do badania na rok 2005 na temat struktury gospodarstw rolnych (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 284)

Data ogłoszenia:2005-02-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 39 POZ 55

Strona 1 z 2
11.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 39/55

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 lutego 2005 r. zezwalająca niektórym Państwom Członkowskim na zastosowanie informacji uzyskanych ze źródeł innych niż badania statystyczne do badania na rok 2005 na temat struktury gospodarstw rolnych (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 284)

(Jedynie teksty w językach duńskim, niemieckim, estońskim, angielskim, fińskim, francuskim, niderlandzkim, słoweńskim oraz szwedzkim są autentyczne)

(2005/124/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 z dnia 29 lutego 1988 r. w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych (1), a w szczególności art. 8 ust. 2, a także mając na uwadze co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych ustanowionego decyzją Rady 72/279/EWG (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Zezwala się Państwom Członkowskim wymienionym w Załączniku na wykorzystywanie dostępnych informacji pochodzących ze źródeł innych niż badania statystyczne do badania dotyczącego struktury gospodarstw rolnych w 2005 r. w odniesieniu do niektórych cech. Źródła są określone w Załączniku. 2. Zainteresowane Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, aby przedmiotowa informacja posiadała co najmniej tę samą jakość jak informacja uzyskana z badań statystycznych. Państwa Członkowskie sporządzają sprawozdanie oceniające jakość tych informacji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do Królestwa Belgii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Republiki Słowenii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lutego 2005 r. W imieniu Komisji,

Joaquín ALMUNIA

Przy określaniu cech podlegających badaniu powinno się, w miarę możliwości, zmniejszyć obciążenie respondentów uczestniczących w badaniu. Zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 571/88, niektóre Państwa Członkowskie wystąpiły do Komisji z wnioskiem o zezwolenie na wykorzystywanie, w badaniu dotyczącym struktury gospodarstw rolnych na rok 2005, informacji, które są już dostępne ze źródeł innych niż badania statystyczne. Wyniki badań dotyczących struktury gospodarstw rolnych mają istotne znaczenia dla Wspólnej Polityki Rolnej. Należy utrzymywać wysoką jakość informacji i dlatego wykorzystywanie danych ze źródeł innych niż badania statystyczne może być dopuszczone jedynie w przypadku, gdy dane te są równie wiarygodne jak dane z badań statystycznych. Występując z wnioskiem o zezwolenie na stosowanie danych ze źródeł innych niż badania statystyczne, Państwa Członkowskie dostarczyły Komisji dokumentację techniczną dotyczącą przydatności i dokładności tych źródeł. Po dokonaniu analizy wspomnianej dokumentacji technicznej, zezwolenia, o które wnioskowały Państwa Członkowskie, powinny zostać udzielone.

(2)

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 56 z 2.3.1988, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2139/2004 (Dz.U. L 369 z 16.12.2004, str. 26).

(2) Dz.U. L 179 z 7.8.1972, str. 1.

L 39/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.2.2005

Załącznik Państwa Członkowskie, którym zezwolono na wykorzystywanie do badania dotyczącego struktury gospodarstw rolnych w 2005 r. źródeł innych niż badania statystyczne

Państwo Członkowskie

Źródła

Podstawa prawna

Belgia

Lista beneficjentów pomocy publicznej w ramach środków przeznaczonych na inwestycje produkcyjne oraz na rozwój obszarów wiejskich Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli Rejestr Rolnictwa Ekologicznego System identyfikacji i rejestracji bydła System rejestracji pomocy finansowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

rozporządzenie (WE) nr 1257/1999 (1)

Dania

rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (2) rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (3) rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 (4) rozporządzenie (WE) nr 1257/1999 rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 rozporządzenie (WE) nr 1257/1999 rozporządzenie z dnia 16 marca 1995 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 39 POZ 55 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L39 - 57 z 200511.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2185/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. ustanawiającego kontyngent taryfowy na 2005 r. stosowany przy przywozie do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93 (Dz.U. L 373 z 21.12.2004)

 • Dz. U. L39 - 53 z 200511.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/292/WE w sprawie wprowadzenia systemu TRACES i zmieniająca decyzję 92/486/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 279) (1)

 • Dz. U. L39 - 48 z 200511.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2004 r. dotycząca pomocy państwa, którą Niderlandy zamierzają świadczyć na rzecz czterech stoczni dla potrzeb realizacji sześciu kontraktów na budowę statków (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2213) (1)

 • Dz. U. L39 - 47 z 200511.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 31 stycznia 2005 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Regionów oraz dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Portugalii

 • Dz. U. L39 - 46 z 200511.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 31 stycznia 2005 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec zastępcą członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L39 - 45 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 237/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2276/2004

 • Dz. U. L39 - 44 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 236/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L39 - 43 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 235/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

 • Dz. U. L39 - 42 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 234/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L39 - 41 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 233/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L39 - 40 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 232/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L39 - 38 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 231/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L39 - 37 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 230/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L39 - 36 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 229/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L39 - 35 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 228/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 115/2005 ogłaszającego przetarg na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L39 - 31 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 227/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L39 - 30 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 226/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L39 - 28 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 225/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L39 - 20 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 224/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L39 - 18 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 223/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L39 - 17 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 222/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1943/2003 w odniesieniu do kursu walutowego stosowanego przy wdrażaniu pomocy dla organizacji producentów, którym udzielono wstępnie uznania w sektorze owoców i warzyw

 • Dz. U. L39 - 15 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 221/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. ustalające ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidziane do przywozu na mocy Protokołu AKP i Umowy z Indiami na okres dostaw 2004/2005

 • Dz. U. L39 - 11 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 220/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznym kontyngentem taryfowym na grzyby konserwowane od dnia 1 stycznia 2005 r.

 • Dz. U. L39 - 9 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 219/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 919/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 w zakresie organizacji producentów bananów

 • Dz. U. L39 - 5 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 218/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. otwierające i ustanawiające sposób zarządzania autonomicznym kontyngentem taryfowym na czosnek od dnia 1 stycznia 2005 r.

 • Dz. U. L39 - 3 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 217/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L39 - 1 z 200511.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 216/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.