Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 40 POZ 1

Tytuł:

2005/101/WEDecyzja Komisji z dnia 13 stycznia 2005 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 5462)

Data ogłoszenia:2005-02-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 40 POZ 1

Strona 1 z 62
11.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 stycznia 2005 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 5462) (2005/101/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (1), w szczególności jej akapit trzeci art. 4 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

tworzeniu sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej we Wspólnocie Europejskiej.

(4)

Na potrzeby borealnego regionu biogeograficznego, wykaz terenów zaproponowanych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG został przekazany Komisji przez Finlandię i Szwecję w okresie pomiędzy styczniem 2003 r. a sierpniem 2004 r., zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy.

Borealny region biogeograficzny, o którym mowa w art. 1 lit. c) ppkt iii) dyrektywy 92/43/EWG, zawiera części terytoriów: Finlandii, Szwecji, Litwy oraz terytorium Estonii i Łotwy, wymienionych w mapie biogeograficznej zatwierdzonej 23 października 2000 r. przez Komitet Siedliskowy powołany na mocy art. 20 dyrektywy. Niniejsza decyzja nie dotyczy terytoriów Państw Członkowskich, które przystąpiły do Wspólnoty Europejskiej dnia 1 maja 2004 r. Państwa te zaczęły przekazywać Komisji swoje propozycje dotyczące wspomnianych terenów w dniu swego przystąpienia. W związku z powyższym, Komisja nie ma możliwości włączenia informacji z tych Państw Członkowskich do niniejszego, wstępnego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG. Dane te będą przedmiotem decyzji Komisji w przyszłości, kiedy zostaną zebrane wszystkie stosowne informacje oraz kiedy zostanie dokonana dogłębna naukowa ocena propozycji Państw Członkowskich dotyczących wspomnianych terenów. Ponadto, w kontekście procesu zapoczątkowanego w 1995 r., koniecznym jest poczynienie postępów w

(5)

Do wykazów zaproponowanych terenów dołączone były informacje dotyczące każdego terenu, dostarczone na formularzach przyjętych decyzją Komisji 97/266/EWG z dnia 18 grudnia 1996 r. dotyczącą formularza zawierającego informacje o terenach proponowanych jako tereny Natura 2000 (2).

(2)

(6)

Powyższe informacje zawierają najnowszą i ostateczną mapę danego terenu przekazaną przez dane Państwo Członkowskie, nazwę terenu, jego położenie i rozmiar oraz dane otrzymane w wyniku zastosowania kryteriów wymienionych w załączniku III do dyrektywy 92/43/EWG.

(7)

(3)

Wykaz terenów wybranych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty powinien być przyjęty na podstawie projektu przygotowanego przez Komisję w porozumieniu z każdym z zainteresowanych Państw Członkowskich, wskazując także tereny będące schronieniem dla priorytetowych typów siedlisk przyrodniczych lub dla priorytetowych gatunków.

(1) Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2) Dz.U. L 107 z 24.4.1997, str. 1.

L 40/2

(8)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.2.2005

Wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu typów siedlisk przyrodniczych i gatunków jest stale rozwijana w wyniku nadzoru prowadzonego zgodnie z art. 11 dyrektywy 92/43/EWG. W związku z powyższym ocena i wybór terenów na szczeblu Wspólnoty jest dokonywana w oparciu o najlepsze obecnie dostępne informacje. Zgodnie z przyjętym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, „aby opracować projekt wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty mogący prowadzić do utworzenia spójnej europejskiej sieci ekologicznej specjalnych obszarów objętych ochroną, Komisja musi dysponować wyczerpującym wykazem terenów, które na szczeblu krajowym mają istotne znaczenie ekologiczne z punktu widzenia celu dyrektywy dotyczącego ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2005 NR 40 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.