Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 42 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 239/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. zmieniające i sprostowujące rozporządzenia (WE) nr 796/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników

Data ogłoszenia:2005-02-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 42 POZ 3

Strona 1 z 8
12.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 239/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. zmieniające i sprostowujące rozporządzenia (WE) nr 796/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1, art. 34 ust. 2, art. 145 lit. c), d), k) i n),

Malta, Polska, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia i Węgry, (zwane dalej „nowymi Państwami Członkowskimi”) muszą przestrzegać w zakresie utrzymywania trwałych użytków zielonych. Konieczne jest ustanowienie zasad określających stosunek użytkowanych trwałych użytków zielonych w odniesieniu do gruntów ornych, które muszą być utrzymywane w nowych Państwach Członkowskich. Konieczne jest również określenie indywidualnych zobowiązań obowiązujących rolników w chwili gdy stosunek ten będzie malał ze szkodą dla trwałych użytków zielonych.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy sprecyzować kilka definicji określonych w art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 (2). W szczególności istnieje potrzeba wyjaśnienia definicji terminu „trwałe użytki zielone” zgodnie z pkt. 2 tego artykułu, a także wprowadzenia definicji użycia terminu „trawy lub inne uprawy zielne”. Jednakże w kontekście tym należy uznać, że Państwa Członkowskie potrzebują pewnej elastyczności w celu uwzględnienia lokalnych warunków agronomicznych.

Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 ustanawia, w niektórych sytuacjach, zakaz dla rolników przekształcania trwałych użytków zielonych bez uprzedniej autoryzacji. Zgoda taka może również zawierać pozwolenie na przekształcenie pod inne użytkowanie gruntu przeznaczonego na trwałe użytki zielone pod warunkiem, że odpowiednia część tego obszaru jest uznana za grunt przeznaczony na trwałe użytki zielone jako rekompensata za przekształcenie. W wymienionych przypadkach należy zagwarantować poprzez odstępstwo od definicji terminu „trwałe użytki zielone” zawartej w art. 2 pkt. 2 rozporządzenia (WE) nr 796/2004, aby grunt przekształcony w ten sposób był uznawany za grunt przeznaczony na trwałe użytki zielone w momencie jego ustanowienia.

(5)

(2)

W następstwie wprowadzenie płatności na chmiel dla grup producentów zgodnie z art. 68a akapit 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i art. 171 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 dla systemów wsparcia, przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz w sprawie wykorzystywania gruntów ugorowanych do produkcji surowców (3) należy zmienić niektóre przepisy rozporządzenia (WE) nr 796/2004 i wprowadzić przepisy szczególne w odniesieniu do procedury stosowania i kontroli systemu tej pomocy.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 drugi akapit rozporządzenia (WE) nr 796/2004 rolnik może być zobowiązany w pewnym okresie do ponownego przekształcenia na trwałe użytki zielone gruntu, który wykorzystywał w przeszłości jako trwałe użytki zielone i które przekształcił w grunty pod inne użytkowanie. Okres ten powinien być wydłużony w celu sprawiedliwego podziału obciążenia dla rolników wynikającego z obowiązku utrzymania trwałego użytku zielonego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 42 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L42 - 30 z 200512.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2005 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego niektórych gatunków roślin ozdobnych na mocy dyrektywy Rady 98/56/WE rozpoczętych w 2003 r.

 • Dz. U. L42 - 29 z 200512.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie kontynuacji w 2005 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego Prunus domestica na mocy dyrektywy 92/34/EWG rozpoczętych w 2002 r.

 • Dz. U. L42 - 27 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 250/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L42 - 26 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 249/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. dotyczące ofert złożonych na wywóz ryżu okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2031/2004

 • Dz. U. L42 - 25 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 248/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie ofert złożonych w ramach przetargu na dopłatę do wywozu ryżu łuskanego długoziarnistego typu B do Réunion na mocy rozporządzenia (WE) nr 2033/2004

 • Dz. U. L42 - 24 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 247/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2005

 • Dz. U. L42 - 23 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 246/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. dotyczące 13. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L42 - 22 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie 76. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L42 - 21 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 329. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L42 - 19 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 243/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 157. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L42 - 17 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 242/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 157. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L42 - 11 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 241/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych w odniesieniu do niektórych produktów rolnych pochodzących z Izraela

 • Dz. U. L42 - 10 z 200512.2.2005

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 240/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. uchylające rozporządzenia (WE) nr 2294/2000 i (WE) nr 1369/2002 w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L42 - 1 z 200512.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 238/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.