Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 43 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie rozliczania rachunków niektórych agencji płatniczych w Belgii, Hiszpanii i Grecji z tytułu wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), za rok obrachunkowy 2001 (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 295)

Data ogłoszenia:2005-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 43 POZ 24

L 43/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie rozliczania rachunków niektórych agencji płatniczych w Belgii, Hiszpanii i Grecji z tytułu wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), za rok obrachunkowy 2001 (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 295)

(Jedynie teksty w językach hiszpańskim, greckim, francuskim i niderlandzkim są autentyczne)

(2005/127/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Zgodnie z nowymi informacjami przekazanymi przez Belgię, Hiszpanię i Grecję oraz po przeprowadzeniu dodatkowych kontroli, Komisja może teraz podjąć decyzję co do prawdziwości, kompletności i poprawności proponowanych rachunków odnośnych agencji płatniczych.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3,

(3)

po konsultacji z Komitetem Funduszu,

Rozliczając rachunki odnośnych belgijskich, hiszpańskich i greckich agencji płatniczych, Komisja powinna uwzględnić kwoty już zapłacone Belgii oraz już potrącone Hiszpanii i Grecji na podstawie swojej decyzji 2002/461/WE. W rezultacie, niniejsza decyzja nie ma skutków finansowych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją 2002/461/WE z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie rozliczania rachunków Państw Członkowskich z tytułu wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), za rok obrachunkowy 2001 (2), Komisja rozliczyła rachunki wszystkich agencji płatniczych oprócz rachunków belgijskiej agencji płatniczej „Betaalorgaan van de Vlaamse Gemeenschap”, hiszpańskich agencji płatniczych „FEGA” i Kraju Basków oraz greckich agencji płatniczych.

(4)

Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1258/1999 oraz art. 7 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1663/95 z dnia 7 lipca 1995 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 729/70 w odniesieniu do procedury rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR (3), niniejsza decyzja, przyjęta na podstawie informacji księgowych, nie przesądza o późniejszych decyzjach Komisji wykluczających z finansowania wspólnotowego wydatki, które nie były dokonane zgodnie z zasadami wspólnotowymi,

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103. (2) Dz.U. L 160 z 18.6.2002, str. 28.

(3) Dz.U. L 158 z 8.7.1995, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2025/2001 (Dz.U. L 274 z 17.10.2001, str. 3).

15.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/25

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Królestwa Hiszpanii i Republiki Greckiej.

Artykuł 1 Rachunki belgijskiej agencji płatniczej „Betaalorgaan van de Vlaamse Gemeenschap”, hiszpańskich agencji płatniczych „FEGA” i Kraju Basków oraz greckich agencji płatniczych GEDIDAGEP/OPEKEPE, dotyczące wydatków finansowanych przez EFOGR, Sekcja Gwarancji, za rok obrachunkowy 2001, zostają rozliczone w drodze niniejszej decyzji. Kwoty do pobrania od Państw Członkowskich, których to dotyczy, lub do zapłacenia im z tytułu niniejszej decyzji, określone są w załączniku I.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 lutego 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

L 43/26

ZAŁĄCZNIK

Rozliczenie rachunków belgijskich, hiszpańskich i greckich agencji płatniczych nierozliczonych w drodze decyzji 2002/461/WE Rok obrachunkowy 2001

(w EUR)

PL

2001 – Wydatki agencji płatniczych, których rachunki zostały rozliczone Łączna kwota z uwzględnieniem zawieszeń i zmniejszeń Zaliczki wypłacone Państwom Członkowskim za rok obrachunkowy Kwota do pobrania od Państwa Członkowskiego (–) lub do zwrotu Państwu Członkowskiemu (+) Kwota pobrana od Państwa Członkowskiego (–) lub mu zapłacona (+) na mocy decyzji 2002/461/WE f

Państwa Członkowskie c=a+b d e=c–d

Zmniejszenia i zawieszenia za cały rok obrachunkowy

= wydatki zadeklarowane w deklaracji rocznej

Kwota do pobrania od Państwa Członkowskiego (–) lub do zapłacenia mu (+) na mocy niniejszej decyzji

a

b

g=e–f

BE 6 173 594 244,13 2 611 720 359,23 2 612 141 460,31 – 421 101,08 6 175 677 330,06 – 2 083 085,93

934 642 272,81

0,00

934 642 272,81

934 490 884,20

151 388,61

151 388,61 – 2 083 085,93 – 421 101,08

0,00 0,00 0,00

ES

6 172 928 253,67

665 990,46

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

EL

2 605 366 573,71

6 353 785,52

15.2.2005

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 43 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 30 z 200515.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1810/2004 z dnia 7 września 2004 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 327 z 30.10.2004)

 • Dz. U. L43 - 28 z 200515.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2005 r. ustalająca indykatywny rozdział między Państwa Członkowskie na 2005 r. zasobów Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego przeznaczonych na finansowanie środków określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002 (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 331)

 • Dz. U. L43 - 27 z 200515.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2005 r. przyznająca Włochom częściowe wyłączenie z przekazywania danych na temat wyładunków produktów rybołówstwa w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 322)

 • Dz. U. L43 - 22 z 200515.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 253/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L43 - 3 z 200515.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 252/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 349/2003 zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

 • Dz. U. L43 - 1 z 200515.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 251/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.