Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 43 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2005 r. przyznająca Włochom częściowe wyłączenie z przekazywania danych na temat wyładunków produktów rybołówstwa w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 322)

Data ogłoszenia:2005-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 43 POZ 27

15.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/27

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 lutego 2005 r. przyznająca Włochom częściowe wyłączenie z przekazywania danych na temat wyładunków produktów rybołówstwa w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 322)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(2005/128/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1382/91 z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie przekazywania danych na temat wyładunków produktów rybołówstwa w Państwach Członkowskich (1), w szczególności jego art. 5 ust. 4 i ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zezwolić na stosowanie przez Włochy technik badań wyrywkowych do oszacowania wagowo więcej niż limit 10 % wyładowanych produktów rybołówstwa, pod warunkiem, że szacunki całkowitej wagi wyładunków są co najmniej na równorzędnym poziomie wiarygodności. Zgodnie z art. 5 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 1382/91 wyłączenie przyznaje się na maksymalny okres trzech lat. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyki Rolniczej, powołanego decyzją Rady 72/279/EWG (2),

(6)

(7)

Zbieranie danych na temat wyładunków produktów rybnych przez włoskie statki wód przybrzeżnych, nałożonego rozporządzeniem (EWG) nr 1382/91, wymaga ogromnego nakładu pracy ze strony organów krajowych. Zwiększenie zastosowania techniki badań wyrywkowych doprowadziłoby do znacznego zmniejszenia nakładu pracy oraz – jak dowiodły władze Włoch – do znacznej poprawy jakości otrzymywanych danych. Przy zastosowaniu proponowanej techniki zakres badań wyrywkowych przekracza wagowo limit 10 % produktów rybołówstwa – przewidziany w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1382/91. Zgodnie z art. 5 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1382/91, w przypadkach, w których włączenie określonego sektora rybołówstwa danego Państwa Członkowskiego sprawiłoby władzom państwa problemy niewspółmierne ze znaczeniem tego sektora, możliwe jest przyznanie wyłączenia, pozwalającego Państwu Członkowskiemu na wykluczenie danych dla tego sektora z ogółu danych przekazywanych przez kraj.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zezwala się na stosowanie przez Włochy technik badań wyrywkowych do oszacowania wagowo więcej niż limit 10 % produktów rybołówstwa wyładowanych w miesiącu referencyjnym przewidzianym w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1382/91. Artykuł 2

(2)

(3)

Niniejsze zezwolenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lutego 2005 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 133 z 28.5.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2) Dz.U. L 179 z 7.8.1972, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 43 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 30 z 200515.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1810/2004 z dnia 7 września 2004 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 327 z 30.10.2004)

 • Dz. U. L43 - 28 z 200515.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2005 r. ustalająca indykatywny rozdział między Państwa Członkowskie na 2005 r. zasobów Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego przeznaczonych na finansowanie środków określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002 (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 331)

 • Dz. U. L43 - 24 z 200515.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie rozliczania rachunków niektórych agencji płatniczych w Belgii, Hiszpanii i Grecji z tytułu wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), za rok obrachunkowy 2001 (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 295)

 • Dz. U. L43 - 22 z 200515.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 253/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L43 - 3 z 200515.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 252/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 349/2003 zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

 • Dz. U. L43 - 1 z 200515.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 251/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.