Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 43 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2005 r. ustalająca indykatywny rozdział między Państwa Członkowskie na 2005 r. zasobów Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego przeznaczonych na finansowanie środków określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002 (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 331)

Data ogłoszenia:2005-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 43 POZ 28

L 43/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 lutego 2005 r. ustalająca indykatywny rozdział między Państwa Członkowskie na 2005 r. zasobów Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego przeznaczonych na finansowanie środków określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002 (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 331) (2005/129/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2075/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku surowca tytoniowego (1), w szczególności jego art. 14a, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Należy zatem ustalić indykatywny rozdział między zainteresowane Państwa Członkowskie dostępnej kwoty, zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Tytoniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Indykatywny rozdział między Państwa Członkowskie na 2005 r. zasobów Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego przeznaczonych na finansowanie środków określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002 ustalony jest w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 11 lutego 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Artykuły 13 i 14 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2182/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2075/92 w odniesieniu do Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego (2) przewidują środki wspierające przejście na inny rodzaj produkcji. Środki te są finansowane przez Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy utworzony na mocy art. 13 rozporządzenia (EWG) nr 2075/92. Łączna kwota, jaką Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy dysponuje na 2005 r., wynosi 28,8 milionów EUR, z czego 50 % powinno zostać przeznaczone na szczególne środki pomagające producentom tytoniu przejść na inne uprawy lub inną działalność gospodarczą, która tworzy miejsca pracy oraz na środki pieniężne na odpowiednie badania.

(2)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 70. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2319/2003 (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 17). (2) Dz.U. L 331 z 7.12.2002, str. 16. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 480/2004 (Dz.U. L 78 z 16.3.2004, str. 8).

15.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/29

ZAŁĄCZNIK Indykatywny rozdział między Państwa Członkowskie na 2005 r. zasobów Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego przeznaczonych na finansowanie środków określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002

(w EUR) Państwo Członkowskie Podstawa Indykatywny podział 90 % ilości nieodwołalnie wykupionych w ramach kontyngentów 10 % krajowego progu gwarancji

Wartość Belgia Niemcy Grecja Hiszpania Francja Włochy Austria Portugalia Suma 189 481 0 12 086 531 0 0 300 432 0 383 556 12 960 000

Wartość 6 236 48 876 523 657 181 358 110 264 542 233 2 023 25 353 1 440 000

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 43 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 30 z 200515.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1810/2004 z dnia 7 września 2004 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 327 z 30.10.2004)

 • Dz. U. L43 - 27 z 200515.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2005 r. przyznająca Włochom częściowe wyłączenie z przekazywania danych na temat wyładunków produktów rybołówstwa w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 322)

 • Dz. U. L43 - 24 z 200515.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie rozliczania rachunków niektórych agencji płatniczych w Belgii, Hiszpanii i Grecji z tytułu wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), za rok obrachunkowy 2001 (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 295)

 • Dz. U. L43 - 22 z 200515.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 253/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L43 - 3 z 200515.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 252/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 349/2003 zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

 • Dz. U. L43 - 1 z 200515.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 251/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.