Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 43 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 252/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 349/2003 zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

Data ogłoszenia:2005-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 43 POZ 3

Strona 1 z 9
15.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 252/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 349/2003 zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

— Chamaeleo gracilis z Beninu (dzikie i hodowane okazy),

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (1), w szczególności jego art. 19 ust. 2, po konsultacji z Grupą Kontroli Naukowej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

— Euphorbia bulbispina z Madagaskaru,

i

Euphorbia

guillauminiana

— Geochelone pardalis z Mozambiku (okazy hodowane),

— Mantella aurantiaca, Pachypodium rosulatum, Pachypodium sofiance z Madagaskaru,

Artykuł 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 338/97 stanowi, że Komisja może wprowadzić ograniczenia odnoszące się do wprowadzania do Wspólnoty niektórych gatunków zgodnie z warunkami określonymi w lit. a)–d) rozporządzenia. Wykaz gatunków, w odniesieniu do których zawieszono wprowadzanie do Wspólnoty, został ostatnio ustalony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 349/2003 z dnia 25 lutego 2003 r. zawieszającym wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory (2). Rozszerzenie Unii Europejskiej do 25 Państw Członkowskich z dniem 1 maja 2004 r. wymaga, aby wszystkie uprzednio istniejące zawieszenia w odniesieniu do gatunków pochodzących z nowych Państw Członkowskich zostały wykreślone z tego wykazu. Na podstawie uzyskanych ostatnio informacji Grupa Kontroli Naukowej doszła do wniosku, iż status ochrony niektórych gatunków wymienionych w załączniku A i B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 będzie poważnie zagrożony, jeżeli ich wprowadzanie do Wspólnoty z niektórych krajów pochodzenia nie zostanie zawieszone; gatunki te oraz ich kraje pochodzenia są następujące: — Blastomussa spp., Cynarina lacrymalis, Plerogyra spp., Trachyphyllia geoffroyi z Indonezji (wszystkie okazy z wyjątkiem hodowanych okazów morskich przytwierdzonych do sztucznego podłoża),

— Naja spp. z Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej,

— Psittacus erithacus z Nigerii,

(2)

— Ursus arctos z prowincji Kolumbii w Kanadzie (trofea myśliwskie).

Brytyjskiej

(5)

(3)

Grupa Kontroli Naukowej doszła również do wniosku, że zawieszenie wprowadzania do Wspólnoty gatunków Psittacus erithacus z Demokratycznej Republiki Konga nie jest już gwarantowane z racji statusu ochrony.

(6)

(4)

Grupa Kontroli Naukowej doszła do wniosku, że wprowadzanie do Wspólnoty gatunków Chrysemys picta i Oxyura jamaicensis stanowi zagrożenie ekologiczne dla dzikich gatunków fauny i flory żyjących we Wspólnocie i w związku z powyższym należy je zawiesić.

(7)

Przeprowadzono konsultacje z wszystkimi krajami pochodzenia gatunków, które podlegają nowym ograniczeniom dotyczącym wprowadzania do Wspólnoty zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

(8)

(1) Dz.U. L 61 z 3.3.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 834/2004 (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 40). (2) Dz.U. L 51 z 26.2.2003, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 776/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 31).

Artykuł 41 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1808/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r., ustanawiającego szczegółowe zasady dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (3), zawiera przepisy do wykonania przez Państwa Członkowskie dotyczące ograniczeń ustanowionych przez Komisję.

(3) Dz.U. L 250 z 19.9.2001, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 43 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 30 z 200515.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1810/2004 z dnia 7 września 2004 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 327 z 30.10.2004)

 • Dz. U. L43 - 28 z 200515.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2005 r. ustalająca indykatywny rozdział między Państwa Członkowskie na 2005 r. zasobów Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego przeznaczonych na finansowanie środków określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002 (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 331)

 • Dz. U. L43 - 27 z 200515.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2005 r. przyznająca Włochom częściowe wyłączenie z przekazywania danych na temat wyładunków produktów rybołówstwa w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 322)

 • Dz. U. L43 - 24 z 200515.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie rozliczania rachunków niektórych agencji płatniczych w Belgii, Hiszpanii i Grecji z tytułu wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), za rok obrachunkowy 2001 (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 295)

 • Dz. U. L43 - 22 z 200515.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 253/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L43 - 1 z 200515.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 251/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.