Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 45 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 grudnia 2004 r. ustalająca wysokość wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie kosztów operacyjnych przeznaczonych na zwalczanie pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie w 2001 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5460)

Data ogłoszenia:2005-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 45 POZ 13

16.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/13

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 grudnia 2004 r. ustalająca wysokość wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie kosztów operacyjnych przeznaczonych na zwalczanie pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie w 2001 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5460)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2005/130/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Decyzją Komisji 2003/676/WE (4) zatwierdzono dodatkowy wkład finansowy Wspólnoty na pokrycie kosztów operacyjnych i innych kosztów przeznaczonych na zwalczanie pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie w 2001 r.

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 oraz art. 11,

(4)

Zgodnie z art. 1 tej decyzji wypłacono, w ramach dodatkowego wkładu finansowego, zaliczkę w wysokości 40 mln EUR.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

W 2001 r. na terenie Zjednoczonego Królestwa odnotowano wybuch epidemii pryszczycy. Wystąpienie tej choroby stanowiło poważne zagrożenie dla wspólnotowej hodowli zwierząt.

(6)

Zgodnie z tą samą decyzją saldo udziału finansowego Wspólnoty miało być ustalone w oparciu o wniosek przedłożony przez Zjednoczone Królestwo w dniu 27 lutego 2003 r., szczegółową dokumentację potwierdzającą liczby i kwoty zawarte we wniosku oraz wyniki kontroli przeprowadzonych na miejscu przez Komisję.

(2)

Decyzjami Komisji 2001/654/WE (2) oraz 2003/23/WE (3) przyznano wkład finansowy Wspólnoty na wypłatę rekompensat dla właścicieli zwierząt poddanych obowiązkowemu ubojowi w ramach środków zwalczania pryszczycy podjętych w następstwie wystąpienia tej choroby w 2001 r.

(7)

W związku z powyższym należy ustalić wkład finansowy Wspólnoty na pokrycie kosztów operacyjnych przeznaczonych na zwalczanie pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie w 2001 r.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31). (2) Dz.U. L 230 z 28.8.2001, str. 16. (3) Dz.U. L 8 z 14.1.2003, str. 41.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(4) Dz.U. L 249 z 1.10.2003, str. 45.

L 45/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.2.2005

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 2 Artykuł 1 Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Dodatkowy wkład finansowy Wspólnoty na pokrycie kosztów operacyjnych i innych kosztów przeznaczonych na zwalczanie pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie w 2001 r., będący przedmiotem decyzji Komisji 2003/676/WE, ustala się na kwotę 156 972 555 EUR. Uwzględniając już wypłaconą zaliczkę w wysokości 40 mln EUR, saldo wynoszące 116 972 555 EUR zostanie wypłacone, gdy tylko zostaną udostępnione odpowiednie środki.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 45 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L45 - 15 z 200516.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2005 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2005 r. dla niektórych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie weterynaryjnej służby zdrowia publicznego zajmującej się ryzykiem biologicznym (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 262)

 • Dz. U. L45 - 10 z 200516.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 256/2005 z dnia 15 lutego 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L45 - 3 z 200516.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 255/2005 z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie stałego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L45 - 1 z 200516.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 254/2005 z dnia 15 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.