Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 46 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 257/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyznaczenia współczynników korygujących obowiązujących od 1 lipca 2004 r. przy ustalaniu wynagrodzeń urzędników, pracowników kontraktowych oraz pracowników czasowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również pewnej części urzędników pozostających na stanowiskach w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich przez okres do piętnastu miesięcy od przystąpienia

Data ogłoszenia:2005-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 46 POZ 1

Strona 1 z 2
17.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) NR 257/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyznaczenia współczynników korygujących obowiązujących od 1 lipca 2004 r. przy ustalaniu wynagrodzeń urzędników, pracowników kontraktowych oraz pracowników czasowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również pewnej części urzędników pozostających na stanowiskach w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich przez okres do piętnastu miesięcy od przystąpienia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

W przypadku wzrostu wynagrodzeń na skutek zastosowania nowych współczynników korygujących należy przewidzieć wyrównania. W przypadku obniżki wynagrodzeń na skutek zastosowania nowych współczynników korygujących, dla okresu pomiędzy 1 lipca 2004 r. a datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, należy przewidzieć odzyskanie kwot nadpłaconych. Należy ustalić, iż ewentualne odzyskanie kwot nadpłaconych będzie mogło dotyczyć co najwyżej sześciomiesięcznego okresu poprzedzającego wejście w życie niniejszego rozporządzenia, oraz że jego skutki mogą być rozłożone na okres nieprzekraczający dwunastu miesięcy począwszy od tej daty, analogicznie do zasad przewidzianych dla wskaźników korygujących stosowanych na terytorium Wspólnoty przy ustalaniu wynagrodzeń i świadczeń emerytalnych dla urzędników i pozostałych pracowników Wspólnot Europejskich,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, uwzględniając regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, określone rozporządzeniem (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 13 ust. 1 załącznika X do wyżej wymienionego regulaminu, uwzględniając Akt Przystąpienia z 2003 r., w szczególności jego art. 33 ust. 4, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(1)

Należy uwzględnić zmianę kosztów utrzymania w krajach trzecich, a zatem odpowiednio wyznaczyć stosowne współczynniki korygujące, obowiązujące od 1 lipca 2004 r., dla wypłacanych w walucie lokalnej wynagrodzeń urzędników, pracowników kontraktowych oraz pracowników czasowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również pewnej części urzędników pozostających na stanowiskach w nowych Państwach Członkowskich przez okres co najwyżej piętnastu miesięcy od dnia 1 maja 2004 r. Współczynniki korygujące zastosowane do wypłat na podstawie rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1785/2004 (2) mogą powodować korekty wynagrodzeń in plus lub in minus ze skutkiem wstecznym.

Z mocą obowiązującą od 1 lipca 2004 r., współczynniki korygujące stosowane przy ustalaniu wypłacanych w walucie lokalnej wynagrodzeń urzędników, pracowników kontraktowych oraz pracowników czasowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również pewnej części urzędników pozostających na stanowiskach w nowych Państwach Członkowskich przez okres do piętnastu miesięcy od przystąpienia, określone są w Załączniku. Kursy walutowe wykorzystane do wyliczenia tych wynagrodzeń są ustalane zgodnie z zasadami wykonania rozporządzenia finansowego i odpowiadają dacie określonej w akapicie pierwszym. Artykuł 2

(2)

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1. Regulamin i warunki zatrudnienia zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 857/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 11). (2) Dz.U. L 317 z 16.10.2004, str. 1.

1. W przypadku wzrostu wynagrodzeń na skutek zastosowania nowych współczynników korygujących określonych w Załączniku, instytucje przystępują do wypłaty wyrównań.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 46 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 50 z 200517.2.2005

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Bułgarii ustanawiająca zasady ogólne udziału Republiki Bułgarii w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L46 - 49 z 200517.2.2005

  Decyzja Rady 2005/134/WPZiB z dnia 20 grudnia 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Bułgarii ustanawiająca zasady ogólne udziału Republiki Bułgarii w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L46 - 46 z 200517.2.2005

  Decyzja Komisja z dnia 16 lutego 2005 r. częściowo zawieszająca ostateczne cło anty-dumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 258/2005 na przywóz niektórych bezszwowych rur i przewodów rurowych żelaznych lub ze stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

 • Dz. U. L46 - 44 z 200517.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2005 r. uchylająca decyzję Komisji 2000/137/WE przyjmującą zobowiązania zaproponowane w związku z przywozem do Wspólnoty niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

 • Dz. U. L46 - 42 z 200517.2.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/11/WE z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 92/23/EWG odnoszącą się do opon pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz ich instalowania (1)

 • Dz. U. L46 - 40 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 264/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 17 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L46 - 38 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 263/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L46 - 36 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 262/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L46 - 34 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 261/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 43/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001 i (WE) nr 1454/2001 w odniesieniu do pomocy dla lokalnej produkcji roślin uprawnych w najbardziej peryferyjnych regionach Unii Europejskiej

 • Dz. U. L46 - 31 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 260/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie szybkich testów (1)

 • Dz. U. L46 - 29 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 259/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L46 - 7 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 258/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. zmieniające środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 348/2000 w sprawie przywozu niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub ze stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.