Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 46 POZ 31

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 260/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie szybkich testów (1)

Data ogłoszenia:2005-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 46 POZ 31

Strona 1 z 2
17.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/31

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 260/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie szybkich testów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (1), w szczególności jego art. 23 akapit pierwszy,

(5)

EFSA bada obecnie pośmiertne szybkie testy przeznaczone dla małych przeżuwaczy. Wykaz zatwierdzonych szybkich testów do zastosowania w programie nadzoru dla małych przeżuwaczy musi być sporządzony na podstawie opinii, która ma być opublikowana. Obecnie zatwierdzone szybkie testy należy zatem zastosować do wykrywania TSE u małych przeżuwaczy do chwili opublikowania wymienionej opinii. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 999/2001. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawia wykaz szybkich testów zatwierdzonych do monitorowania TSE. W swojej opinii z dnia 16 listopada 2004 r. Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zalecił włączenie siedmiu nowych szybkich testów pośmiertnych na BSE do wykazu szybkich testów zatwierdzonych do monitorowania gąbczastej encefalopatii bydła (BSE). Szybkie testy obecnie wyszczególnione w załączniku X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 zostały zatwierdzone dla owiec na podstawie danych dostarczonych przez producentów tych testów, z których wynika, że można je także zastosować do monitorowania TSE u owiec.

(6)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lutego 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1993/2004 (Dz.U. L 344 z 20.11.2004, str. 12).

L 46/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.2.2005

ZAŁĄCZNIK W załączniku X w rozdziale C pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4. Szybkie testy W celu przeprowadzenia badania zgodnie z art. 5 ust. 3 oraz art. 6 ust. 1 należy zastosować wymienione poniżej metody jako szybkie testy do monitorowania BSE u bydła: — test immunologiczny oparty na procedurze Western-blot na wykrycie odpornego na działanie proteazy fragmentu PrPRes (Prionics-Check Western test), — badanie chemiluminescencyjne ELISA obejmujące metodę ekstrakcyjną oraz technikę ELISA, z zastosowaniem silniejszego odczynnika chemiluminescencyjnego (Enfer test & Enfer TSE Kit wersja 2.0, automatyczne przygotowanie próbek), — test immunologiczny typu Sandwich na wykrycie PrPRes przeprowadzony po etapie denaturacji i koncentracji (BIO-Rad TeSeE test), — oznaczenie immunologiczne oparte na mikropłytkach (ELISA), które wykrywa fragment odporny na proteinazy PrPRes za pomocą monoklonalnych przeciwciał (Prionics-Check LIA test), — automatyczne oznaczenie zależne od struktury porównujące reaktywność przeciwciała użytego do wykrywania wrażliwych na proteazę oraz odpornych na proteazę form PrPSc (pewien ułamek form PrPSc odpornych na proteazę jest równy PrPRes) i do PrPC (InPro CDI-5 test), — badanie chemiluminescencyjne ELISA określające ilościowo PrPSc (CediTect BSE test), — test immunologiczny wykorzystujący chemiczny polimer do selektywnego wychwycenia PrPSc i przeciwciało monoklonalne wykrywające skierowane przeciw konserwatywnym regionom cząsteczki PrP (IDEXX HerdChek BSE Antigen Test Kit, EIA), — oznaczenie immunologiczne oparte na mikropłytkach, wykrywające PrPSc w tkankach bydła (Institut Pourquier Speed’it BSE), — test immunologiczny »lateral flow« wykorzystujący dwa różne przeciwciała monoklonalne do wykrycia frakcji PrP odpornej na preteazę K (Prionics Check PrioSTRIP), — test immunologiczny typu Sandwich wykorzystujący dwa przeciwciała monoklonalne skierowane przeciw dwóm epitopom obecnym w rozwiniętej cząsteczce występującego u bydła PrPSc (Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit), — test typu Sandwich ELISA na wykrycie PrPSc odpornej na proteazę K (PK) (Roche Applied Science PrionScreen).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 46 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 50 z 200517.2.2005

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Bułgarii ustanawiająca zasady ogólne udziału Republiki Bułgarii w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L46 - 49 z 200517.2.2005

  Decyzja Rady 2005/134/WPZiB z dnia 20 grudnia 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Bułgarii ustanawiająca zasady ogólne udziału Republiki Bułgarii w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L46 - 46 z 200517.2.2005

  Decyzja Komisja z dnia 16 lutego 2005 r. częściowo zawieszająca ostateczne cło anty-dumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 258/2005 na przywóz niektórych bezszwowych rur i przewodów rurowych żelaznych lub ze stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

 • Dz. U. L46 - 44 z 200517.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2005 r. uchylająca decyzję Komisji 2000/137/WE przyjmującą zobowiązania zaproponowane w związku z przywozem do Wspólnoty niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

 • Dz. U. L46 - 42 z 200517.2.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/11/WE z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 92/23/EWG odnoszącą się do opon pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz ich instalowania (1)

 • Dz. U. L46 - 40 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 264/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 17 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L46 - 38 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 263/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L46 - 36 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 262/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L46 - 34 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 261/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 43/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001 i (WE) nr 1454/2001 w odniesieniu do pomocy dla lokalnej produkcji roślin uprawnych w najbardziej peryferyjnych regionach Unii Europejskiej

 • Dz. U. L46 - 29 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 259/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L46 - 7 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 258/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. zmieniające środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 348/2000 w sprawie przywozu niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub ze stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

 • Dz. U. L46 - 1 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 257/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyznaczenia współczynników korygujących obowiązujących od 1 lipca 2004 r. przy ustalaniu wynagrodzeń urzędników, pracowników kontraktowych oraz pracowników czasowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również pewnej części urzędników pozostających na stanowiskach w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich przez okres do piętnastu miesięcy od przystąpienia

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.