Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 46 POZ 42

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/11/WE z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 92/23/EWG odnoszącą się do opon pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz ich instalowania (1)

Data ogłoszenia:2005-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 46 POZ 42

L 46/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.2.2005

DYREKTYWA KOMISJI 2005/11/WE z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 92/23/EWG odnoszącą się do opon pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz ich instalowania

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Wraz z rozwojem produkcji opon wysokiej jakości na skutek postępu technicznego pojawia się potrzeba coraz bardziej wyszukanych procedur testowania. Poza producentami opon nie ma obecnie innych potencjalnych podmiotów testujących, które byłyby w stanie poradzić sobie z ogromnym zapotrzebowaniem na testy.

uwzględniając dyrektywę Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. (1) w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep, w szczególności jej art. 13 ust. 2,

(5)

Dyrektywa 92/23/EWG powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona.

(6)

uwzględniając dyrektywę Rady 92/23/EWG z dnia 31 marca 1992 odnoszącą się do opon pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz ich instalowania (2), w szczególności jej art. 10,

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego, ustanowionego w art. 13 ust. 1 dyrektywy 70/156/EWG,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

(1)

Dyrektywa 92/23/EWG jest jedną ze szczególnych dyrektyw dotyczących procedury homologacji typu WE, ustanowionej dyrektywą 70/156/EWG.

Artykuł 1 Załącznik I brzmienie: pkt 1.3 dyrektywy 92/23/EWG otrzymuje

(2)

Dyrektywa 92/23/EWG zmieniona dyrektywą 2001/43/WE przewiduje możliwość uznania przez organ udzielający homologacji laboratoriów producentów opon jako zatwierdzonych laboratoriów badawczych do dnia 31 grudnia 2005 r. Doświadczenia w zakresie stosowania tego przepisu są bardzo pozytywne i dlatego należy kontynuować tę możliwość, a termin ten powinien zostać usunięty.

„1.3. Organ udzielający homologacji może uznać laboratoria producenta opon za zatwierdzone laboratoria badawcze zgodnie z art. 14 ust. 1 dyrektywy 70/156/EWG.”.

Artykuł 2 1. Państwa Członkowskie przyjmują i publikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do 31 grudnia 2005 r. Niezwłocznie powiadamiają Komisję o tych przepisach oraz o tabeli korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

(3)

Rozwój techniczny w sektorze produkcji opon postępuje bardzo szybko. Na skutek dużego popytu wśród konsumentów, a także w przemyśle samochodowym, cykle produkcyjne opon stają się szybsze, a różnorodność typów opon ciągle wzrasta. Jako że wymagane są bardzo drogie urządzenia testujące oraz specyficzne ekspertyzy, oczekuje się, iż sytuacja ta stanie się w przyszłości jeszcze bardziej poważna. Aby móc bez opóźnień wprowadzać nowo opracowane produkty do obrotu, niezbędna jest wystarczająca liczba urządzeń testujących, z których można korzystać w sposób elastyczny.

Państwa Członkowskie 1 stycznia 2006 r.

stosują

wymienione

przepisy

od

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania dokonywane są przez Państwa Członkowskie.

(1) Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/104/WE (Dz.U. L 337 z 13.11.2004, str. 13). (2) Dz.U. L 129 z 14.5.1992, str. 95. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2001/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 211 z 4.8.2001, str. 25).

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjmowanych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

17.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/43

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lutego 2005 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 46 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 50 z 200517.2.2005

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Bułgarii ustanawiająca zasady ogólne udziału Republiki Bułgarii w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L46 - 49 z 200517.2.2005

  Decyzja Rady 2005/134/WPZiB z dnia 20 grudnia 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Bułgarii ustanawiająca zasady ogólne udziału Republiki Bułgarii w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L46 - 46 z 200517.2.2005

  Decyzja Komisja z dnia 16 lutego 2005 r. częściowo zawieszająca ostateczne cło anty-dumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 258/2005 na przywóz niektórych bezszwowych rur i przewodów rurowych żelaznych lub ze stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

 • Dz. U. L46 - 44 z 200517.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2005 r. uchylająca decyzję Komisji 2000/137/WE przyjmującą zobowiązania zaproponowane w związku z przywozem do Wspólnoty niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

 • Dz. U. L46 - 40 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 264/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 17 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L46 - 38 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 263/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L46 - 36 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 262/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L46 - 34 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 261/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 43/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001 i (WE) nr 1454/2001 w odniesieniu do pomocy dla lokalnej produkcji roślin uprawnych w najbardziej peryferyjnych regionach Unii Europejskiej

 • Dz. U. L46 - 31 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 260/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie szybkich testów (1)

 • Dz. U. L46 - 29 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 259/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L46 - 7 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 258/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. zmieniające środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 348/2000 w sprawie przywozu niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub ze stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

 • Dz. U. L46 - 1 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 257/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyznaczenia współczynników korygujących obowiązujących od 1 lipca 2004 r. przy ustalaniu wynagrodzeń urzędników, pracowników kontraktowych oraz pracowników czasowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również pewnej części urzędników pozostających na stanowiskach w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich przez okres do piętnastu miesięcy od przystąpienia

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.