Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 46 POZ 44

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2005 r. uchylająca decyzję Komisji 2000/137/WE przyjmującą zobowiązania zaproponowane w związku z przywozem do Wspólnoty niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

Data ogłoszenia:2005-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 46 POZ 44

L 46/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.2.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 lutego 2005 r. uchylająca decyzję Komisji 2000/137/WE przyjmującą zobowiązania zaproponowane w związku z przywozem do Wspólnoty niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy (2005/132/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

środków antydumpingowych, włączając w to formę środka, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego (4).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”) (1), w szczególności jego art. 8, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. POPRZEDNIA PROCEDURA (1) B. WYCOFANIE AKCEPTACJI ZOBOWIĄZANIA (3)

Rozporządzeniem (WE) nr 258/2005 (5) Rada przyjęła rewizję.

(4)

Jak określono w motywie 137 rozporządzenia (WE) nr 258/2005 oraz po konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, zobowiązanie w swojej obecnej formie nie jest już odpowiednie. Na tej podstawie oraz zgodnie z odpowiednimi klauzulami omawianego zobowiązania, które nadają Komisji prawo do jednostronnego wycofania przyjęcia zobowiązań, Komisja zdecydowała się wycofać przyjęcie zobowiązania.

Rozporządzeniem Rady (WE) nr 348/2000 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy. Decyzją 2000/137/WE (3) Komisja przyjęła zobowiązania zaproponowane przez eksporterów pochodzących z Chorwacji i Ukrainy. Decyzją 2002/669/WE Komisja przyjęła dobrowolne wycofanie wspólnego zobowiązania ukraińskich producentów. Po otrzymaniu wniosku ze strony Komitetu Ochrony Sektora Rur Stalowych bez Szwu w Unii Europejskiej Komisja rozpoczęła rewizję tymczasową obowiązujących

(5)

(2)

W grudniu 2004 r. Komisja poinformowała chorwackie przedsiębiorstwo Mechel Željezara Ltd., że złożyła wniosek o wycofanie przyjęcia obecnego zobowiązania. Po ujawnieniu tej informacji rząd Chorwacji powiadomił Komisję, że przedsiębiorstwo, będące jedynym w Chorwacji wytwórcą przedmiotowego produktu, zostało zlikwidowane i zaprzestało produkcji jesienią 2004 r. Również w związku z tym zobowiązania nie uważa się już za obowiązujące.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1515/2002 (Dz.U. L 228 z 24.8.2002, str. 8). (2) Dz.U. L 45 z 17.2.2000, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2002/669/WE (Dz.U. L 228 z 24.8.2002, str. 20). (3) Dz.U. L 46 z 18.2.2000, str. 34.

C. UCHYLENIE DECYZJI 2000/137/WE (6)

W związku z powyższym należy uchylić decyzję Komisji 2000/137/WE zmienioną decyzją Komisji 2002/669/WE.

(4) Dz.U. C 288 z 23.11.2002, str. 11. (5) Patrz: str. 7 niniejszego Dziennika Urzędowego.

17.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/45

(7)

Równolegle do niniejszej decyzji Rada, rozporządzeniem (WE) nr 258/2005, nałożyła ostateczne i obejmujące cały kraj cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących z Chorwacji,

Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lutego 2005 r. W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym uchyla się decyzję Komisji 2000/137/WE zmienioną decyzją Komisji 2002/669/WE.

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 46 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 50 z 200517.2.2005

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Bułgarii ustanawiająca zasady ogólne udziału Republiki Bułgarii w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L46 - 49 z 200517.2.2005

  Decyzja Rady 2005/134/WPZiB z dnia 20 grudnia 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Bułgarii ustanawiająca zasady ogólne udziału Republiki Bułgarii w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L46 - 46 z 200517.2.2005

  Decyzja Komisja z dnia 16 lutego 2005 r. częściowo zawieszająca ostateczne cło anty-dumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 258/2005 na przywóz niektórych bezszwowych rur i przewodów rurowych żelaznych lub ze stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

 • Dz. U. L46 - 42 z 200517.2.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/11/WE z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 92/23/EWG odnoszącą się do opon pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz ich instalowania (1)

 • Dz. U. L46 - 40 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 264/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 17 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L46 - 38 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 263/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L46 - 36 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 262/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L46 - 34 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 261/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 43/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001 i (WE) nr 1454/2001 w odniesieniu do pomocy dla lokalnej produkcji roślin uprawnych w najbardziej peryferyjnych regionach Unii Europejskiej

 • Dz. U. L46 - 31 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 260/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie szybkich testów (1)

 • Dz. U. L46 - 29 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 259/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L46 - 7 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 258/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. zmieniające środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 348/2000 w sprawie przywozu niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub ze stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

 • Dz. U. L46 - 1 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 257/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyznaczenia współczynników korygujących obowiązujących od 1 lipca 2004 r. przy ustalaniu wynagrodzeń urzędników, pracowników kontraktowych oraz pracowników czasowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również pewnej części urzędników pozostających na stanowiskach w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich przez okres do piętnastu miesięcy od przystąpienia

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.