Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 46 POZ 46 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisja z dnia 16 lutego 2005 r. częściowo zawieszająca ostateczne cło anty-dumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 258/2005 na przywóz niektórych bezszwowych rur i przewodów rurowych żelaznych lub ze stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

Data ogłoszenia:2005-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 46 POZ 46 - Strona 2

Strona 2 z 2

Przywóz miał nadal cechy dumpingu, a margines szkody zwiększył się w porównaniu z dochodzeniem pierwotnym. Na tej podstawie, w przeglądzie stwierdzono, że środki pierwotne, które sięgały 23 % dla Chorwacji i 38,5 % dla Ukrainy powinny zostać podwyższone do obecnego poziomu 38,8 % dla Chorwacji oraz 51,9 % i 64,1 % w zależności od danego producenta eksportującego, dla przywozu z Ukrainy.

(5)

Badanie ostatniego przepływu przywozu wykazuje, że w szczególności od czasu zaprzestania stosowania środków nałożonych na przywóz SST z Rosji i Rumunii, sytuacja na rynku wspólnotowym w odniesieniu do przywozu uległa zmianie, tzn. łączny przepływ przywozu ze wspomnianych państw zwiększył się, podczas gdy łączny przywóz z Chorwacji i Ukrainy znacząco się obniżył do bardzo niskiego poziomu.

(6)

Dopóki będzie się utrzymywała obecna sytuacja na rynku, przywóz z Rosji i Rumunii utrzyma zapewne silną pozycję i jest mało prawdopodobne, aby przywóz z Ukrainy i/lub Chorwacji znacząco się zwiększył. Uważa się zatem, że w tej konkretnej sytuacji, jest mało prawdopodobne, aby szkoda wyrządzona przemysłowi wspólnotowemu ponownie nastąpiła w przypadku zawieszenia stawek celnych zgodnie z ostatecznym rozporządzeniem. W związku z powyższym i ze względu na szczególne okoliczności dotyczące między innymi zaprzestania stosowania środków nałożonych na przywóz z Rosji i Rumunii, uznaje się, że poziomy stawek celnych wynoszące 23 % i 38 %, ustalone w pierwotnym dochodzeniu odpowiednio dla Chorwacji i Ukrainy, powinny być wystarczające do wyeliminowania szkodliwego dumpingu.

(7)

Komisja również zwraca uwagę na to, że obecna tymczasowa zmiana w warunkach na rynku nie stanowi podstawy całkowitego zawieszenia środków zastosowanych w stosunku do Chorwacji i Ukrainy. Informacje zebrane podczas dochodzenia przeglądowego zakończonego ostatecznym rozporządzeniem wykazują, że producenci ukraińscy i chorwaccy nadal mają znaczny potencjał eksportowy, więc bardzo łatwo mogliby zwiększyć do szkodliwego poziomu wywóz na rynek wspólnotowy. Dlatego też, całkowite zawieszenie środków nałożonych na przywóz z Chorwacji i Ukrainy mogłoby doprowadzić do podobnych tendencji przywozowych z obu państw jak te, obecnie występujące w przywozie z Rosji i Rumunii i prawdopodobnie doprowadziłoby do powstania szkody dla przemysłu wspólnotowego.

(8)

Z powyższych powodów, uznaje się, że spełnione są warunki pozwalające na częściowe zawieszenie rozporządzenia ostatecznego zgodnie z art. 14 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Rzeczywiście, stosowanie podwyższonych poziomów stawek celnych przewidzianych w rozporządzeniu ostatecznym nie leży w interesie Wspólnoty tak długo, jak poziom stawek celnych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 348/2000, ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 1515/2002, jest wystarczający. W związku z tym, stosowanie stawek celnych przewidzianych w rozporządzeniu ostatecznym powinno zostać częściowo zawieszone do wysokości różnicy między stawkami określonymi w art. 1 rozporządzenia ostatecznego a stawkami określonymi w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) 348/2000.

(9)

Ponadto, w przypadku gdyby sytuacja, która doprowadziła do zawieszenia, uległa zmianie, Komisja może ponownie wprowadzić środki antydumpingowe poprzez niezwłoczne uchylenie częściowego zawieszenia ceł antydumpingowych;

L 46/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.2.2005

D. KONSULTACJE Z PRZEMYSŁEM WSPÓLNOTOWYM (10)

Zgodnie z przepisami art. 14 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, Komisja poinformowała przemysł wspólnotowy o zamiarze częściowego zawieszenia środków antydumpingowych, dając mu możliwość wyrażenia swej opinii na ten temat. Przemysł wspólnotowy nie zgłosił sprzeciwu.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 258/2005 na przywóz — bezszwowych rur żelaznych lub ze stali niestopowej, rodzaju wykorzystywanego dla ropociągów i gazociągów, o zewnętrznej średnicy nie przekraczającej 406,4 mm (objętych kodami CN 7304 10 10 i 7304 10 30); — bezszwowych rur o okrągłym przekroju, żelaznych lub ze stali niestopowej, ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno (objętych kodami CN 7304 31 99); — pozostałych przewodów rurowych o przekroju okrągłym, żelaznych lub ze stali niestopowej, o zewnętrznej średnicy nie przekraczającej 406,4 mm (objętych kodami CN 7304 39 91 i 7304 39 93). zostaje niniejszym częściowo zawieszone na okres dziewięciu miesięcy, zgodnie z poniższym:

Stawka celna zgodnie zrozporządzeniem (WE) nr 258/ 2005 %

Państwo

Spółka

Stawka celna zawieszona %

Stawka celna niezawieszona %

Kod dodatkowy TARIC

Chorwacja Ukraina

Wszystkie spółki Dnipropetrovsk Tube Works (DTW), Dnipropetrovsk OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP), Dnipropretovsk, i CJSC Nikopolsky seamless tubes plant „Nikotube”, Nikopol Wszystkie inne spółki

38,8 51,9

15,8 13,4

23 38,5

— A614

64,1

25,6

38,5

A615

64,1

25,6

38,5

A999

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 46 POZ 46 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 50 z 200517.2.2005

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Bułgarii ustanawiająca zasady ogólne udziału Republiki Bułgarii w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L46 - 49 z 200517.2.2005

  Decyzja Rady 2005/134/WPZiB z dnia 20 grudnia 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Bułgarii ustanawiająca zasady ogólne udziału Republiki Bułgarii w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L46 - 44 z 200517.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2005 r. uchylająca decyzję Komisji 2000/137/WE przyjmującą zobowiązania zaproponowane w związku z przywozem do Wspólnoty niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

 • Dz. U. L46 - 42 z 200517.2.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/11/WE z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 92/23/EWG odnoszącą się do opon pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz ich instalowania (1)

 • Dz. U. L46 - 40 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 264/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 17 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L46 - 38 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 263/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L46 - 36 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 262/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L46 - 34 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 261/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 43/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001 i (WE) nr 1454/2001 w odniesieniu do pomocy dla lokalnej produkcji roślin uprawnych w najbardziej peryferyjnych regionach Unii Europejskiej

 • Dz. U. L46 - 31 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 260/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie szybkich testów (1)

 • Dz. U. L46 - 29 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 259/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L46 - 7 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 258/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. zmieniające środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 348/2000 w sprawie przywozu niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub ze stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

 • Dz. U. L46 - 1 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 257/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyznaczenia współczynników korygujących obowiązujących od 1 lipca 2004 r. przy ustalaniu wynagrodzeń urzędników, pracowników kontraktowych oraz pracowników czasowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również pewnej części urzędników pozostających na stanowiskach w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich przez okres do piętnastu miesięcy od przystąpienia

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.