Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 46 POZ 46

Tytuł:

Decyzja Komisja z dnia 16 lutego 2005 r. częściowo zawieszająca ostateczne cło anty-dumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 258/2005 na przywóz niektórych bezszwowych rur i przewodów rurowych żelaznych lub ze stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

Data ogłoszenia:2005-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 46 POZ 46

Strona 1 z 2
L 46/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.2.2005

DECYZJA KOMISJA z dnia 16 lutego 2005 r. częściowo zawieszająca ostateczne cło anty-dumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 258/2005 na przywóz niektórych bezszwowych rur i przewodów rurowych żelaznych lub ze stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy (2005/133/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 14 ust. 4,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. ISTNIEJĄCE ŚRODKI (1)

W następstwie dochodzenia przeglądowego przeprowadzonego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego („dochodzenie przeglądowe”), Rada, rozporządzeniem (WE) nr 258/2005 (2) („rozporządzenie ostateczne”), nałożyła cło antydumpingowe w wysokości 38,8 % na przywóz niektórych bezszwowych rur i przewodów rurowych żelaznych lub ze stali niestopowej („SST”) pochodzących z Chorwacji i cło antydumpingowe w wysokości 64,1 % na przywóz SST pochodzących z Ukrainy, z wyjątkiem przywozu z Dnipropetrovsk Tube Works („DTW”), który jest objęty cłem antydumpingowym w wysokości 51,9 % („istniejące środki”). Rozporządzenie ostateczne zmieniło ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 348/2000 (3), ostatnio zmienionym przez rozporządzenie (WE) nr 1515/2002 (4) i uchyliło możliwość zwolnienia z cła zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 348/2002 r. („pierwotne środki”).

B. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI NAŁOŻONE NA SST Z RUMUNII I ROSJI (2)

Rozporządzeniem (WE) nr 2320/97, nałożono cło antydumpingowe na przywóz SST pochodzących między innymi z Rumunii i Rosji (5) Decyzjami 97/790/WE (6) i 2000/70/WE (7) przyjęto zobowiązania od eksporterów, między innymi, z Rumunii i Rosji. Rozporządzeniem (WE) nr 1322/2004 (8) postanowiono o zaprzestaniu stosowania obowiązujących środków nałożonych na SST pochodzące z Rumunii i Rosji („środki niestosowane”) jako środek ostrożności w związku z antykonkurencyjnym zachowaniem niektórych producentów wspólnotowych (9).

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Patrz str. 7 Dz.U. (3) Dz.U. L 45 z 17.2.2000, str. 1. (4) Dz.U. L 228 z 24.8.2002, str. 8. (5) Dz.U. L 322 z 25.11.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 235/2004 (Dz.U. L 40 z 12.2.2004, str. 11). (6) Dz.U. L 322 z 25.11.1997, str. 6. (7) Dz.U. L 23 z 28.1.2000, str. 73. (8) Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 10. (9) Patrz motyw (9) rozporządzenia (WE) nr 1322/2004.

17.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/47

C. ROZPATRZENIE PRZESŁANEK ZAWIESZENIA ISTNIEJĄCYCH ŚRODKÓW (3)

Artykuł 14 ust. 4 rozporządzenia podstawowego stanowi, że w interesie Wspólnoty środki antydumpingowe mogą zostać zawieszone z powodu tymczasowej zmiany warunków rynkowych w takim zakresie, aby wskutek zawieszenia szkoda nie mogła nastąpić ponownie. Artykuł 14 ust. 4 uściśla następnie, że wspomniane środki antydumpingowe mogą zostać wprowadzone ponownie w dowolnym terminie, jeżeli przyczyna zawieszenia ustała.

(4)

Ostateczne rozporządzenie uwzględnia przede wszystkim sytuację między październikiem 2001 r. i wrześniem 2002 r., czyli okres objęty dochodzeniem przeglądowym („okres dochodzenia przeglądowego”). Dochodzenie przeglądowe prowadzące do ostatecznego rozporządzenia wykazało, że przywóz z Ukrainy i Chorwacji zajmował w okresie dochodzenia przeglądowego znaczącą pozycję na rynku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 46 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 50 z 200517.2.2005

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Bułgarii ustanawiająca zasady ogólne udziału Republiki Bułgarii w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L46 - 49 z 200517.2.2005

  Decyzja Rady 2005/134/WPZiB z dnia 20 grudnia 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Bułgarii ustanawiająca zasady ogólne udziału Republiki Bułgarii w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L46 - 44 z 200517.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2005 r. uchylająca decyzję Komisji 2000/137/WE przyjmującą zobowiązania zaproponowane w związku z przywozem do Wspólnoty niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

 • Dz. U. L46 - 42 z 200517.2.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/11/WE z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 92/23/EWG odnoszącą się do opon pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz ich instalowania (1)

 • Dz. U. L46 - 40 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 264/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 17 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L46 - 38 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 263/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L46 - 36 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 262/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L46 - 34 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 261/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 43/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001 i (WE) nr 1454/2001 w odniesieniu do pomocy dla lokalnej produkcji roślin uprawnych w najbardziej peryferyjnych regionach Unii Europejskiej

 • Dz. U. L46 - 31 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 260/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie szybkich testów (1)

 • Dz. U. L46 - 29 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 259/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L46 - 7 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 258/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. zmieniające środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 348/2000 w sprawie przywozu niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub ze stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

 • Dz. U. L46 - 1 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 257/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyznaczenia współczynników korygujących obowiązujących od 1 lipca 2004 r. przy ustalaniu wynagrodzeń urzędników, pracowników kontraktowych oraz pracowników czasowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również pewnej części urzędników pozostających na stanowiskach w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich przez okres do piętnastu miesięcy od przystąpienia

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.