Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 46 POZ 50

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Republiką Bułgarii ustanawiająca zasady ogólne udziału Republiki Bułgarii w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

Data ogłoszenia:2005-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 46 POZ 50

Strona 1 z 6
L 46/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.2.2005

UMOWA między Unią Europejską a Republiką Bułgarii ustanawiająca zasady ogólne udziału Republiki Bułgarii w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

UNIA EUROPEJSKA,

z jednej strony, oraz

REPUBLIKA BUŁGARII,

z drugiej strony, zwane dalej „Stronami”,

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Unia Europejska (UE) może zadecydować o podjęciu działań w dziedzinie zarządzania kryzysami.

Tego rodzaju umowa powinna być bez uszczerbku dla autonomii podejmowania decyzji przez Unię Europejską oraz nie powinna przesądzać o indywidualnym charakterze decyzji Republiki Bułgarii dotyczącej udziału w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysami.

(2)

Unia Europejska zadecyduje, czy państwa trzecie zostaną zaproszone do udziału w operacji zarządzania kryzysami prowadzonej przez UE. Republika Bułgarii może przyjąć zaproszenie Unii Europejskiej i zaoferować swój wkład. W takim przypadku Unia Europejska zadecyduje w sprawie przyjęcia proponowanego wkładu Republiki Bułgarii.

(7)

Tego rodzaju umowa powinna dotyczyć jedynie przyszłych operacji zarządzania kryzysami prowadzonych przez UE oraz powinna być bez uszczerbku dla możliwych istniejących umów dotyczących udziału Republiki Bułgarii w już trwających operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez UE,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE: (3)

Jeżeli Unia Europejska zadecyduje o podjęciu operacji wojskowej zarządzania kryzysami przy wykorzystaniu środków majątkowych i potencjału NATO, Republika Bułgarii może zasadniczo wyrazić swój zamiar uczestniczenia w operacji.

SEKCJA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

(4)

Rada Europejska na szczycie w Brukseli w dniach 24 i 25 października 2002 roku ustaliła sposoby wprowadzania w życie postanowień uzgodnionych podczas szczytu Rady Europejskiej w Nicei w dniach 7–9 grudnia 2000 roku w sprawie zaangażowania członków NATO niebędących członkami UE w zarządzanie kryzysami prowadzone przez UE.

Decyzje odnoszące się do udziału 1. Po podjęciu przez Unię Europejską decyzji o zaproszeniu Republiki Bułgarii do udziału w prowadzonej przez nią operacji zarządzania kryzysami oraz po podjęciu przez Republikę Bułgarii decyzji o udziale Republika Bułgarii przekazuje Unii Europejskiej informacje w sprawie proponowanego wkładu.

(5)

Warunki dotyczące udziału Republiki Bułgarii w prowadzonych przez UE operacjach zarządzania kryzysami powinny być ustalone w umowie ustanawiającej ogólne zasady dla takiego potencjalnego przyszłego udziału, a nie definiowane na podstawie indywidualnych przypadków dla każdej poszczególnej operacji.

2. Jeżeli Unia Europejska zdecydowała podjąć operację wojskową zarządzania kryzysami przy wykorzystaniu środków majątkowych i potencjału NATO, Republika Bułgarii poinformuje Unię Europejską o wszelkich zamiarach uczestniczenia w operacji, a następnie udzieli informacji o wszelkich proponowanych wkładach.

17.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/51

3. Dokonywana przez Unię Europejską ocena wkładu Republiki Bułgarii jest prowadzona w konsultacji z Republiką Bułgarii. 4. Możliwie najwcześniej Unia Europejska dostarcza Republice Bułgarii początkowych danych szacunkowych dotyczących prawdopodobnej wysokości udziału w kosztach wspólnych operacji w celu pomocy Republice Bułgarii w sformułowaniu jej oferty. 5. Unia Europejska informuje listownie Republikę Bułgarii o wyniku oceny w celu zagwarantowania udziału Republiki Bułgarii zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Artykuł 2 Ogólne zasady 1. Republika Bułgarii włącza się do wspólnego działania, na mocy którego Rada Unii Europejskiej decyduje, że UE będzie prowadziła operację zarządzania kryzysami, oraz do wszelkich wspólnych działań i decyzji, na mocy których Rada Unii Europejskiej postanawia rozszerzyć prowadzoną przez Unię Europejską operację zarządzania kryzysami zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami wykonawczymi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 46 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 49 z 200517.2.2005

  Decyzja Rady 2005/134/WPZiB z dnia 20 grudnia 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Bułgarii ustanawiająca zasady ogólne udziału Republiki Bułgarii w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L46 - 46 z 200517.2.2005

  Decyzja Komisja z dnia 16 lutego 2005 r. częściowo zawieszająca ostateczne cło anty-dumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 258/2005 na przywóz niektórych bezszwowych rur i przewodów rurowych żelaznych lub ze stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

 • Dz. U. L46 - 44 z 200517.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2005 r. uchylająca decyzję Komisji 2000/137/WE przyjmującą zobowiązania zaproponowane w związku z przywozem do Wspólnoty niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

 • Dz. U. L46 - 42 z 200517.2.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/11/WE z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 92/23/EWG odnoszącą się do opon pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz ich instalowania (1)

 • Dz. U. L46 - 40 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 264/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 17 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L46 - 38 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 263/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L46 - 36 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 262/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L46 - 34 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 261/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 43/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001 i (WE) nr 1454/2001 w odniesieniu do pomocy dla lokalnej produkcji roślin uprawnych w najbardziej peryferyjnych regionach Unii Europejskiej

 • Dz. U. L46 - 31 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 260/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie szybkich testów (1)

 • Dz. U. L46 - 29 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 259/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L46 - 7 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 258/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. zmieniające środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 348/2000 w sprawie przywozu niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub ze stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

 • Dz. U. L46 - 1 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 257/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyznaczenia współczynników korygujących obowiązujących od 1 lipca 2004 r. przy ustalaniu wynagrodzeń urzędników, pracowników kontraktowych oraz pracowników czasowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również pewnej części urzędników pozostających na stanowiskach w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich przez okres do piętnastu miesięcy od przystąpienia

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.