Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 46 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 258/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. zmieniające środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 348/2000 w sprawie przywozu niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub ze stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

Data ogłoszenia:2005-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 46 POZ 7

Strona 1 z 17
17.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/7

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 258/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. zmieniające środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 348/2000 w sprawie przywozu niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub ze stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 3 i 11 ust. 7,

uwzględniając wniosek Komisji złożony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

1. Poprzednie dochodzenie i istniejące środki

(1)

Środki stosowane obecnie w związku z przywozem niektórych bezszwowych rur i przewodów z żelaza lub ze stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy to ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 348/2000 (2) oraz jedno zobowiązanie eksportera z Chorwacji przyjęte decyzją Komisji 2001/137/WE (3). Stawka celna w przywozie z Chorwacji wynosi 23%, zaś w przywozie z Ukrainy – 38,5 %.

2. Wszczęcie dochodzenia

(2)

Dnia 23 listopada 2002 r., Komisja opublikowała w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (4), zawiadomienie o wszczęciu przeglądu okresowego w sprawie środków antydumpingowych stosowanych w przywozie niektórych bezszwowych rur i przewodów z żelaza lub ze stali niestopowej pochodzących z Chorwacji oraz rozpoczęła odpowiednie dochodzenie.

(3)

Dochodzenie wszczęto na wniosek Komitetu Obrony Producentów Bezszwowych Rur Stalowych Unii Europejskiej złożony w imieniu producentów reprezentujących ponad 75% całej produkcji we Wspólnocie. Należy zauważyć, że tego samego dnia, 23 listopada 2002 r., wszczęto inne dochodzenie w sprawie środków stosowanych w przywozie tego samego produktu, tj. niektórych bezszwowych rur i przewodów z żelaza i ze stali niestopowej pochodzących z Polski, Rosji, Republiki Czeskiej, Rumunii i Republiki Słowackiej (5). Środki podjęte przeciw Polsce, Republice Czeskiej i Republice Słowackiej wygasły w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. W związku z rozporządzeniem (WE) nr 1322/2004 (6) istniejące środki stosowane w przywozie niektórych bezszwowych rur i przewodów pochodzących z Rosji i Rumunii od dnia 21 lipca 2004 r. zostały tymczasowo zawieszone. Przegląd tych środków nadal trwa.

(4)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 45 z 17.2.2000, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1515/2002 (Dz.U. L 228 z 24.8.2002, str. 8). (3) Dz.U. L 46 z 18.2.2000, str. 34. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2002/669/WE (Dz.U. L 228 z 24.8.2002, str. 20). (4) Dz.U. C 288 z 23.11.2002, str. 11. (5) Dz.U. L 288 z 23.11.2002, str. 2. (6) Dz.U. L 246 z 20.07.2004, str. 10.

L 46/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.2.2005

3. Strony postępowania

(5)

Komisja oficjalnie poinformowała o wszczęciu dochodzenia producentów eksportujących z Chorwacji i Ukrainy, wspólnotowych producentów, importerów, dostawców i użytkowników, których uznano za strony zainteresowane oraz władze Chorwacji i Ukrainy. Zainteresowanym stronom dano możliwość przedstawienia swoich stanowisk na piśmie oraz wnioskowania o przesłuchanie w terminach określonych w zawiadomieniu o wszczęciu dochodzenia. Komisja rozesłała kwestionariusze wszystkim stronom, które uznano za zainteresowane sprawą i do wszystkich innych spółek, które zgłosiły się w terminach określonych w zawiadomieniu o wszczęciu dochodzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 46 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 50 z 200517.2.2005

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Bułgarii ustanawiająca zasady ogólne udziału Republiki Bułgarii w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L46 - 49 z 200517.2.2005

  Decyzja Rady 2005/134/WPZiB z dnia 20 grudnia 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Bułgarii ustanawiająca zasady ogólne udziału Republiki Bułgarii w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L46 - 46 z 200517.2.2005

  Decyzja Komisja z dnia 16 lutego 2005 r. częściowo zawieszająca ostateczne cło anty-dumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 258/2005 na przywóz niektórych bezszwowych rur i przewodów rurowych żelaznych lub ze stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

 • Dz. U. L46 - 44 z 200517.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2005 r. uchylająca decyzję Komisji 2000/137/WE przyjmującą zobowiązania zaproponowane w związku z przywozem do Wspólnoty niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

 • Dz. U. L46 - 42 z 200517.2.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/11/WE z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 92/23/EWG odnoszącą się do opon pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz ich instalowania (1)

 • Dz. U. L46 - 40 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 264/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 17 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L46 - 38 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 263/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L46 - 36 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 262/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L46 - 34 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 261/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 43/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001 i (WE) nr 1454/2001 w odniesieniu do pomocy dla lokalnej produkcji roślin uprawnych w najbardziej peryferyjnych regionach Unii Europejskiej

 • Dz. U. L46 - 31 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 260/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie szybkich testów (1)

 • Dz. U. L46 - 29 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 259/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L46 - 1 z 200517.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 257/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyznaczenia współczynników korygujących obowiązujących od 1 lipca 2004 r. przy ustalaniu wynagrodzeń urzędników, pracowników kontraktowych oraz pracowników czasowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również pewnej części urzędników pozostających na stanowiskach w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich przez okres do piętnastu miesięcy od przystąpienia

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.